قوانین و مقررات تامین اجتماعی

آموزش قوانین و مقررات تامین اجتماعی


دوره قوانین و مقررات تامین اجتماعی چه دوره ای است؟ دوره قوانین و مقررات تامین اجتماعی  یک دوره ی کاملا تئوری درقالب بسته های آموزشی فیزیکی و محتوای آنلاین. یک میانبر واقعی برای صرفه جویی در وقت، انرژی و هزینه. درباره دوره: به منظور اجراء و تعمیم و گسترش انواع بیمه‌های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه‌های تأمین اجتماعی، همچنین تمرکز وجوه و درآمدهای موضوع قانون تأمین اجتماعی و سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از محل وجوه و ذخائر، سازمان مستقلی به نام &l...

توضیحات بیشتر...

توضیحات

دوره قوانین و مقررات تامین اجتماعی چه دوره ای است؟

دوره قوانین و مقررات تامین اجتماعی  یک دوره ی کاملا تئوری درقالب بسته های آموزشی فیزیکی و محتوای آنلاین. یک میانبر واقعی برای صرفه جویی در وقت، انرژی و هزینه.

درباره دوره:

به منظور اجراء و تعمیم و گسترش انواع بیمه‌های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه‌های تأمین اجتماعی، همچنین تمرکز وجوه و درآمدهای موضوع قانون تأمین اجتماعی و سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از محل وجوه و ذخائر، سازمان مستقلی به نام «سازمان تأمین اجتماعی» وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در این قانون «سازمان» نامیده می‌شود، تشکیل می‌گردد سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است و امور آن منحصراً طبق اساسنامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اداره خواهد شد.

 امکانات آموزشی این دوره عبارتند از:

آموزش: مطالب این دوره در 75 ساعت به صورت  بسته آموزشی ارائه می گردد.

 • آشنایی با سازمان تامین اجتماعی
 • شناخت روند کاری تامین اجتماعی
برگزارکننده: مرکز آموزش مجازی پارس
ثبت نام و افزودن گواهینامه ها

سرفصل بسته ی آموزشی

به دلیل تطابق با دانش به روز و مورد تایید استانداردهای جهانی، امکان بروز رسانی و تغییر سرفصل ها وجود دارد.

فصل اول
 مقدمات

 •     تعاريف ـ كليات
 •     اساسنامه سازمان تأمين اجتماعي
 •     حمايت پيش بيني شده در قانون تأمين اجتماعي
 •     معاونت حقوقي و امور مجلس
 •     معاونت فني و درآمد
 •     اداره کل امور استانها
 •     اداره كل تأمين اجتماعي استان
 •     مديريت درمان استان
 •     تعهدات و حمايت هاي سازمان
 •     چگونگي انجام وظايف در واحدهاي اجرايي بيمه اي
 •     قسمت درآمد
 •     قسمت امور بيمه شدگان
 •     قسمت امور فني مستمريها
 •     قسمت بازرسي
 •     قسمت اجرایيات
 •     قسمت امور اداري و خدمات عمومی ورفاه
 •     معاونت اداري و مالي
 •     اداره کل امور استانها

فصل دوم
 منابع درآمد، مأخذ احتساب حق بيمه و نحوه وصول آن

 •     سهم درمان از حق بيمه
 •     دستورالعمل دستمزد مبنای کسر حق بیمه سال ١٣٩٥ به همراه فهرست دستمزد مقطوع صنوف
 •      مشتريان يا مراجعين بیمه
 •     حق بيمه بيمه شدگان كارمزد
 •     حق بيمه كارآموزان
 •     حق بيمه شدگاني كه براي دو يا چند نفر كارفرما كار مي كنند
 •     درآمد مقطوع بيمه شدگان
 •     پرداخت حق بيمه به وسيله كارفرما
 •     نقل و انتقال عين يا منافع مؤسسات و كارگاه هاي مشمول قانون تأمين اجتماعي
 •     مسئوليت كارفرمايان در مواردي كه انجام كار به طور مقاطعه به اشخاص حقيقي يا حقوقي واگذار ميگردد
 •     مهلت پرداخت حق بيمه
 •     تعيين حق بيمه در مواردي كه كارفرما از ارسال صورت مزد خودداري مي كند
 •     تعيين نسبت مزد به كل كار
 •     مهلت اعتراض كارفرما به ميزان حق بيمه و خسارات
 •     هيأت هاي بدوي تشخيص مطالبات
 •     هيأت هاي تجديدنظر تشخيص مطالبات
 •     تقسيط بدهي كارفرما
 •     مسئوليت كارفرمايان در موارد مراجعه بازرسان به كارگاه ها.
 •     تاريخ شروع پرداخت حق بيمه
 •     سازمان مطالبات

فصل سوم
 حوادث و بيماري و بارداري

 •     خدمات پزشكي بيمه شدگان
 •     نحوه انجام خدمات درماني بيمه شدگان
 •     توانبخشي بيمه شدگان آسيب ديده
 •     معالجه بيماران در شهرستان ديگر
 •     افراد خانواده بيمه شده
 •     غرامت دستمزد
 •     حوادث ناشي از كار
 •     بيماري هاي حرفه اي
 •     مدت پرداخت غرامت دستمزد ـ هزينه اقامت و هزينه همراه
 •     نحوه محاسبه آخرين مزد يا حقوق روزانه
 •     پرداخت حقوق يا مزد بيمه شدگان بيمار از طرف كارفرما
 •     وظايف كارفرمايان در موارد وقوع حوادث ناشي از كار
 •     حوادث و بيماري هاي ناشي از عدم رعايت مقررات حفاظت فني و بهداشت كار
 •     كمك بارداري
 •     كمك ها و معاينات مربوط به زايمان
 •     تحويل شير به اطفال بيمه شدگان

فصل چهارم
 از كارافتادگي و بازنشستگی

 •     از كارافتادگي (كلي، جزئي و غرامت نقص عضو)
 •     از كارافتادگي كلي ناشي از كار
 •     نحوه محاسبه مستمري از كارافتادگي كلي ناشي از كار
 •     مستمري ازكارافتادگي جزئي
 •     غرامت نقص عضو
 •     از كارافتادگي كلي غيرناشي از كار و نحوه محاسبه مستمري مربوط به آن
 •     بازنشستگي
 •     نحوه محاسبه مستمري بازنشستگي
 •     درخواست بازنشستگي بيمه شدگان از طرف كارفرما
 •     بازنشستگي مستخدمين شركت هاي دولتي

فصل پنجم
مرگ

 •     موارد برقراري مستمري بازماندگان
 •     بازماندگان واجد شرايط دريافت مستمري
 •     شرايط استفاده از مستمري بازماندگان
 •     ميزان مستمري بازماندگان
 •     هزينه كفن و دفن

فصل ششم
 مقررات كلي راجع به كمك ها

 •     خدمات بهداشتي كارگاه ها و معاينات پزشكي بيمه شدگاني كه با مواد زيان آور تماس دارند
 •     بيمه درماني مستمري گيران
 •     معاينات پزشكي قبل از استخدام
 •     كميسيون هاي پزشكي بدوي و تجديدنظر
 •     تغيير ميزان از كارافتادگي
 •    استفاده بيمه شدگان از دو يا چند كمك نقدي و استفاده افراد تحت تكفل آنان در مدت سربازي
 •     خدمت وظيفه بيمه شدگان
 •     افزايش مستمري ها
 •     گواهي هاي خلاف واقع و توسط به عناوين و وسايل تقلبي
 •     خسارت تأخير (ملغي شده است)
 •     معافيت كارفرمايان از خسارت تأخير بدهي هاي قبل از فروردين 1354
 •     دريافت خسارات از كارفرمايان (ملغي شده است)
 •     مهلت قانوني رسيدگي به صورت مزد
 •     جلوگيري از اقدامات بازرس سازمان در كارگاه ها
 •     برداشت وجوهي زائد بر ميزان مقرر در قانون به عنوان حق بيمه از طرف كارفرماريان
 •     برداشت غيرقانوني و تصرف غيرمجاز در وجوه و اموال سازمان
 •     صدور گواهي خلاف واقع
 •     خسارات و جرائم نقدي جزء درآمدهاي سازمان منظور خواهد شد
 •     رسيدگي خارج از نوبت به شكايات و دعاوي سازمان در مراجع قضائي
 •     خسارت ناشي از پرداخت حق بيمه قطعي
 •     مسئوليت مديران عامل مؤسسات مشمول بيمه

فصل هفتم
مقررات مختلف

 •     معافيت سازمان از پرداخت ماليات و عوارض 
 •     حداقل مستمري
 •     معافيت مستمري يا كمك هاي نقدي بيمه شدگان از ماليات
 •     معافيت سازمان از پرداخت ماليات و عوارض
 •     مستمري بازنشستگي كاركنان سازمان
 •     ادامه پرداخت مستمري
 •     سوابق پرداخت حق بيمه بيمه شدگان
 •     ميزان حق بيمه روستائيان
 •     الغاء قانون بيمه های اجتماعی

مجوزات

قوانین و مقررات تامین اجتماعی

۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.
کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت مرکز آموزش مجازی پارس محفوظ است.
طراحی و توسعه با توسط تیم IT در پارس