مدیریت آموزشی

دوره مدیریت آموزشی


دوره آموزش مدیریت آموزشی  مدیریت آموزشی ، یک نوع از سیستم مدیریتی می باشد که به منظور بهره وری بیشتر در کلیه ی مراکز اموزشی قابل اجرا می باشد . مدیریت در مفهوم عام و کلی از دید گاه های متقاوتی تعریف شده که عبارتست از : مدیریت هماهنگی و کنترل فعالیت های دسته جمعی به منظور رسیدن به هدف مطلوب سازمان با حداکثر بهره وری . در تعریفی کلی تر ، مدیریت به هماهنگی نیروهای انسانی و مادی در راستای تحقق اهداف سازمانی گفته می شود به عبارت دیگر ، مدیریت ، مجموعه ی فعالیت های منظمیست که به منظور دستیابی...

توضیحات بیشتر...

توضیحات

دوره آموزش مدیریت آموزشی 

مدیریت آموزشی ، یک نوع از سیستم مدیریتی می باشد که به منظور بهره وری بیشتر در کلیه ی مراکز اموزشی قابل اجرا می باشد . مدیریت در مفهوم عام و کلی از دید گاه های متقاوتی تعریف شده که عبارتست از : مدیریت هماهنگی و کنترل فعالیت های دسته جمعی به منظور رسیدن به هدف مطلوب سازمان با حداکثر بهره وری .
در تعریفی کلی تر ، مدیریت به هماهنگی نیروهای انسانی و مادی در راستای تحقق اهداف سازمانی گفته می شود به عبارت دیگر ، مدیریت ، مجموعه ی فعالیت های منظمیست که به منظور دستیابی به اهدافی معین از طریق برقراری تعاملات با منابع موجود و انجام کار با همکاری افراد دیگر و داشتن حضور فعال درتصمیم گیری های جمعی اطلاق می شود . در واقع هدف اصلی مدیریت در هر سازمان و یا مرکز دولتی و یا خصوصی مشتمل بر یکنواخت و هماهنگ سازی فعالیت های پرسنل و استفاده از کلیه ی منابع به منظور تحقق هدف های سازمانی می باشد . در مراکز آموزشی ، مدیریت آموزشی مربوط به مدیریت امور آموزشی و پرورشی و همچنین پیشبرد یادگیری فراگیران و اهداف آموزشی است . 
مدیریت آموزشی به معنی کلی به برنامه ریزی ، هدایت ، سازمان دهی ، هماهنگ سازی ، ارزشیابی و نظارت روند آموزشی تعریف شده است . در راستای فعالیت های مدیریت آموزشی ، کارکردهای زیر به چشم می خورد :
مددکاری ، راهنمایی و به وجود آوردن فضایی مناسب برای فعالیت های آموزشی 
ایجاد ، نگهداری ، کنترل ، برانگیختگی ، و وحدت بخشیدن به نیروهای مادی و انسانی درون یک سازمان و یا مرکز آموزشی به منظور تحقق اهداف و مقاصد آموزشی 
هماهنگی استعدادهای آدمی و بهره گیری از شرایط حاکم شده بر محیط به منظور دستیابی به اهداف آموزشی 
مفهوم مدیریت آموزشی در بخشی معنا می گیرد که مستقیما با امور آموزشی ، یادگیری و پرورشی مرتبط است . 


ضرورت مدیریت آموزشی 


امروزه عصر مدیریت و رهبریست و موفقیت و بهبود عملکرد سازمان ها و نهاد خصوصا نهاد های آموزشی تا حد زیادی ارتباط مستقیم با اثر بخشی و کارآیی مدیریت دارد . 
نظام آموزشی هر کشوری شامل مجموعه ای از نیازهای سازمان های آموزشی آن کشوربوده وعملکرد نظام آموزش و پرورش که مدیران آموزشی آنرا بر عهده داشته و جز مسئولیت های خطیر آنان محسوب می شود از نظر پیشرفت اجتماعی و اقتصادی بسیار مهم است . آموزش وپرورش و نظام های آموزشی و نهایتا مدیریت این نهادها بهترین وسیله به منظور اعمال تغییر در رفتارها و ارزش ها به شمار رفته و باعث می شود که کلیه ی افراد یک جامعه به تناسب رغبت و استعدادهای ویژه ی خودشان برای گرفتن پست های اجتماعی ، اقتصادی و کسب مشاغل آموزش ببینند . بنابراین امروزه هیچ کشوری بدون توسعه و گسترش در سیستم های مدیریت آموزشی و سازمانهای آموزشی و همچنین عدم افراد مجرب و تحصیل کرده نمی تواند مراحل پیشرفت و توسعه را طی کند .  
ضرورت تصمیم گیریهاو سیاست گزاریهای و همچنین بهبود کیفیت سیستم های آموزشی و ایجاد فرصتهای مناسب برای کلیه ی افراد جامعه ، نقش پررنگ و مهم مدیریت نظام آموزشی را بارزتر ساخته است . 

اهداف مدیریت آموزشی هدف کلی و اساسی سیستم آموزش و پرورش هر جامعه ای این است که هر فردی را متناسب با ارزش های فرهنگی ، دینی ، اجتماعی، سیاسی خود تربیت کرده و انسانی فرهیخته تحویل جامعه دهد . اهداف کلی آموزش و پرورش مشتمل به سه عنصر اصلیست : 
1)    جهت دادن به سیستم آموزش و پرورش
2)    ایجاد انگیزه ی حرکت و فعالیت در افراد جامعه 
3)    ایجاد ملاک های ارزشیابی و کنترل فعالیت های آموزشی 
مدیریت آموزشی ابتدا به ساکن ، باید به اهداف آموزش و پرورش  به خوبی احاطه پیدا کرده و بعد از بررسی و تجسس کلی آنها را به کار گرفته و سیستم مناسب آموزشی ایجاد کند .


اهداف اموزش و پرورش عبارتند از :
1)    راهنمایی و کمک به افراد شاغل در سازمانها و سیستم های آموزشی به منظور دست یابی به اهداف کلی آموزش و پرورش هر جامعه 
2)    هدایت اعضای سازمان آموزشی برای درک و تشخیص بهتر هدف 
3)    رهبری ، همکاری ،حمایت و تقویت اعضای شاغل و مرتبط  در سازمان آموزشی 
4)    ایجاد فضای مناسب برای مشارکت افراد در تبادل نظر و تصمیم گیری های سازمان آموزشی و مسئولیت های خاص و مشترک 
5)    ایجاد بستر مناسب به منظور برقراری روابط انسانی و احترام متقابل بین اعضای سازمان اعم از مدیر و کارکنان 
6)    شناسایی و ارزیابی مشکلات و حل مسایل دانش آموزان به منظور دستیابی به اهداف آموزشی جامعه 
7)    توجه به تفاوتهای فردی و کشف استعدادهای ذاتی دانش آموزان و فراهم آوردن بستری مناسب به منظور بروز استعدادها 
8)    مساعدت و مدیریت فرآیندهای آموزش و پرورش به منظور بهره وری بیشتر 
9)    فراهم نمودن بستر مناسب برای کشف استعدادها برای دستیابی به بلوغ فکری 
10)     ایجاد بستر هماهنگ سازی بین فعالیت های آموزشی و منابع انسانی 

مهارت های سیستم مدیریت آموزشی (ویژگی های مدیر آموزشی ) 


تمامی مدیران برای انجام امور مدیریتی خویش به صورت همه جانبه و موفق نیازمند کسب سه مهارت مهم می باشد که شامل مهارت فنی ، ادراکی و انسانی می باشد . مهارت معمولا به توانایی های بالقوه ی فرد و قابل پرورش اشاره می کند که در ایفای نقش و نوع عملکرد بسیار موثر می باشد . منظور از مهارت های اکتسابی ، توانایی به کار بستن تجربه ی شخصی و دانش موثر است . 

مهارت های فنی 
دارا بودن دانش و توانایی در انجام امور خاص مدیریتی که مستلزم ورزیدگی در استفاده از قوانین و ابزارهای ویژه و وابستگی های عملی می باشد . مهارت های فنی معمولا به واسطه ی تحصیل ، تجربه ، سابقه کار و کارورزی حاصل می شود . اکثر مدیران این مهارتها را از طریق کارورزی فرا گرفته و به عنوان مهارت های خاص خود کسب می کنند . مهارت های نظیر دانش برنامه ریزی ، هماهنگ سازی ، هدایت ، کنترل و بودجه بندی ، مدیریت مالی ، کارگزینی و .... از طریق کارورزی و تحصیل مدیران کسب می شود . یکی از امتیازات بارز این مهارتها ، نایل شدن به درجه ی خبرگی و حرفه ای بودن در امور مدیریتی می باشد . 

مهارت ها و توانایی برقراری تعاملات اجتماعی 
 منظور ازاین مهارتها دارا بودن و توانایی برقراری تعاملات اجتماعی و ارتیاطات مردمی به منظور انجام کار به وسیله ی افراد است . در این نوع مهارت مدیران انگیزه های کارکنان را شناسایی کرده و از آنها جهت محرک های مثبت و رهبری موثر بهره می گیرند . این مهارت به آسانی قابل اکتساب نبوده و روش های مشخص و واحدی ندارد . اما امروزه اصول و علوم روانشناسی و پایبندی به رعایت آنها ، زمینه ی دستیابی به این مهارت را برای کلیه ی مدیران فراهم می سازد . 
مهارت ادراکی
توانایی درک و شناسایی پیچیدگی های سازمانی و تجسم سازی کلیه ی اجزا و عناصر تشکیل دهنده فعالیت های سازمانی در قالب یک واحد مجزا و سیستم کاری را مهارت ادراکی گویند و یا به بیان دیگر ، تشخیص و درک اینکه کلیه ی فعالیت های گوناگون سازمان های آموزشی با هم مرتبط بوده و تغییردر هریک از قسمت های سازمان الزاما دیگر بخش های سازمان را تحت تاثیر قرار می دهد . مدیرانی که مهارت ادراکی بالایی دارند قادر هستند که به تحلیل اطلاعات و مسایل سازمان پرداخته و و در راستای اهداف سازمان به ارایه ی طرح ها و راه حل ها بپردازد . 

دوره مدیریت آموزشی 

در راستای ارایه ی طرح های مدیریت آموزشی و تربیت مدیران حرفه ای در زمینه ی آموزش ، مرکز آموزش مجازی پارس ارایه دهنده ی دوره های پرطرفدارمدیریت آموزشی می باشد . این مرکز محتوای دوره را در قالب بسته های پستی و به صورت آنلاین برگزار کرده و ضمن صرفه جویی در زمان و هزینه کلیه ی اطلاعات و دانش لازم در زمینه ی مدیریت آموزشی را در اختیار دانش پذیران قرار می دهد . 

مرکز آموزش مجازی پارس ، بعد از اتمام دوره گواهینامه و یا مدرک مدیریت اموزشی معتبر را به کلیه ی فراگیران اعطا می کند . 

برگزارکننده: مرکز آموزش مجازی پارس
ثبت نام و افزودن گواهینامه ها

سرفصل بسته ی آموزشی

به دلیل تطابق با دانش به روز و مورد تایید استانداردهای جهانی، امکان بروز رسانی و تغییر سرفصل ها وجود دارد.

فصل اول - اصول مدیریت

 • اصول مدیریت
 • مدیریت منابع انسانی
 • ويژگی ها و ملاک های مدیريت
 • فراگرد مدیريت
 • کارکردهای مدیریت
 •  مدیریت نوین

فصل دوم - مدیریت و برنامه ریزی

 • اصول برنامه ریزی
 • مزایای برنامه ریزی
 • تعیین اهداف و برنامه ريزی
 • مراحل برنامه ریزی
 • تاثیر برنامه ریزی در مدیریت
 • اهمیت برنامه ریزی در مدیریت
 • لوازم برنامه ریزی
 • انواع برنامه ریزی
 • دیدگاههای متداول در برنامه ریزی
 • گامهای برنامه ریزی
 • برنامه‌ریزی موثر
 • محدودیتهای برنامه‌ریزی

فصل سوم - آموزش

 • نیازسنجی آموزشی            
 • برنامه ریزی آموزشی
 • تدریس اثربخش
 • آموزش اثربخش
 • آموزش نوین
 • آموزش الکترونیکی
 • آموزش پنهان
 • مدل های آموزشی
 • منظور از آموزش STEM
 • اکوسیستم STEM

فصل چهارم - مدیریت آموزشی

 • مدیریت آموزشی چیست؟
 • فراگرد مدیریت آموزشی چیست؟
 • ضرورت مدیریت آموزشی
 • اهداف مدیریت آموزشی
 • مهارت‌های سه‌گانه مدیریت آموزشی
 • کارکردهای مدیریت آموزشی
 • ویژگی‌های مدیر آموزشی
 • ضرورت و اهمیت مدیریت آموزشی

فصل پنجم - آموزش الکترونیکی

 • آموزش الکترونیکی چیست؟
 • مزایای آموزش الکترونیکی
 • آموزش الکترونیکی همزمان و غیر همزمان
 • روشهای اصلی آموزش الكترونیكی
 • سطوح آموزش الکترونیکی
 • راه‌های بهبود آموزش الکترونیکی e-learning
 • انواع آموزش مجازی

مجوزات

مدیریت آموزشی

۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.
کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت مرکز آموزش مجازی پارس محفوظ است.
طراحی و توسعه با توسط تیم IT در پارس