آموزش مجازی پارس
۰۳۱-۹۵۰۲۲۴۴۴-۸
مشاوره رایگان

مشاهده همه دوره ها

کد دوره نام دوره مدت دوره هزینه مشاهده جزییات
1
custom-course
۰ ساعت رایگان اطلاعات بیشتر
1306
Special users parand
۰ ساعت رایگان اطلاعات بیشتر
1245
Management Comprehensive Package - Golden
۲۷۵ ساعت ۸۲۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
1252
Psychology of children Comprehensive Package
۲۴۰ ساعت ۶۶۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
1254
Professional Accountant Comprehensive Package
۱۵۰ ساعت ۶۷۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
1255
Law Comprehensive Package
۲۸۵ ساعت ۷۲۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
1256
Tourism Comprehensive Package
۳۰۰ ساعت ۶۸۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
1257
Mechanics' Comprehensive package
۲۷۰ ساعت ۶۹۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
861
an introduction to Industrial Power
۶۰ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
98
piping design
۳۰۰ ساعت ۳۰۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
104
Tourism Management
۱۲۰ ساعت ۲۵۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
877
subjective interpretation of Quran
۴۰ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
154
(Website design (basic
۵۰ ساعت ۲۴۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
1192
Principles and rules governing domestic and international contracts
۱۰۰ ساعت ۲۴۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
192
Interior Design in Architecture
۱۵۰ ساعت ۲۷۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
1246
Management Comprehensive Package - Golden2
۴۹۵ ساعت ۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
1249
Web Programming Comprehensive Package
۳۱۰ ساعت ۵۴۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
1250
Network Comprehensive Package
۲۰۰ ساعت ۷۴۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
1251
Agriculture Comprehensive Package
۲۷۰ ساعت ۶۶۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
1253
General Psychology Comprehensive Package
۳۰۰ ساعت ۶۶۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
1259
Traditional Medicine comprehensive Package
۵۴۶ ساعت ۷۰۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
243
Quality management system
۶۰ ساعت ۳۰۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
99
MSP software training course
۳۰ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
107
Hotel Management
۸۰ ساعت ۲۴۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
879
an introduction to article-writing principles
۵۰ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
155
introduction to cisco
۱۳۰ ساعت ۲۴۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
193
Stylistics in decoration
۴۰ ساعت ۲۴۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
1247
Management Comprehensive Package - Golden3
۵۵۰ ساعت ۱,۰۹۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
288
Guidelines for auditing management systems-ISO 19011:2011
۲۰ ساعت ۲۴۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
100
CATIA software
۴۰ ساعت ۲۴۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
108
Technical director of travel agencies - article A and B
۶۸ ساعت ۲۴۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
885
bodybuilding with TRX
۷۰ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
161
Advanced web design
۵۰ ساعت ۲۴۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
194
effects of color in decoration
۴۰ ساعت ۲۴۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
1248
Marketing Comprehensive Package
۱۷۰ ساعت ۷۳۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
101
Vehicle Chassis Design
۳۰ ساعت ۲۴۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
112
Tour leader
۱۰۰ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
887
Office Automation
۸۵ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
163
CCNA Network Engineering
۱۰۰ ساعت ۳۰۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
195
Photography training
۶۰ ساعت ۲۷۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
102
basics of supporting in piping
۸۰ ساعت ۲۴۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
105
piping modeling with PDMS
۸۰ ساعت ۲۷۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
116
Tour Sales Clerk
۸۰ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
889
modern clerkship
۴۰ ساعت ۲۴۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
166
design & startup computer network
۵۰ ساعت ۲۴۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
196
fengshui
۵۰ ساعت ۲۴۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
103
Welding
۸۰ ساعت ۲۴۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
106
Quality Management for Automation
۵۰ ساعت ۲۴۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
118
Advanced Issuing tickets
۷۸ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
892
Safety in Ports
۳۰ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
894
body building coach
۴۰ ساعت ۲۴۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
167
Training Network+
۱۰۰ ساعت ۲۸۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
197
Interior Architecture
۶۰ ساعت ۴۰۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
109
ANSYS-Fluids Mechanics Analysis
۶۰ ساعت ۲۴۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
119
Hotel receptionist
۷۵ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
896
Research Methodology and ISI Articles writing Technique
۳۰۰ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
181
c++ programming language
۵۰ ساعت ۲۴۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
199
principles of Decoration
۴۰ ساعت ۲۷۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
110
electrical automobile
۱۰۰ ساعت ۲۴۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
900
Football Coaching
۷۰ ساعت ۲۴۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
182
Expert of Internet Advertisement
۶۰ ساعت ۲۴۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
221
Iran touring and tourism Guides
۷۵ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
1258
Architecture Comprehensive Package
۲۳۰ ساعت ۷۴۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
111
Welding Inspection
۱۰۰ ساعت ۲۷۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
113
basics of piping design and equipment layout
۸۰ ساعت ۲۷۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
902
football body-building
۴۰ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
232
Guided tour
۸۵ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
114
PLC operator
۷۰ ساعت ۲۴۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
903
Correspondence and Management of Official Letters
۶۰ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
184
internet using
۵۰ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
238
Iran-Touring and Tourism Management
۲۰۰ ساعت ۲۷۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
115
Repair and maintenanc
۶۰ ساعت ۲۴۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
907
professional sale
۳۰ ساعت ۲۵۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
185
introduction to LINUX operating system
۵۰ ساعت ۲۴۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
247
professional tour guiding
۸۵ ساعت ۲۴۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
260
introduction to Tourism industry
۶۸ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
117
elementary basics of piping
۸۰ ساعت ۲۵۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
920
Teaching Methods and Techniques
۵۰ ساعت ۲۴۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
186
Microsoft Certified Systems Engineer-MCSE
۷۵ ساعت ۲۷۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
270
geography of Iran touring and tourism
۷۵ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
120
smartification
۸۵ ساعت ۲۷۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
937
Life skills management
۵۰ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
187
CCNP
۹۵ ساعت ۲۴۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
273
Bird watching and bird identification guide - ecotourism
۷۰ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
121
ABAQUS software
۴۰ ساعت ۲۴۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
1164
coaching billiards
۱۰۰ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
188
Asp.net Mvc programming language
۵۰ ساعت ۲۴۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
328
Mountain guide
۷۵ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
122
Primavera software
۳۰ ساعت ۱۸۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
189
Assembling and upgrading PCs
۹۶ ساعت ۲۷۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
330
Children tour guide
۷۵ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
123
Fire safety principles
۷۰ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
190
Search Engine Optimization - SEO
۴۰ ساعت ۲۴۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
333
visa agent
۷۵ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
124
Electrical Switchgear Safety
۷۰ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
191
General Web designer and developer engineer
۸۵ ساعت ۲۷۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
276
Excel and Minitab software applications in quality control
۷۵ ساعت ۲۴۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
337
English Correspondence of Tourism
۸۰ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
125
Heating and cooling systems
۶۵ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
279
IT management
۹۰ ساعت ۲۴۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
339
Geotourism
۷۵ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
126
maintenance of the central engine room
۷۵ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
282
computer graphic operator
۹۰ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
342
Front Office and behavioral patterns at hotel
۸۵ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
127
Advanced hydraulic
۷۵ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
285
Network Security
۵۰ ساعت ۲۴۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
346
Specialized management of residential units
۷۵ ساعت ۲۴۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
128
Pool maintenance
۸۰ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
289
troubleshooting of internet networks
۶۰ ساعت ۲۴۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
349
Travel & Tourism Insurance
۷۵ ساعت ۲۴۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
129
Identification, selection and troubleshooting of all kinds of ball bearings and...
۷۵ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
292
Hardware Repair
۶۰ ساعت ۲۴۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
351
CEOs of travel agencies
۷۰ ساعت ۲۴۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
130
maintenance of generators
۷۰ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
295
The role of IT in web business
۸۵ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
353
management of the residential units
۷۵ ساعت ۲۴۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
131
Maintenance, repair and troubleshooting of fire pumps
۷۰ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
305
computer operator and general using
۵۰ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
355
Hosting
۷۵ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
132
Fieldbus
۷۵ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
308
ETABS software
۶۰ ساعت ۲۴۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
356
Hotel Food & Beverage Management
۷۵ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
133
repair, maintenance and operation of gas , diesel and multi fuel burner
۸۵ ساعت ۲۴۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
310
an introduction to SAFE stoftware
۵۰ ساعت ۲۴۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
364
Technical management of travel agencies
۷۵ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
134
Designing of electrical systems
۸۵ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
314
Multi Media Builder software
۵۰ ساعت ۲۴۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
368
Introduction to Persian carpets and its geography
۷۵ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
135
Inspection, repair and maintenance of air-conditioners
۸۵ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
371
Local guides
۷۰ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
136
Estimation of electrical project
۷۵ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
529
Secretarial skills and characteristics in the third millennium
۶۵ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
375
organizational procedures
۷۵ ساعت ۲۶۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
137
repair, maintenance and troubleshooting of industrial pumps
۷۰ ساعت ۲۴۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
377
Rhetoric in tourism
۷۰ ساعت ۲۴۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
138
designing and maintenance of electrical distribution boards
۷۵ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
380
Tourism Management-Advanced wildlife
۷۰ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
139
insulation of facilities, Process and fuel efficiency
۷۰ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
140
operation principles, installation, maintenance and repair of Compression chille...
۸۵ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
386
First aid in tourism
۸۰ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
141
mechanical installations' design for buildings
۷۵ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
388
Ecotourism guides
۷۵ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
142
HSE requirements for contractors
۷۵ ساعت ۲۴۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
390
Management of massage centers in the hotel
۷۵ ساعت ۲۴۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
143
HSE PLAN
۷۵ ساعت ۲۴۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
395
Tourism ESP
۷۵ ساعت ۲۴۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
144
electrical equipment and Electrical safety
۷۵ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
397
flight attendent
۸۵ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
145
Operations Commander in firefighting
۹۵ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
401
Tourism correspondent
۸۵ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
146
Safety inspection of Repair Shops
۹۰ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
147
HSE application in industry -Advanced
۹۰ ساعت ۲۴۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
404
Sports tourism
۸۵ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
148
Firefighter
۱۱۰ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
406
train attendant
۸۵ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
149
occupational health officer
۱۰۰ ساعت ۲۴۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
411
Ticket seller of domestic flights
۸۵ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
150
Inspection, and Safety and Health Control in Workplace
۱۰۰ ساعت ۲۴۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
414
Ticket seller of international flights
۸۵ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
151
Industrial and electric power steering circuit boards
۷۵ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
417
Internet sales skills of Tourism services
۷۵ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
152
AVR microcontroller
۱۰۰ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
419
Familiarity with immigration procedures
۹۰ ساعت ۲۴۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
153
ARM microcontroller
۱۰۰ ساعت ۲۴۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
872
electrical services drawing
۱۵۰ ساعت ۲۴۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
156
Patents
۸۵ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
875
PLC Automation
۷۰ ساعت ۲۵۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
157
municipalities' Fixed assets accounting
۸۰ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
882
safety & health in welding
۵۰ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
158
Network Marketing Management
۹۵ ساعت ۲۵۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
200
Financial Accounting
۸۵ ساعت ۲۴۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
909
Introduction to Petroleum Industry
۴۰ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
159
Application of Geographic Information System (GIS) in the management and urban p...
۱۰۰ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
202
a review of cost accounting in traditional and advanced manufacturing environmen...
۷۵ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
912
introduction to electrical building
۸۵ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
160
BBA in BUSINESS MANAGEMENT
۲۰۰ ساعت ۳۰۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
203
introduction to the concepts of industrial accounting for non-financial executiv...
۷۵ ساعت ۲۴۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
915
closed circuits cameras
۴۰ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
162
public halls' management
۸۰ ساعت ۲۷۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
205
Preparation of financial statements in accordance with accounting standards in I...
۷۵ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
917
public electronics
۱۰۰ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
164
E-business management in commerce
۷۰ ساعت ۳۰۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
208
tax accounting
۸۵ ساعت ۲۴۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
919
warehouse safety
۱۰۰ ساعت ۲۴۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
165
E-Learning Software
۷۰ ساعت ۲۷۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
927
An introduction to Robotics
۴۰ ساعت ۲۷۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
168
MBA Business Administration-3
۸۰ ساعت ۳۰۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
930
Laptop Repairs
۸۵ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
169
Project Management -PMP
۷۰ ساعت ۳۰۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
934
An Introduction to reserve inspection
۳۰ ساعت ۲۴۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
170
EMBA course in trade
۷۰ ساعت ۳۰۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
1171
The introduction of nanotechnology and its sub-categories
۱۰۰ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
171
Energy management in buildings and apartments
۸۰ ساعت ۲۵۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
1172
Introduction to Carbon Nanotubes
۱۱۰ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
1173
Nanotechnology applications in various industries
۰ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
173
Transportation management and planning in distribution companies
۸۰ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
1174
introduction to nanocomposites
۱۰۰ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
174
Professional marketing of medical equipment
۸۰ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
1175
introduction to nano bio material
۱۰۰ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
175
Warehouse management in hospitals and medical centers
۸۰ ساعت ۲۴۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
1176
introduction to nano-coating
۱۰۰ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
176
Management of Medical Equipment
۸۰ ساعت ۲۴۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
1177
introduction to nano-material instruments
۱۰۰ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
177
rules and principles of apartment living
۸۰ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
1178
introduction to scaffold nano-structure
۱۰۰ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
178
Design of home business
۸۰ ساعت ۲۴۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
1179
Introduction to advanced nanomaterials
۱۰۰ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
179
cost management
۷۵ ساعت ۲۴۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
180
Introduction to labor law
۸۰ ساعت ۲۴۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
198
Mental Health
۱۰۰ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
201
elementary English language
۵۰ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
204
Social Psychology
۱۰۰ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
206
General Psychology
۱۰۰ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
207
introduction to constitution
۷۰ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
209
an introduction to basics of theories of bandage & injections & Stitch
۱۰۰ ساعت ۳۰۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
213
Intermediate English Language
۵۰ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
212
sport psychology
۱۰۰ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
214
social security law and regulations
۷۵ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
215
Administrative law
۸۰ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
216
Child and Adolescent Psychology
۱۰۰ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
217
Accounting in travel agencies
۸۵ ساعت ۲۴۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
218
Advanced English Language
۵۰ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
219
performance management
۷۵ ساعت ۲۴۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
220
Stock accounting of private companies
۶۰ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
222
First aid basic
۲۰۰ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
228
Advanced Translating English Language
۴۰ ساعت ۲۴۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
223
Educational Psychology
۱۰۰ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
224
Accounting for Production Factories and Handicrafts
۵۰ ساعت ۲۴۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
225
marketing research
۷۰ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
226
Advanced First Aids
۱۰۰ ساعت ۲۴۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
227
Industrial Accounting Advanced
۴۰ ساعت ۲۴۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
229
Training Needs Assessment
۶۵ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
230
Family Psychology
۱۰۰ ساعت ۲۴۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
231
Industrial Accounting Priliminary
۴۰ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
233
Complementary Accounting
۵۰ ساعت ۲۴۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
234
Psychology of Learning
۱۰۰ ساعت ۲۶۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
242
Professional ethics management
۷۵ ساعت ۲۴۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
235
(Translating English Language(elementary
۱۰۰ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
236
Familiarity with Parsian Accounting software
۴۰ ساعت ۲۴۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
237
marriage psychology
۱۰۰ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
239
sales accounting manager
۸۰ ساعت ۲۴۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
240
Developmental Psychology
۱۰۰ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
245
Teaching For Esl
۴۰ ساعت ۲۴۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
241
elementary applied accounting
۵۰ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
244
Massage therapy
۲۰۰ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
246
advanced applied accounting
۵۰ ساعت ۲۴۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
248
career path
۷۵ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
249
Dental implants
۴۰ ساعت ۲۴۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
251
Agricultural Toxicological
۶۰ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
254
cheif accountant
۷۰ ساعت ۲۷۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
255
Social pathology
۷۰ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
256
EFQM Excellence Model
۷۵ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
257
VALUE ADDED TAX
۷۵ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
266
Methods Of Drip Irrigation
۶۰ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
258
management psychology
۱۰۰ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
259
Auditing manager
۵۰ ساعت ۲۵۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
261
Successful recruitment process in organizations
۷۰ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
262
financial management & costs reduction management
۵۰ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
263
TRIZ creativity and innovation
۷۵ ساعت ۲۵۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
264
crime psychology
۱۰۰ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
265
senior auditor
۹۰ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
267
Medical herbs course-basic
۱۵۰ ساعت ۲۴۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
269
Advertising supervisor
۷۵ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
268
Breeding Methods Of Milch Cows
۱۰۰ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
271
Advertising management
۹۰ ساعت ۲۵۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
272
An Introduction To Basics Of Vermicompost
۲۰ ساعت ۲۴۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
274
operator of banking affairs
۷۰ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
275
auditor vice-president
۶۰ ساعت ۲۴۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
277
supervisor of making financial deeds
۷۰ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
280
Addiction Psychology
۱۰۰ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
281
governmental accountant
۷۰ ساعت ۲۴۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
283
Mushroom Growing
۴۵ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
287
foreign trade and correspondences
۱۰۰ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
284
Auditing
۸۰ ساعت ۲۴۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
286
Financial management for non-financial managers
۴۰ ساعت ۲۴۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
290
An Introduction To Basics Of GIS
۴۰ ساعت ۲۴۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
291
KAB entrepreneurship
۷۰ ساعت ۲۷۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
293
financial management
۱۰۰ ساعت ۲۴۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
298
Beekeeping Course
۴۰ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
294
Disaster managment
۷۵ ساعت ۲۴۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
296
screenwriter training
۱۰۰ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
297
Nurturing Children's Talents
۸۰ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
301
Cinema, theatre and TV make-up artist
۹۵ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
302
addiction sociology
۱۰۰ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
303
Saffron culture & production
۳۰ ساعت ۲۴۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
304
basics of film and television directing
۱۰۰ ساعت ۲۴۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
307
Native Poultry Breeding
۴۰ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
306
Theatre director
۱۰۰ ساعت ۲۶۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
309
clinical psychology
۱۰۰ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
317
Basics, Requirements description, and documenting ISO 14001: 2004
۴۸ ساعت ۴۴۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
311
introduction to Playwriting
۱۰۰ ساعت ۲۴۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
312
Pearl Farming
۵۰ ساعت ۲۴۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
313
color psychology
۶۰ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
315
stress psychology
۱۰۰ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
318
Turkey Breeding
۳۵ ساعت ۲۴۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
319
introduction to layout
۱۰۰ ساعت ۲۴۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
323
emergency response management
۷۵ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
320
Occupational health and safety-OHSAS 18001
۲۰ ساعت ۳۰۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
321
Management of sectors
۱۰۰ ساعت ۲۷۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
322
introduction to Orchestra conducting
۵۵ ساعت ۲۴۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
324
Livestock Vaccination
۶۰ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
334
Production Management
۷۰ ساعت ۲۷۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
325
The psychology of Play
۶۰ ساعت ۲۴۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
326
Gardening & Apartment Plants
۱۵۰ ساعت ۲۴۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
327
introduction to fashion methods
۸۰ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
332
introduction to methods of project financing
۷۵ ساعت ۲۴۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
329
introduction to Piano playing
۱۰۰ ساعت ۲۴۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
335
Pediatric and Neonatal Nursing
۸۰ ساعت ۲۴۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
340
Trout Culture
۹۵ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
336
Introduction to the basics of music theory
۶۰ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
338
a review of cost accounting in traditional and improved production enviroments
۷۵ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
341
Digital Photography retouching
۸۰ ساعت ۲۴۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
358
Stock market technical analyst
۱۰۰ ساعت ۲۴۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
343
Flamenco guitar player training
۱۰۰ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
344
financial statements analysis and cost analysis using Excel software
۷۵ ساعت ۲۴۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
348
Quality management systems- Guidelines for quality management in projects
۲۰ ساعت ۲۲۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
359
Floriculture
۹۵ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
345
Classic guitar player
۱۰۰ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
347
Setar playing training
۱۰۰ ساعت ۲۷۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
350
Cultural and artistic management
۶۰ ساعت ۲۴۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
352
introduction to Dubbing director
۶۰ ساعت ۲۴۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
354
priciples of printing supervisor
۸۵ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
357
inventory management
۷۵ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
362
Electric guitar playing training
۱۰۰ ساعت ۲۴۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
360
Preparation of consolidated financial statements
۷۵ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
363
Tar playing
۱۰۰ ساعت ۲۶۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
365
treatment-psychology
۱۰۰ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
366
apllied systems and methods of purchase and internal logistics
۸۵ ساعت ۲۴۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
367
Keyboard player
۷۰ ساعت ۲۷۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
370
Learning disorders and their treatment
۶۰ ساعت ۲۴۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
372
customer relationship management(CRM)
۸۵ ساعت ۲۴۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
369
introduction to Mixing and Mastering
۱۰۰ ساعت ۲۴۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
373
Koozeh percussion player
۱۰۰ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
374
effective management for handling customer complaints
۸۵ ساعت ۲۴۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
376
Sound Recording in studio
۱۰۰ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
378
marketing management
۸۵ ساعت ۲۷۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
381
Quality Management for Grains and legumes
۱۰۰ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
379
introduction to Cajon percussion player
۱۰۰ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
382
Internal audit standard ISO 18001 : 2007
۴۸ ساعت ۴۵۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
385
Research, Development and competitiveness with a view to marketing and productiv...
۸۵ ساعت ۲۴۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
383
introduction to Movie review
۵۰ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
387
Coffee shop operator -barista
۱۰۰ ساعت ۳۱۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
391
3ds Max software
۱۴۰ ساعت ۱۹۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
389
Puppet Show
۱۰۰ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
392
introduction to Percussion instrument percusssion player
۱۰۰ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
396
Word Software
۱۰۰ ساعت ۱۷۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
394
introduction to Gymby percussion player
۱۰۰ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
409
(TPM (Total Productive Maintenance
۳۲ ساعت ۴۲۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
422
Analysis of Measurement System
۳۲ ساعت ۴۲۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
428
customer satisfaction behavior - ISO 10001:2007
۵۰ ساعت ۲۴۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
398
Zurkhaneh Zarb percussion player
۱۰۰ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
399
Doctorate of Business Administration) DBA)
۳۵۰ ساعت ۵۷۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
400
introduction to Daf percussion player
۱۰۰ ساعت ۲۶۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
402
Customs management and Clearance
۸۰ ساعت ۲۷۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
405
MATLAB
۱۴۰ ساعت ۱۸۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
403
introduction to Museum guide
۱۰۰ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
407
introduction to Dubbing supervisor
۱۰۰ ساعت ۲۴۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
408
sales engineering
۱۰۰ ساعت ۳۰۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
410
SQL Server
۱۴۰ ساعت ۱۸۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
412
introduction to Dayereh percussion playing
۱۰۰ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
416
Software PowerPoint
۱۲۰ ساعت ۱۷۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
415
International Cooking training
۱۰۰ ساعت ۳۰۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
418
introduction to Facade with mirrors and decorative materials
۸۵ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
420
Private Banking
۴۰ ساعت ۲۷۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
425
Windows Training 10
۱۴۰ ساعت ۱۷۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
421
introduction to Mender of the historical-cultural monuments
۱۰۰ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
423
Corporate Banking
۴۰ ساعت ۲۷۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
424
introduction to Tumba percussion player
۱۰۰ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
426
MBA in industry
۸۵ ساعت ۳۰۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
427
Animation training
۵۰ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
435
Computer Seven Skills Training-ICDL
۳۰۰ ساعت ۲۷۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
429
introduction to General researcher
۶۰ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
430
MBA in urban and urbanism
۸۵ ساعت ۳۰۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
431
introduction to Tempo percussion player
۱۰۰ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
432
Commercial Management
۵۰ ساعت ۲۷۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
434
Principles and techniques of public relations
۷۰ ساعت ۲۶۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
433
principles of Researching
۱۰۰ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
443
MBA Branding and Commercialization
۸۵ ساعت ۳۰۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
436
introduction to Tombak percussion player
۱۰۰ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
437
Excel Software
۱۰۰ ساعت ۱۷۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
438
introduction to Audiovisual and public relations organizer
۱۰۰ ساعت ۲۴۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
440
Entrepreneurship protective management
۸۰ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
439
introduction to Amateur drum player
۱۰۰ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
442
Software Access
۱۲۰ ساعت ۱۷۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
441
introduction to Bandir percussion player
۱۰۰ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
445
Management of patient satisfaction
۱۰۰ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
446
introduction to Economic reporter
۱۰۰ ساعت ۲۷۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
447
Procurement Officer
۵۵ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
450
HTML-CSS-Training
۱۴۰ ساعت ۱۸۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
451
Marketer
۸۰ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
448
introduction to neighborhood media reporter
۱۰۰ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
449
food health
۸۰ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
458
MBA in factory
۸۵ ساعت ۳۰۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
452
introduction to Sports reporter
۹۰ ساعت ۲۶۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
454
human resources strategy design
۶۵ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
455
psychology of attitude change among consumers
۱۰۰ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
456
Nursing reporting and documentation
۱۰۰ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
457
AutoCAD 2017 Training
۱۴۰ ساعت ۱۹۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
459
(introduction to reporter position(basic
۱۰۰ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
460
memory and concentration improvement
۶۰ ساعت ۲۶۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
461
MBA in advocacy and legal advice centers
۸۵ ساعت ۳۰۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
462
News editor training
۱۰۰ ساعت ۲۷۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
463
Introduction to Customs Affairs
۴۰ ساعت ۲۴۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
464
Nutrition and diet therapy
۸۰ ساعت ۲۴۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
466
neurolinguistics
۱۰۰ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
468
stock exchange & E-commerce
۸۰ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
512
Introduction to S5
۱۶ ساعت ۳۲۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
541
ISO 9004:2009 Managing for the Sustained Success of an Organization - A Quality...
۲۰ ساعت ۲۲۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
552
FMEA standard; Error analysis and its effects
۳۲ ساعت ۴۲۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
557
training head auditor of Quality management standard
۲۰ ساعت ۳۰۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
571
Introduction to requirements of ISO/TS 16949: 2009
۴۸ ساعت ۴۴۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
467
introduction to Professional researcher
۱۰۰ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
476
MBA in Hospital and medical centers
۲۵۰ ساعت ۳۰۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
495
Introduction to Integrated Management System -IMS
۴۸ ساعت ۴۴۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
506
(Overall equipment effectiveness (OEE
۱۶ ساعت ۳۲۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
470
introduction to News photographer
۱۰۰ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
471
introduction to hearing aids
۸۰ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
472
Human resource management-HRM
۶۵ ساعت ۲۷۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
473
introduction to Video editor by Edius software
۵۰ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
474
Psycholinguistics
۱۰۰ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
475
Human resources management and strategic planning
۶۵ ساعت ۲۴۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
477
Elementary graphics operator
۵۰ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
478
Psychology exam
۱۰۰ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
479
Revit 2017 training
۱۴۰ ساعت ۱۹۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
480
Cultural Affairs management
۴۰ ساعت ۲۴۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
485
MBA in Aviation, aerospace
۱۰۰ ساعت ۳۰۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
481
Advanced graphics user
۵۰ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
483
Practical nurse
۱۰۰ ساعت ۲۷۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
486
sales and customer psychology
۱۰۰ ساعت ۲۴۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
487
children's drawings coaching training
۱۰۰ ساعت ۲۴۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
493
Basic principles of management and supervision
۶۵ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
499
MBA in Psychological counseling center
۸۵ ساعت ۳۰۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
488
Sport physiology
۷۵ ساعت ۲۶۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
489
introduction to Politics reporter
۱۰۰ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
502
Effective public relations for security and physical protection jobs
۶۵ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
511
Urban Management
۵۰ ساعت ۲۴۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
490
Health Psychology
۱۰۰ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
491
familiarity with the principles of story writing
۶۰ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
507
warehouse management
۶۵ ساعت ۲۵۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
492
Nurse aid
۳۰۰ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
497
Leather ornament maker
۵۰ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
496
glandes and nerves psychology
۵۰ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
500
introduction to Books and press editor
۱۰۰ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
501
Introduction to traditional medicine
۳۰۰ ساعت ۲۶۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
503
Cost control
۵۰ ساعت ۲۶۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
504
Press marketer training
۷۵ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
505
Continuous improvement management
۵۰ ساعت ۲۴۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
508
introduction to pharmacy technician (basic)
۲۵۰ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
514
Visual C# Software
۱۴۰ ساعت ۱۸۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
518
Economics for managers
۴۰ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
509
introduction to Calligraphy Training
۱۰۰ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
510
Restaurant management
۵۰ ساعت ۲۶۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
513
entrepreneurship management
۶۰ ساعت ۲۶۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
515
Public Relations & Lecture management
۷۵ ساعت ۲۴۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
517
Risk Assessment
۴۰ ساعت ۲۴۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
519
Theatre actor Training
۱۰۰ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
521
Introduction to dental assistant-basic
۲۵۰ ساعت ۲۴۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
520
Stock exchange analyst
۵۰ ساعت ۲۴۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
522
The process of designing and educational planning
۶۵ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
523
introduction to Vitrai painter-glass engraver
۱۰۰ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
527
Principles of motivate employees
۶۵ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
525
techniques for effective job interview
۶۵ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
526
Personality Psychology
۱۰۰ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
528
introduction to Gilding professional
۱۰۰ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
534
Photoshop Software
۱۲۵ ساعت ۱۸۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
530
Cardio Pulmonary Resuscitation
۱۵۰ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
531
E-banking management
۵۰ ساعت ۲۴۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
532
principles of warehousing and modern methods of werehousing
۶۵ ساعت ۲۴۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
533
introduction to Set designer
۱۰۰ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
535
Executive Master of Business Administration-EMBA
۸۰ ساعت ۲۷۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
537
sports supplements and nutrition
۵۰ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
538
formalities management
۶۵ ساعت ۲۴۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
539
introduction to General photographer analogue
۷۰ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
543
After Effects Software
۱۲۰ ساعت ۱۷۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
540
an introduction to body language communication technique
۵۰ ساعت ۲۴۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
542
Communication, influence and intimacy
۸۰ ساعت ۲۴۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
544
Enterprise resource planning(ERP)
۶۵ ساعت ۲۴۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
545
Women’s make-up
۵۰ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
558
Risk Management Principles and guidelines
۴۰ ساعت ۲۴۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
546
principles of capital market
۳۰ ساعت ۲۴۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
547
marketing basics and strategies
۸۰ ساعت ۲۴۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
548
scrupulosity psychology
۱۰۰ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
549
introduction to Portraitist and graphic works with the Adobe Photo Deluxe softwa...
۱۰۰ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
550
CorelDRAW X6 Software
۱۲۰ ساعت ۱۷۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
551
Effectiveness evaluation via ROI
۳۰ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
554
Employee Benefits and Compensation managment
۶۵ ساعت ۲۴۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
555
Calligraphy using pen in Nastaliq calligraphy style training
۱۰۰ ساعت ۲۶۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
556
Introduction to dialysis
۱۵۰ ساعت ۴۲۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
559
pavilion design management
۳۰ ساعت ۲۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
560
Flash CS6, CC Software
۱۲۰ ساعت ۱۷۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
561
MBA in sports
۸۵ ساعت ۳۰۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
562
Principles of the management of civil service offices
۴۰ ساعت ۲۴۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
563
Insurance and guarantees in contracts
۶۵ ساعت ۲۴۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر
569
Software Audition
۱۲۰ ساعت ۱۷۰,۰۰۰ تومان