e
 بودجه بندی و کنترل هزینه

دوره بودجه بندی و کنترل هزینه


توضیحات بیشتر...

هر ۳ صفحه کتاب آموزشی معادل یک ساعت آموزش می باشد.

سرفصل بسته ی آموزشی

به دلیل تطابق با دانش به روز و مورد تایید استانداردهای جهانی، امکان بروز رسانی و تغییر سرفصل ها وجود دارد.

فصل اول    

 • هزینه ای عمومی و بودجه    
 • مفهوم و نقش مدیریت هزینه های عمومی    
 • بودجه چیست؟    
 • تعریف «دولت»    
 • تعریف «بخش عمومی»    
 • اصول کلی بودجه    
 • وجوه تحت کنترل وزارت دارایی    
 • جعبه های سیاه و بودجه های موازی    
 • هزینه های تأمین مالی شده از منابع خارجی    
 • ترتیبات ویژه    
 • - رویه های مدیریتی ویژه    
 • صندوق های عمران جادهها    
 • تخصیص مالیات    
 • عوارض دریافتی از مصرفکنندگان    
 • تأمین اجتماعی    
 • فرانسوی هزینه های مستقیم    
 • فعالیتهای شبه مالی    
 • بدهیهای دولت و بدهی های مشروط    
 • ضمانت وامها    
 • وامدهی دولت    
 • هزینههای مالیاتی    

فصل دوم    

 • نظام های بودجه ریزی و طبقه بندی هزینه ها    
 • مبانی تخصیص اعتبار در بودجه    
 • مصوبات بودجه ای برای برنامه های چندساله    
 • مصوبات بودجه ای تخصیص اعتبار دائمی    
 • ارقام ناخالص    
 • قاعدۀ سالیانه    
 • شالوده نظام بودجه ریزی    
 • بودجه نقدی    
 • بودجه التزامی    
 • بودجه تعهدی    
 • روش بودجه ریزی سنتی: بودجه ریزی تطبیقی    
 • بودجه ریزی عملکردی/ برنامه ای    
 • طبقه بندی هزینه ها    
 • اهمیت نظام طبقه بندی خوب برای هزینهها    
 • طبقه بندی موضوعی (ردیف – قلم) و دادهای    
 • رابطه طبقه بندی موضوعی با طبقه بندی اقتصادی    
 • مدیریت و اقدامات کنترلی    
 • طبقه بندی دادهای برای «مخارج»    
 • طبقه بندی اداری    
 • طبقه بندیهای برنامه ای    
 • طبقه بندی هزینه ها در نظام بودجهریزی ستاندهای    
 • بخش اصلی بودجه    
 • لزوم نمایش جداگانه بودجه های جاری و سرمایه ای    

فصل سوم    

 • کنترل های بودجه ریزی    
 • کنترلهای مدیریتی    
 • کنترل مدیریتی    
 • اهداف کنترل مدیریتی    
 • پیش شرط هایی برای کنترلهای مدیریتی مؤثر    
 • انواع کنترلهای مدیریتی    
 • محدودیتهای نظام های کنترل مدیریتی    
 • حسابرسی مستقل    

فصل چهارم    

 • حسابرسی بودجه    
 • پیش شرطهایی برای حسابرسی مؤثر    
 • مهارتهای حرفهای    
 • انواع حسابرسی    
 • حسابرسی پیش از وقوع    
 • حسابرسیهای دورهای    
 • حسابرسی مالی    
 • حسابرسی ارزش (کارایی مالی)    
 • حسابرسی متفاوت    
 • گزارشدهی نتایج حسابرسی    
 • اقدام عملی درمورد نتایج حسابرسی    
 • محدودیتهای حسابرسی    
 • ارزیابی    
 • اهداف ارزیابی    
 • پیش شرطهای ارزیابی مؤثر    
 • انواع ارزیابی    
 • طرح آزمایشی    
 • تحلیل سریهای زمانی    
 • مطالعات موردی    
 • نظامهای حسابداری    
 • انواع نظامهای حسابداری    
 • حسابداری نقدی    
 • حسابداری نقدی تعدیل شده    
 • حسابداری تعهدی تعدیل شده    
 • حسابداری تعهدی کامل    
 • اتفاق نظر تدریجی    
 • تفاوت نظام های حسابداری    
 • روابطه ای بین نظامهای حسابداری و نظامهای بودجه ای    
 • بودجه های بر مبنای نقدی    
 • بودجه بر مبنای تعهدی    
 • نمودار حسابها و معین عام    
 • دفاتر مالی    
 • حسابداری تعهدی    
 • درآمدها    
 • مخارج در حسابداری تعهدی کامل    
 • تعهدات بازنشستگی    
 • هزینه کل و مصرف داراییهای ثابت    
 • انتقالات یارانه ای    
 • بدهی ها    
 • دارایی ها    
 • کسری بودجه عملیاتی    
 • حسابداری تعهدی و مدیریت بودجه    
 • بودجه ریزی تعهدی    
 • اصلاح نظام حسابداری    
 • نقاط ضعف عمده نظام های حسابداری    
 • حسابداری بودجه ای نارسا    
 • دیون معوق و بدهی ها    
 • گزارشدهی غیرشفاف پرداختها    
 • سایر نقاط ضعف    
 • حسابداری بودجه ای    
 • سازمان اداری نظام حسابداری    
 • مباحث ویژه    
 • حسابداری نسلی    
 • اندازه گیری هزینه    
 • نظام های اندازه گیری هزینه    
 • رابطه اندازه گیری هزینه    
 • گزارشدهی    
 • اهداف گزارشدهی    
 • اصول گزارشدهی    
 • گزارشهای اختصاصی و عمومی    
 • گزارش‌های اجرای بودجه    
 • حساب تخصیص    
 • گزارشدهی مالی    
 • حداقل شرایط لازم گزارشدهی مالی    
 • صورتهای مالی در نظام حسابداری تعهدی    
 • پوشش گزارشهای مالی در دولت    
 • دستگاه های عمومی غیردولتی    
 • گزارش های اداری    
 • گزارش هزینه های عمرانی/ سرمایه گذاری    
 • نکات اصلی وتوصیه هایی برای اصلاحات    
 • نظام های حسابداری    
 • حسابداری، و حداقل شرایط لازم آن    
 • نظام گزارشدهی    
 • توصیه هایی برای اصلاحات    
 • حسابداری تعهدی    
 • نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در کارایی حکمرانی    
 • تجارت اطلاعات به عنوان خدمت عمومی    
 • موانع نوآوری ها در فناوری اطلاعات و ارتباطات     
۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.
کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت مرکز آموزش مجازی پارس محفوظ است.
طراحی و توسعه با توسط تیم IT در پارس