مدیریت دولتی

آموزش مدیریت دولتی


دوره مدیریت دولتی چه دوره ای است؟ دوره مدیریت دولتی یک دوره ی کاملا تئوری درقالب بسته های آموزشی فیزیکی و محتوای آنلاین. یک میانبر واقعی برای صرفه جویی در وقت، انرژی و هزینه. درباره دوره: ظهور سازمانهای اجتماعی و گسترش روز افزون آنها یکی از خصیصه های بارز تمدن بشری است. و به این ترتیب و با توجه به عوامل گوناگون مکانی و زمانی و ويژگیها و نیازهای خاص هر جامعه هر روز بر تکامل و توسعه این سازمانها افزوده می شود. بدیهی است هر سازمان اجتماعی برای نیل به اهدافی طراحی شده و با توجه به ساختارش...

توضیحات بیشتر...

توضیحات

دوره مدیریت دولتی چه دوره ای است؟

دوره مدیریت دولتی یک دوره ی کاملا تئوری درقالب بسته های آموزشی فیزیکی و محتوای آنلاین. یک میانبر واقعی برای صرفه جویی در وقت، انرژی و هزینه.

درباره دوره:

ظهور سازمانهای اجتماعی و گسترش روز افزون آنها یکی از خصیصه های بارز تمدن بشری است. و به این ترتیب و با توجه به عوامل گوناگون مکانی و زمانی و ويژگیها و نیازهای خاص هر جامعه هر روز بر تکامل و توسعه این سازمانها افزوده می شود. بدیهی است هر سازمان اجتماعی برای نیل به اهدافی طراحی شده و با توجه به ساختارش نیازمند نوعی مدیريت است. هدف از مدیريت دولتی دگرگون کردن بخش دولتی و ارتباط آن با دولت وجامعه است. مدیريت دولتی نوين دارای سه مشخصه بنیادی می باشد که عبارتند از: تاکید بر مدیريت ،تاکید بر ارزيابی عملکرد وکارائی، تقسیم و پراکنده کردن بروکراسی های امور دولتی به صورت اداراتی که بر پایه پرداخت بهای خدمات بوسیله مصرف کننده با یکدیگر معامله می کنند.

 امکانات آموزشی این دوره عبارتند از:

آموزش: مطالب این دوره در 60 ساعت به صورت  بسته آموزشی ارائه می گردد.

آموزش آنلاین دوره:

 • آشنایی با سطوح و وظایف مدیریت
 • آشنایی با تکنیک های بهینه سازی
 • آشنایی با تکنیکهای سرپرستی- تعهد سازمانی، دلبستگی- رهبری، تغییر و تحول
برگزارکننده: مرکز آموزش مجازی پارس
ثبت نام و افزودن گواهینامه ها

سرفصل بسته ی آموزشی

به دلیل تطابق با دانش به روز و مورد تایید استانداردهای جهانی، امکان بروز رسانی و تغییر سرفصل ها وجود دارد.

فصل اول   

 • مدیریت دولتی   
 • وظایف مدیریت  
 • انتقاد های مربوط به مدیریت گرائی   
 • مدیریت دولتی نوین    
 • مهارتهای موردنیاز مدیران   
 • نظریه های مدیریت    
 • انتقاد های مربوط به مدیریت گرائی   
 • شیوه نوین مدیریت در مدیریت دولتی 
 • مروری بر نوشته‌های علمی    
 • مبانی مدیریت دولتی    
 • مقایسه اداره ، سازمان و مدیریت   
 • ارتباط اداره ، سازمان و مدیریت از نظر  الیورشلدن     
 • تفاوت های اداره امور عمومی و اداره امور خصوصی   
 • تفاوت میان نوع رهبری و مدیریت دو بخش عمومی و خصوصی 
 • مشخصات شناخت علمی 
 • مراحل روش تحقیق علمی در علوم اجتماعی

فصل دوم  

 • اهداف فردی، سازمانی و اجتماعی در مدیریت دولتی   
 • اهداف سازمانی    
 • اهداف اجتماعی    
 • اصول مدیریت علمی    
 • اصول مدیریت دولتی    
 • نظریه نقشهای مدیریتی    
 • مهارت مدیریتی در مدیریت دولتی    
 • مدیریت استراتژیک    
 • دلایل اهمیت آگاهی از مدیریت استراتژیک   
 • ويژگي هاي دموكراتيك مدیریت دولتی نوین    
 • اداره امور و مدیریت   
 • کنترل سیاسی در بوروکراسی سنتی   
 • مشکلات الگوی سنتی  
 • الگوی کنترل سیاسی نارسا و غیر منطقی بود 
 • مشکل بروکراسی   
 • نقد انتخاب عمومی    
 • انتقادهای مربوط به مدیریت گرایی    
 • شالوده  اقتصادی مدیریت گرایی  
 • شالوده مدیریت بخش خصوصی    
 • تیلوریسم جدید    
 • مشخصات مبهم  
 • ایجاد زمینه فساد   

فصل سوم    

 • اداره امور عمومی    
 • اداره امور خصوصي   
 • تفاوت‌هاي اداره امورعمومي و اداره امور خصوصي   
 • تفاوت ميان مديريت بخش مديريت امور عمومي و مديريت امور خصوصي   
 • شباهت‌هاي اداره امور عمومي و اداره امور خصوصي   
 • مدیریت استراتژیك در بخش دولتى  
 • تدوین و اجراى استراتژى   
 • استراتژى رقابتى    
 • مدل توانایى هاى پویا    
 • طبقه بندى قابلیت هاى سازمان  
 • موضوعات پنجگانه مهم در تئوری سازمانهای دولتی 
 • برنامه ریزی   
 • فلسفۀ و ضرورت برنامه ریزی
 • تعیین اهداف وبرنامه ریزی:   
 • فراگرد برنامه ریزی:  
 • ویژگی های برنامه ریزی استراتژیک 
 • برنامه ریزی استراتژیک 
 • اهم عوامل موثر بر تحولات سریع در جامعه  
 • خصوصیات سازمانهای دولتی   
 • انواع فعالیتهای دولت   
 • فعالیتهای ازنوع بازرگانی:    
 • انواع سازمانهای دولتی    
 • ابزارهای تصمیم‌گیری   
 • ماتریس سود(ماتریس تصمیم‌گیری)
 • تحلیل نقطه سر به سر   
 • پیش دانسته‌های تحلیل نقطه سر به سر
 • مزاياي تصميم گيري فردي 
 • روشهاي تصميم گيري :   

فصل چهارم    

 • مفهوم فساد اداری 
 • فساد تصادفی و فساد نظام مند  
 • فساد سازمان یافته و فساد فردی
 • فساد کلان و فساد خرد  
 • علل بروز فساد اداری   
 • پیامدهای فساد اداری  
 • طبقه بندی فساد اداری   
 • راهکارهای مبارزه با فساد اداری   

فصل پنجم   

 • نقش قدرت و سیاست در مدیریت    
 • سياست : قدرت در عمل   
 • تعريف رفتار سياسي: 
 • اهميت ديدگاه سياسي:  
 • تسخير احساسات:    
 • اثربخشي شيوه هاي تسخير احساسات:   
 • اصول اخلاقي و رفتار سياسي:  
 • نقش تعارض در مدیریت سازمانی  
 • تعارض سازنده و مخرب:  
 • مذاکره يا چانه زدن:    
 • بهره وری   
 • مدیریت از راه دور
 • پیدایش مدیریت از راه دور  
 • مشخصه های مدیریت از راه دور   
 • طرفداران و مخالفات مدیریت از راه دور 

فصل ششم  

 • اصول هدف گذاری در مدیریت    
 • چهار رکن اصلي مديريت مبتني بر هدف    
 • رابطه بين مديريت مبتني بر هدف و نظريه تعيين هدف    
 • مديريت مبتني بر هدف در مرحله عمل    
 • تعديل رفتار در مرحله عمل    
 • نمونه هايي  از برنامه هاي مشارکت کارکنان    
 • برنامه پرداخت بر اساس مهارت    
 • پرداخت براساس مهارت و تئوري هاي انگيزش    
 • برنامه پرداخت بر اساس مهارت , در مرحله عمل    
 • ساختار سازماني    
 • مزاياي زياد بودن حيطه كنترل    
 • انواع ساختارهاي سازماني    
 • مدير پروژه    
 • عوامل تعيين كننده ساختار سازماني:    
 • تاثير ساختار سازماني بر عملكرد كاركنان    
 • تکنولوژي در سازمان:    
 • مديريت کيفيت کامل    
 • بازسازي فرآيند کار    
 • مقايسه مديريت کيفيت کامل و بازسازي فرآيند    
 • سيستم توليد انعطاف پذير    
 • طرح ريزي شغل    
 • الگوي ويژگيهاي شغلي:    
 • الگوي پردازش اطلاعات اجتماعي:    
 • رفتارسازمانی    
 • سازمان و مديريت تحول سازماني    
 • ماهیت تغییر سازمانی:    
 • علل مقاومت افراد در برابر تغییر:    
 • فرهنگ سازمانی ، بستر تحول    
 • استراتژیهای تغییر و تحول سازمان    
 • مفهوم وساختمان حکمرانی    
 • تفاوت حاکميت دولت با حکمراني خوب    
 • اصول پنج گانه حکمراني خوب    
 • ساختمان حکمراني بخش دولتي    
 • برنامه ريزي و نظارت بر عملکرد   
 • اطلاعات و پشتيباني از تصميم   

فصل هفتم    

 • مدیریت منابع انسانی  
 • تخصيص نقش و بهبود مهارتها   
 • تعهد به هدف مشترک    
 • ارزيابي عملکرد و سيستم پاداش   
 • فرآيند ارتباطات   
 • مسير ارتباطات   
 • مدیریت پرسنل   
 • ارزيابي عملكرد و انگيزش:  
 • سه دسته شاخص هاي ارزيابي   
 • شيوه هاي ارزيابي عملكرد :    
 • مسائل بالقوه ارزيابي عملکرد :   
 • باز خور نمودن نتيجه عملكرد:   
 • ارزيابي عملكرد تيم  
 • ارزيابي عملكرد در سطح جهاني
 • انواع پاداش   
 • روابط کار درسازمانها    
 • محاسن ارتباطات غیر رسمی  
 • انواع تئوریهای روابط کار   
 • عوامل مؤثر در تنظیم سیستم روابط کار   
 • محیط سیستم نظام روابط کار   
 • شرایط اقتصادی محیط در ارتباط با روابط کار   
 • اختلافات ناشي از روابط صنعتي   
 • تأثير اختلاف در محيط كار   
 • آثار مثبت اختلاف در محيط كار    
 • آثار سوء اختلاف در محيط كار   
 • انواع اختلافات ناشي از كار   
 • حل اختلاف فردي و جمعي كار    
 • حل اختلاف در حقوق و حل اختلاف در منافع  
 • روش رسيدگي به اختلافات كارگري در ايران   
 • مدیریت سازمان محلی وشهرداری   
 • فرهنگ سازماني   
 • تفاوت فرهنگ هاي قوي با ضعيف  
 • نقش فرهنگ    
 • فرهنگ به عنوان يک قلم بدهي    
 • زنده نگه داشتن يک فرهنگ    
 • شيوه هاي آشنا شدن با فرهنگ سازماني    
 • شيوۀ فراگيري فرهنگ    
 • فرهنگ سازماني و تفاوت هاي فردي    
 • نکات کاربردي براي مديران    
 • مديريت تطبیقي    
 • ظهور ورشد مطالعات تطبیقي :    
 • مشكلات مبتلا به امور اداري عمومي.    
 • مديريت تطبیقي و بازرگاني بین المللي :    
 • استراتژي های تولید دانش:    
 • استراتژي انديشه نگاري در مقابل استراتژي قانون گرايي:    

مجوزات

مدیریت دولتی

۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.
کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت مرکز آموزش مجازی پارس محفوظ است.
طراحی و توسعه با توسط تیم IT در پارس