کد دوره نام دوره مدت دوره هزینه مشاهده جزییات
MBA مرکز درمانی و بیمارستان

۸۹ ساعت ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیر اجرایی مدیریت کسب و کار EMBA

۱۰۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
MBA کارخانه

۶۱ ساعت ۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت کسب و کار MBA (فروش)

۱۳۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت کسب و کار MBA (استراتژی)

۱۱۲ ساعت ۲,۳۷۵,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت کسب و کار MBA (بازاریابی)

۲۰۰ ساعت ۲,۰۸۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
MBA نام تجاری و برندسازی

۵۵ ساعت ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
MBA مرکز مشاوره حقوقی و وکالت

۸۶ ساعت ۲,۰۸۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
MBA شهری و شهرسازی

۸۶ ساعت ۲,۰۸۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
MBA مرکز مشاوره روانشناسی

۸۶ ساعت ۲,۰۸۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
MBA هوانوردی ، هوافضا

۱۰۰ ساعت ۲,۰۸۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
MBA گرایش گردشگری

۲۰۰ ساعت ۲,۰۸۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
EMBA گرایش تجارت

۷۰ ساعت ۲,۰۸۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
MBA گرایش صنعتی

۷۰ ساعت ۲,۰۸۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت حرفه ای کسب و کار MBA (بازار سرمایه)

۸۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت MBA کسب و کار (عمومی)

۱۳۹ ساعت ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
MBA هنر

۸۶ ساعت ۲,۰۸۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
MBA تربیت بدنی

۸۶ ساعت ۲,۰۸۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت عملکرد

۷۶ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
MBA رسانه

۸۶ ساعت ۲,۰۸۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت کسب و کار (MBA بیمه)

۱۲۰ ساعت ۲,۰۸۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در مدیریت و برنامه ریزی شهری

۱۰۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت گمرک و ترخیص کالا

۸۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
تولیدکننده موسیقی الکترونیک

۱۰۰ ساعت ۲,۵۱۵,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره مدیریت حرفه ای پروژه (PMP)

۴۸ ساعت ۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت بازرگانی

۶۵ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت تبلیغات

۹۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت هتلداری

۸۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت حرفه ای کسب و کار (MBA) گرایش بانکداری

۲۹ ساعت ۲,۰۸۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت موجودی

۷۶ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
روانشناسی کودک و نوجوان

۴۷ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت کسب و کار (BBA)

۲۰۰ ساعت ۲,۰۹۸,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت اخلاق حرفه ای

۷۶ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
امنیت شبکه

۵۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت ارتباط با مشتری

۳۸ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت جهانگردی-ایرانگردی

۲۰۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
روانشناسی تربیتی

۱۰۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
روانشناسی ازدواج

۴۵ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مهندس فروش

۱۰۰ ساعت ۲,۰۸۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت ریسک

۴۸ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
روانشناسی رنگ

۱۰۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
روانشناسی بالینی

۱۰۰ ساعت ۲,۰۹۵,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
حسابداری مالی

۸۱ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با اصول و قوانین مهاجرت

۹۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیران عامل آژانس های مسافرتی

۷۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
زبان برنامه نویسی Asp.net Mvc

۵۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
طرح کسب و کار

۶۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
بهداشت، ایمنی محیط زیست (HSE-MS)

۴۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت مالی

۱۰۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت تالارهای عمومی

۸۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
روانشناسی اعتیاد

۴۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با سیسکو

۱۳۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
روانشناسی اجتماعی

۱۰۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
حسابداری صنعتی پیشرفته

۴۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
حسابدار ارشد

۷۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت بازاریابی

۸۶ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
اصول و فنون مذاکرات تجاری

۸۶ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت امور فرهنگی

۴۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
حسابداری عمومی پیشرفته

۵۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت تکنولوژی

۳۹ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
روانشناسی استرس

۱۰۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
روانشناسی رشد

۱۰۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
روانشناسی عمومی

۷۷ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت کسب و کار الکترونیکی گرایش تجارت

۷۰ ساعت ۲,۰۸۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
اصول و فنون روابط عمومی

۷۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
روانشناسی مدیریت

۱۰۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با بورس

۵۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
روانشناسی شخصیت

۱۰۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت آموزشی

۶۶ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت تولید

۷۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
روانشناسی جرم

۱۰۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت منابع انسانی و رفتار با کارکنان

۱۰۵ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
نقش شبکه های اجتماعی در بازاریابی ، فروش و تبلیغات

۷۵ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت سرمایه های فکری

۶۶ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدل تعالی سازمان

۷۵ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
روش و فنون تدریس

۵۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیر فروشگاه اینترنتی

۵۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
تحقیقات بازاریابی

۴۲ ساعت ۲,۴۵۵,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت حقوق و مزایای کارکنان

۶۶ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت و سرپرستی سازمان

۸۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
برنامه ریزی و مدیریت هزینه

۷۶ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
بازرگانی خارجی و مکاتبات

۱۰۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
اصول کارگردانی سینما و تلویزیون

۵۴ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با اصول تئوری موسیقی

۶۰ ساعت ۲,۳۷۱,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با اصول مقاله نویسی

۵۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با عکاسی دیجیتال

۵۰ ساعت ۲,۰۸۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
بیمه و تضمین در قراردادها

۶۵ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
کارگردان تئاتر

۱۰۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
عکاسی

۶۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
فیلمنامه نویسی

۵۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت فرهنگی و هنری

۶۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
زبان برنامه نویسی ++c

۵۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت حوادث

۷۵ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با صنعت مد و پوشاک

۳۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
ICDL درجه 1

۳۰۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مهارت های هفت گانه ICDL

۳۰۰ ساعت ۳,۱۲۵,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دکوراسیون داخلی در معماری

۱۱۷ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت برنامه ریزی و مشاوره تحصیلی

۵۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
حسابداری عمومی مقدماتی

۵۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مربیگری نقاشی کودک

۵۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
برق خودرو

۶۴ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
حسابداری شرکت های بازرگانی و خدماتی

۶۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مربی بدنسازی

۷۴ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت حمل و نقل بین المللی

۵۰ ساعت ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت انبار

۶۵ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
نرم افزار پویانمایی دوبعدی و جلوه های ویژهٔ سینمایی افتر افکت CC

۴۶ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
طراحی لباس زنانه

۶۱ ساعت ۲,۱۸۷,۵۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت انبارداری صنعتی

۸۱ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
فست فود حرفه ای

۱۰۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
برق صنعتی

۶۰ ساعت ۲,۰۲۱,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
نرم افزار مدیریت پروژه مایکروسافت(MS Project)

۴۹ ساعت ۲,۴۶۲,۵۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با متصدی کافی شاپ (باریستا)

۱۰۰ ساعت ۲,۱۳۴,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مربیگری فوتبال

۷۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
پکیج جامع حسابدار خبره

۱۵۰ ساعت ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت پروژه و استاندارد PMBOK

۶۰ ساعت ۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت رستوران داری

۵۳ ساعت ۲,۴۶۲,۵۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت پروژه

۶۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت فناوری اطلاعات (IT)

۹۰ ساعت ۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
هنر درمانی

۴۰ ساعت ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
نرم افزارمدلسازی جامدات (SolidWorks)

۵۰ ساعت ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
عطر سازی و اسانس های گیاهی

۶۲ ساعت ۲,۳۳۲,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
فتوشاپ حرفه ای (photoshop pro)

۵۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
زبان برنامه نویسی موبایل(Android)

۲۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
زنبورداری

۴۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
تعمیرات سخت افزار

۶۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
نرم افزار مدیریت پروژه P6)Primavera)

۳۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با اصول داستان نویسی

۶۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
انتظامات پیشرفته حرفه ای

۶۵ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
پرورش و تکثیر گیاهان دارویی

۹۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
نامه نگاری و مدیریت نامه های اداری

۴۷ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
حقوق و دستمزد

۴۹ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
حسابداری مالیاتی

۸۶ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
طراحی صفحات وب مقدماتی

۱۰۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت منابع انسانی HRM

۶۶ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
معامله گر تکنیکال بورس

۸۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
تغذیه و مکمل های ورزشی

۵۰ ساعت ۲,۹۲۶,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت بازاریابی و فروش

۶۰ ساعت ۲,۰۸۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
گوهرشناسی کاربردی

۸۰ ساعت ۲,۴۳۵,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
باغبانی گیاهان آپارتمانی

۱۵۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
بدنسازی با کش TRX

۷۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آموزش نقاشی

۱۰۰ ساعت ۲,۳۷۱,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
پرورش قارچ خوراکی

۴۵ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
تحقیق و توسعه (R&D) و نقش استقرار آن در بنگاه های صنعتی و معدنی

۹۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با اصول گویندگی

۱۰۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
نگهداری و تعمیرات

۶۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
بکارگیری HSE در صنایع (پیشرفته)

۹۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت امور اداری

۵۵ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
خیاطی

۱۰۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
فنگ شویی

۵۳ ساعت ۲,۴۴۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
تعمیر و نگهداری دستگاه cnc

۱۰۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
حسابداری ویژه بازار کار

۱۳۰ ساعت ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
حقوق املاک و ثبت اسناد

۳۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
بازرسی جوش

۱۰۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مشاور حقوقی

۴۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت مالی و حسابداری

۶۶ ساعت ۲,۳۷۵,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
طراحی و اجرای شبکه رایانه ای

۵۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
نرم افزار ترسیم نقشه های مهندسی و صنعتی (AutoCAD 2017)

۵۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آموزش زبان برنامه نویسی ( Java)

۱۴۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مربی مهد و پیش دبستانی

۶۸ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مربی گری نقاشی

۹۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت اسناد ، مدارک و فن بایگانی

۷۶ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
لوله کشی صنعتی-piping

۸۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
بدنسازی فوتبال

۴۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با عکاسی پرتره و آتلیه

۱۰۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با برق ساختمان

۷۷ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
*بهینه سازی سایت (SEO)

۵۶ ساعت ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
اختلالات یادگیری و درمان آن

۷۴ ساعت ۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
تکنسین عملیات امداد و نجات آتش نشانی

۹۵ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت قراردادها

۶۹ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
گریمور سینما و تلویزیون

۹۵ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
MBA مالی

۱۰۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
پرورش آلوئه ورا

۱۰۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیر فروش

۴۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دیجیتال مارکتینگ

۱۰۰ ساعت ۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
پرورش پرندگان زینتی

۲۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مسئول صادرات و واردات

۵۸ ساعت ۲,۱۷۵,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
پکیج جامع مربی بدنسازی

۲۰۰ ساعت ۶,۵۲۵,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
حقوق تجارت بین الملل

۱۲۰ ساعت ۲,۶۵۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آموزش کافی شاپ

۱۰۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
حسابداری دولتی با رویکرد تعهدی

۱۰۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
خبرنگاری

۵۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
روش تحقیق و نحوه نگارش مقالات ISI

۳۰۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
فرمانده عملیات آتش نشانی

۹۵ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مهندسی شبکه(CCNP)

۹۶ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
تهیه و تنظیم صورتهای مالی بر اساس استانداردهای حسابداری در ایران

۷۶ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
کارشناسی و ارزیابی خسارت خودرو در بیمه

۶۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
تحلیلگر بازارهای مالی بین المللی

۴۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با فرش ایرانی و جغرافیای آن

۷۵ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
اتوماسیون PLC

۶۹ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
اصول تهیه و تدوین قراردادها

۲۲۲ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
طراحی صفحات وب پیشرفته

۵۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
پکیج جامع معماری

۳۳۰ ساعت ۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
حرکات کششی و اصلاحی

۶۰ ساعت ۲,۳۸۷,۵۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت دانش

۵۲ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت کسب و کار در املاک و مستغلات

۳۳ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با نقد و بررسی فیلم

۵۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
طراحی تاسیسات مکانیکی ساختمان

۵۶ ساعت ۲,۳۳۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
بازرسی و کنترل ایمنی و بهداشتی در محیط کار

۷۷ ساعت ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با قانون کار

۸۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
نرم افزار تحلیل آماری (SPSS)

۶۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
گرافیک مقدماتی

۵۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
MBA گرایش نفت و گاز و انرژی

۸۶ ساعت ۲,۰۸۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت امور پرسنلی و کارگزینی

۹۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت صنعتی

۶۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوربین های مداربسته در برق - الکترونیک

۴۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
پکیج جامع شبکه

۱۶۶ ساعت ۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
روانشناسی خانواده

۵۶ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آموزش نرم افزار ترسیم نقشه های مهندسی و صنعتی 3D(autocad 3D)

۱۰۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
کاربرد اکسل در حسابداری

۹۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
کشت و فراوری زعفران

۳۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
نرم افزار ترسیم به کمک رایانه(CATIA)

۵۳ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
تعمیرات، نگهداری و عیب یابی انواع پمپ های صنعتی

۴۰ ساعت ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت خدمات پس از فروش

۸۶ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
هوش تجاری

۵۹ ساعت ۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
تعمیرات لپ تاپ

۸۵ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
حقوق خصوصی

۱۰۰ ساعت ۲,۵۶۲,۵۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آموزش نقاشی آکرولیک

۱۰۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مربی ایروبیک

۱۰۰ ساعت ۲,۹۲۷,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
نرم افزار طراحی نقشه های معماری (Revit 2017)

۴۶ ساعت ۲,۳۷۵,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
فیزیولوژی ورزشی

۷۵ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
پکیج جامع گردشگری

۱۵۶ ساعت ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
موسیقی درمانی

۳۱ ساعت ۲,۰۸۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
ارزیابی عملکرد کارکنان و منابع انسانی

۴۶ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
نرم افزار موسیقی، ویدیو،انیمیشن (Premiere CS6, CC)

۶۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
اصول حقوق داوری

۹۵ ساعت ۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
حسابداری مالی خدماتی

۸۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با تصویربرداری

۱۰۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
اصول ایمنی آتش نشانی

۷۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
HSE PLAN

۳۹ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آموزش نرم افزارصفحه گسترده (Excel)

۱۰۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت بیمه

۱۰۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت استراتژیک و جاری سازی استراتژی ها با استفاده از کارت امتیازی متوازن BSC

۷۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
حسابرس ارشد

۹۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
کارور گرافیک رایانه

۹۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت بازرگانی پیشرفته(MBA)

۸۰ ساعت ۲,۱۰۵,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
نرم افزار طراحی گرافیکی (CorelDRAW X6)

۶۱ ساعت ۲,۴۵۲,۵۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
کارشناسی رنگ خودرو

۴۷ ساعت ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
روانشناسی صنعتی

۱۰۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
صداگذاری فیلم

۹۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با اصول و مبانی طراحی محیط و منظر

۸۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
نرم افزار سیستم مدیریت بانک های اطلاعاتی SQL Server

۱۴۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مبانی حقوقی قراردادها و قوانین و مقررات حاکم بر آن

۱۰۰ ساعت ۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
برنامه ریزی و مدیریت حمل و نقل در شرکتهای توزیع و پخش

۸۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با بازیگری سینما

۹۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
روانشناسی ورزشی

۱۰۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
پرورش اندام و فیتنس

۶۰ ساعت ۳,۰۷۱,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
پکیج جامع روانشناسی عمومی

۲۳۳ ساعت ۶,۰۹۵,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
حسابداری عمومی تکمیلی

۵۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
شیرینی پزی و دسر

۲۷ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مشاوره حقوقی و وکالت

۱۲۶ ساعت ۲,۶۷۵,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
کسب و کارهای نوین(startUp)

۱۳۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت زنجیره تأمین SCM

۴۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
تاسیسات سرمایشی و گرمایشی

۶۵ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
نرم افزار واژه پرداز WORD

۱۰۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
حقوق ثبتی

۷۵ ساعت ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
کاربر ماساژ

۹۴ ساعت ۴,۷۵۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
طراحی لباس مردانه

۱۰۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مهارت های حرفه ای و اداری کار با رایانه

۲۰۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
اصول چیدمان در دکوراسیون

۱۶۵ ساعت ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
طراحی دکوراسیون با MDF

۹۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
نرم افزار MATLAB

۵۰ ساعت ۲,۳۱۷,۵۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
تحلیل گر بورس اوراق بهادار

۵۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
برنامه ریزی منابع سازمانیERP

۶۵ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
کمپین نویسی تبلیغات تجاری

۹۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
روانشناسی بازی

۱۰۰ ساعت ۲,۰۳۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
گریم

۹۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت سازمانهای ورزشی

۴۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
ساخت تیزرهای تبلیغاتی

۹۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
نگهداری، تعمیرات، تست و عیب یابی ژنراتورها

۷۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
نقاشی رنگ و روغن

۴۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
حقوق عمومی

۱۰۰ ساعت ۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
فن بیان و آئین سخنوری

۱۰۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
الزامات HSE پیمانکاران

۷۶ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مهارتهای زندگی

۵۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت بحران

۱۰۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت تشریفات

۱۰۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت مد و فشن

۷۵ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
قوانین و مقررات تامین اجتماعی

۷۵ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
طراحی بسته بندی محصولات صنعتی و تجاری

۱۱۶ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
پکیج جامع روانشناسی کودکان

۲۲۸ ساعت ۶,۵۳۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
کاست کنترل

۵۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
تعمیرات موبایل

۴۰ ساعت ۲,۶۲۵,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره آموزشی نرم افزار MSP

۳۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
تعمیر و نگهداری استخر

۸۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوبلور پیشرفته

۶۵ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مرمتگر آثار تاریخی- فرهنگی

۱۰۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
سبک شناسی در دکوراسیون ‌‌‌‌‌‌‌

۴۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
پکیج جامع مدیریت طلایی

۳۳۱ ساعت ۹,۴۵۵,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مربی یوگا

۵۰ ساعت ۳,۱۰۷,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
پکیج جامع مکانیک

۲۴۴ ساعت ۶,۷۵۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
سم شناسی کشاورزی

۶۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با تذهیب کاری

۷۷ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
حسابدار دولتی

۷۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
روانشناسی آناگرام

۱۰۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
روزنامه نگاری

۷۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آموزش نوازنده گیتار کلاسیک

۱۰۰ ساعت ۲,۳۷۱,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیتیشن

۴۵ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با اینکوترمز

۸۵ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مراجع حل اختلاف کار و آیین دادرسی کار و سامانه جامه روابط کار

۱۶ ساعت ۱,۹۲۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره مدیریت جهانگردی

۸۱ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آموزش زبان پردازه‌نویسی متن باز (PHP)

۱۴۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
الکترونیک صنعتی

۹۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت ایده های کسب و کارآفرینی

۵۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
عروسک سازی نمایشی

۱۰۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
+Network

۲۹ ساعت ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت انرژی در ساختمان و آپارتمان

۳۷ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
ماساژ ورزشی

۲۰۰ ساعت ۳,۱۰۱,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با سیستم عامل لینوکس

۵۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
حقوق اداری

۶۹ ساعت ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
پکیج جامع کشاورزی

۲۵۰ ساعت ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
حسابداری صنعتی مقدماتی

۵۱ ساعت ۲,۸۷۵,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیر حسابداری فروش

۸۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مربی بدنسازی مقدماتی

۶۰ ساعت ۲,۱۷۵,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
حسابرسی

۸۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
ICDL درجه 2

۳۰۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آموزش روتوش عکاسی دیجیتال

۸۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
سیستم ها و روش های کاربردی خرید و تدارکات داخلی

۸۵ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
تعمیرات و عیب یابی انواع پمپ های آتش نشانی

۷۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
گرافیک پیشرفته

۵۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
کارشناس تولید

۹۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
روابط عمومی موثر در شغل نگهبانی و حفاظت فیزیکی

۶۵ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
نرم افزار طراحی سه بعدی (Sketch up)

۱۰۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آموزش برنامه نویسی (JAVA script)

۴۰ ساعت ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت مالی و مدیریت کاهش هزینه ها

۵۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
جوشکاری

۱۰۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
طراح صحنه

۱۰۰ ساعت ۲,۳۷۱,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
نرم افزار تحلیل و طراحی سازه های ساختمانی(ETABS)

۶۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره آموزشی پرورش مروارید

۵۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
روانشناسی پول و ثروت آفرینی

۶۱ ساعت ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
تحلیل رفتار متقابل فردی و اجتماعی

۱۰۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آیین دادرسی کیفری

۳۲ ساعت ۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
تحلیلگر تکنیکال بورس

۸۲ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
جوشکاری و مدیریت کیفیت آن

۸۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
رایانش ابری

۵۴ ساعت ۲,۳۶۲,۵۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
پرورش صدا و بیان

۹۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
ANSYS (آنالیز مکانیک سیالات)

۶۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت دولتی

۷۶ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با صدابرداری استودیویی

۱۰۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آموزش دوبلور مقدماتی

۷۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با نمایش عروسکی

۱۰۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
ایمنی برق

۷۵ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آتش نشان و ایمنی

۱۱۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت مراکز آموزشی

۱۰۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
نگهداری حمل و نقل کالا در انبار

۱۰۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
انیمیشن و پویانمایی

۵۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت ذهن

۱۱۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با نگارش متون فارسی، آیین نگارش

۱۰۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مربی بدنسازی بوکس

۱۱۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آموزش نرم افزار بانک اطلاعاتی (Access)

۱۲۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
اسمبل و ارتقاء کامپیوترهای شخصی

۹۶ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
تاثیر رنگ در دکوراسیون

۴۸ ساعت ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
بورس و تجارت الکترونیک

۸۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
روانشناسی فروش و مشتری

۸۸ ساعت ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره آموزشی مثبت اندیشی و مقابله با استرس

۵۸ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت امور شهری

۵۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
* حقوق بین الملل خصوصی

۱۰۰ ساعت ۲,۵۵۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
طراحی، محاسبات و استانداردهای آسانسورهای کششی و هیدرولیک

۱۰۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با اوتیسم و راه های درمان آن

۱۰۰ ساعت ۲,۰۳۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مالیات بر ارزش افزوده

۷۶ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت حرفه ای کسب و کار ساخت و عمران

۱۱۳ ساعت ۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
تکنیک ارتباطی زبان بدن

۵۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت تغییر در سازمان

۸۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
حسابداری مالی بازرگانی

۹۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آیین نگارش و مکاتبات اداری

۶۵ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشپزی و شیرینی پزی

۴۲ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
اصول و فنون مذاکره در مدیریت

۶۶ ساعت ۲,۰۸۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با عکاسی صنعتی و تبلیغاتی شاخه جواهرات و اشیای درخشنده

۴۳ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره آموزشی گلکاری

۹۶ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با میکس و مسترینگ

۳۳ ساعت ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
هوشمندسازی bms

۸۵ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
اصول تدارکات و خریدهای خارجی

۶۶ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
کارشناس ارزیاب بیمه اشخاص

۵۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
هیدرولیک پیشرفته

۷۵ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
شناخت، انتخاب و عیب یابی انواع بلبرینگ ها و یاتاقان ها

۱۳۴ ساعت ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت سبز

۴۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
طراحی تاسیسات الکتریکی

۸۵ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با صنعت نفت

۴۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
خرید و فروش اینترنتی

۹۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با تصویر سازی کتاب کودک

۵۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
جوشکاری برق

۴۰ ساعت ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
برنامه ریزی و کنترل پروژه

۹۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
نماینده فروش

۵۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
الکترونیک عمومی

۱۰۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آموزش نقاشی آبرنگ

۳۸ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
نورپردازی

۱۰۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
پکیج جامع تاسیسات

۴۷۱ ساعت ۱۱,۸۳۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
عمران گرایش سازه

۹۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
پکیج جامع حقوق

۲۸۱ ساعت ۷,۲۴۲,۵۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
شش سیگما

۶۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مربی بدنسازی متوسطه

۶۰ ساعت ۲,۱۷۵,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آسیب شناسی اجتماعی

۷۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
تصویرسازی

۸۳ ساعت ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
طراحی کسب و کار خانگی

۸۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
MBA علوم تربیتی

۱۰۰ ساعت ۲,۰۸۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
بازاریاب بیمه

۱۰۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
ایمنی در شبکه های توزیع برق

۳۳ ساعت ۲,۰۵۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
نرم افزار پردازشگر گرافیکی (Photoshop CS6, CC)

۵۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با عکاسی عمومی (آنالوگ)

۷۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
پکیج ویژه آزمون های نظام مهندسی(رشته مهندسی عمران)

۱۰۰ ساعت ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت کیفیت

۴۹ ساعت ۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
*EMBA با گرایش تحلیل استراتژیک سرمایه گذاری

۸۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
پرورش استعداد در کودکان

۸۱ ساعت ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
جامعه شناسی اعتیاد

۷۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
کاربری عمومی و اپراتور رایانه

۵۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با اصول نمایش نامه نویسی

۵۳ ساعت ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
پیرایش مردانه

۳۳ ساعت ۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت اداره بخش ها

۱۰۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مشاوره خانواده

۳۳ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت فرایندها در سازمان

۱۲۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
بودجه بندی و کنترل هزینه

۳۳ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
بورس رفتاری

۹۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
اصول و مبانی شبکه

۱۲۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
اصول طراحی پایپینگ و جانمایی تجهیزات(sped)

۸۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
GPS

۹۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آسیب شناسی ورزشی

۲۰۰ ساعت ۳,۱۲۵,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
حقوق تجارت

۴۴ ساعت ۲,۶۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت شهروندی

۵۴ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت عالی کسب و کار

۱۴۸ ساعت ۳,۲۵۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
میکروکنترلر ARM

۱۰۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آموزش نرم افزار پرده‌نگار (PowerPoint)

۱۲۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مهندسی شبکه CCNA

۸۷ ساعت ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مکانیک خودرو

۱۰۰ ساعت ۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آموزش سیستم عامل Windows 10

۱۴۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت استرس در کار

۵۴ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت بیمارستانها و مراکز درمانی

۸۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیر آموزش الکترونیک

۱۰۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت بهداشت و درمان

۱۰۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آموزش زبان برنامه نویسی(HTML, CSS)

۵۳ ساعت ۳,۱۲۵,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
معماری داخلی

۵۸ ساعت ۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
*آشنایی با شبکه اینترنت مقدماتی

۹۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
طراحی مینیاتور

۱۰۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
روانشناسی سلامت

۱۰۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
نرم افزار حسابداری پارسیان

۴۴ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت گردشگری

۱۰۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
برق قدرت

۳۷ ساعت ۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت حقوقی

۵۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت ایمنی وسایل نقلیه

۱۰۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مربی بدنسازی پیشرفته

۸۰ ساعت ۲,۱۷۵,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
پرستاشاپ

۷ ساعت ۲,۰۵۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
*حقوق ورزشی

۸۰ ساعت ۲,۶۷۵,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت عمومی واحدهای اقامتی

۷۵ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
بهداشت روان

۱۰۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آموزش سیستم عامل Windows8

۱۴۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت روابط عمومی و سخنرانی

۴۷ ساعت ۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
نرم افزار گرافیکی Illustrator CC

۸۳ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با بازیگری تئاتر

۵۳ ساعت ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
نرم افزار گرافیکی (Lightroom CC)

۳۹ ساعت ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت رهبری سازمان

۳۳ ساعت ۲,۳۳۵,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیر کسب و کار در گرایش الکترونیک

۴۲ ساعت ۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت تحول

۸۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با شبکه اینترنت پیشرفته

۳۳ ساعت ۲,۰۳۷,۵۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
متقاضیان نمایندگی رسمی بیمه

۲۵ ساعت ۲,۸۷۵,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
پکیج جامع آزمون های استخدامی

۱۶۰ ساعت ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
عیب یابی شبکه های اینترنتی

۶۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آرایش و پیرایش زنانه

۳۶ ساعت ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
اصول و آداب تشریفات

۴۷ ساعت ۲,۳۶۲,۵۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
تحلیلگر بورس (فاندامنتال)

۷۸ ساعت ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت ایمنی

۴۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
سوزن دوزی

۵۰ ساعت ۲,۴۸۷,۵۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
رنگ و پتینه

۲۲ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با CNG

۴۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
نرم افزار ویرایشگر صوتی (Audition)

۳۷ ساعت ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
ارگونومی

۴۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با صفحه آرایی

۱۰۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
روانشناسی خلاقیت

۹۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت شایستگی

۴۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
اظهارنامه مالیاتی

۳۲ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
سیستم مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPMS)

۸۷ ساعت ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
حسابداری اموال

۳۸ ساعت ۲,۸۰۷,۵۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با اصول دوبله

۲۵ ساعت ۲,۴۲۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
حقوق قضائی (علوم ثبتی)

۳۹ ساعت ۱,۸۳۷,۵۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
سیستم مدیریت محتوا (WordPress)

۶۱ ساعت ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
پکیج ویژه آزمون های نظام مهندسی(رشته مهندسی مکانیک)

۲۰ ساعت ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
فن بیان و مهارت های گویندگی

۲۳ ساعت ۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با آهنگسازی و تنظیم در صنعت موسیقی

۴۵ ساعت ۲,۳۳۵,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت کیفیت در اتوماسیون

۵۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
نظام جانشینی و جایگزینی کارکنان

۶۵ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
روانشناسی درمانی

۷۱ ساعت ۲,۶۲۵,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
پکیج ویژه آزمون های نظام مهندسی(رشته مهندسی برق)

۲۲ ساعت ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آزمون نظام مهندسی(رشته مهندسی معماری/طراحی)

۲۲ ساعت ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
پذیرشگر هتل

۷۵ ساعت ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
نرم افزار صفحه آرایی(InDesign CC)

۴۲ ساعت ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
پایگاه داده

۹۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آموزش طراحی و نقاشی سیاه قلم

۵۲ ساعت ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
نرم افزار ساخت مدلهای سه بعدی (3DMAX)

۶۱ ساعت ۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
رضایتمندی مشتری

۱۰۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با نقاشی مداد رنگی

۳۴ ساعت ۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
تابلوهای دکوراتیو

۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت ارتباط موثر و هوش هیجانی

۱۰۱ ساعت ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با قوانین کار و تامین اجتماعی

۱۶ ساعت ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مربی گری ورزشی

۱۰۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
حقوق بین الملل

۲۰۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
پکیج جامع عمران

۲۰۰ ساعت ۶,۳۱۷,۵۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
*مهندس طراح و توسعه دهنده عمومی وب

۸۶ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
شهروند الکترونیک

۱۰۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
پکیج جامع عکاسی

۲۲۳ ساعت ۸,۰۸۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
پکیج جامع هنر

۲۸۷ ساعت ۱۰,۸۳۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
طراحی فرش و تابلو فرش

۱۰۱ ساعت ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
نورپردازی در دکوراسیون داخلی

۶۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
نقاشی کاشی و سرامیک های تزئینی با رنگ ویترای

۱۰۰ ساعت ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.
کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت مرکز آموزش مجازی پارس محفوظ است.
طراحی و توسعه با توسط تیم IT در پارس