حسابرسی

دوره حسابرسی


دوره حسابرسی چه دوره ای است؟ دوره حسابرسی یک دوره ی کاملا تئوری درقالب بسته های آموزشی فیزیکی و محتوای آنلاین. یک میانبر واقعی برای صرفه جویی در وقت، انرژی و هزینه. درباره دوره: دوره آموزشی حسابرسی یعنی بازرسی جستجو گرانه مدارک حسابداری و سایر شواهد زیر بنای صورتهای مالی .حسابرسان از راه کسب آگاهی از سیستم کنترل داخلی و بازرسی مدارک،مشاهده دارایی ها، پرسش از منابع داخل و خارج شرکت و اجرای سایر روشهای رسیدگی ،شواهد لازم را برای تعیین این که صورتهای مالی، تصويری مطلوب و به نسبت کامل از و...

توضیحات بیشتر...

توضیحات

دوره حسابرسی چه دوره ای است؟

دوره حسابرسی یک دوره ی کاملا تئوری درقالب بسته های آموزشی فیزیکی و محتوای آنلاین. یک میانبر واقعی برای صرفه جویی در وقت، انرژی و هزینه.

درباره دوره:

دوره آموزشی حسابرسی یعنی بازرسی جستجو گرانه مدارک حسابداری و سایر شواهد زیر بنای صورتهای مالی .حسابرسان از راه کسب آگاهی از سیستم کنترل داخلی و بازرسی مدارک،مشاهده دارایی ها، پرسش از منابع داخل و خارج شرکت و اجرای سایر روشهای رسیدگی ،شواهد لازم را برای تعیین این که صورتهای مالی، تصويری مطلوب و به نسبت کامل از وضعیت مالی شرکت و فعالیتهای آن در طول دوره مورد رسیدگی ارائه می کند یا خیر،گردآوری می کنند

آموزش: مطالب این دوره در 80 ساعت به صورت  بسته آموزشی ارائه می گردد.

 • فراهم نمودن زمينه درک بهتر از استاندارد هاي حسابداري و حسابرسي براي مخاطبان
 • افزايش مهارت مخاطبان در انجام حسابرسي
برگزارکننده: مرکز آموزش مجازی پارس
ثبت نام و افزودن گواهینامه ها

سرفصل بسته ی آموزشی

به دلیل تطابق با دانش به روز و مورد تایید استانداردهای جهانی، امکان بروز رسانی و تغییر سرفصل ها وجود دارد.

فصل اول    

 • حسابرسي مالي توسط مدير حسابرسي    
 • انواع حسابرسي از نظر ماهيت کار و زمان انجام آن    
 • انواع حسابرسان    
 • حسابرس مستقل    
 • بازرس قانوني    
 • حسابرس داخلي    
 • بررسي همپيشگان    
 • استانداردهاي پذيرفته شده حسابرسي و اهداف آن    
 • هدف حسابرسي صورت هاي مالي    
 • الزامات اخلاقي مربوط به حسابرسي صورت هاي مالي    
 • انجام حسابرسي صورت هاي مالي    
 • دامنه حسابرسي صورت هاي مالي    
 • اطمينان معقول    
 • تعریف گزارشات حسابرسي    
 • اجزاي اصلي گزارش حسابرسي    
 • انواع گزارشات حسابرسي    
 • موارد عدم توافق يا عدم رعايت استانداردهاي حسابداري    
 • موارد محدوديت در رسيدگي    
 • موارد ابهام در رسيدگي    
 • محدوديت در رسيدگي    
 • موارد مندرج در بند مقدمه    
 • دستورالعمل تهيه و ارائه گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني کليات    
 • تفاوت بازرس قانوني و حسابرس    
 • حسابرس    
 • بازرس قانوني    
 • گزارش عدم اظهارنظر ابهام يا رفع ابهام    
 • گزارش هاي دو پهلو حسابرسي    
 • استانداردهاي حسابرسي    
 • عدم يکنواختي در جمله بندي گزارشات تعديل شده حسابرسي    
 • ساير خدمات حرفه اي حسابرسان    
 • حق الزحمه حسابرسي    
 • رتبه بندي مؤسسات حسابرسي    
 • پاسخ سازمان نظارت بر شرکت هاي عمومي (PCOAB)    
 • تجزيه و تحليل صورت هاي مالي    

فصل دوم    

 • اجراي مسئوليت قانوني حسابرسان    
 • آيين رفتار حرفه اي    
 • احکام    
 • مسئوليت مديريت    
 • مسئوليت حسابرس    
 • محدوديت هاي ذاتي حسابرسي    
 • ترديد حرفه اي    
 • بحث هاي برنامه ريزي    
 • پرس و جو از مديريت    
 • خطر حسابرسي و اهميت    
 • روش هاي لازم در شرايط احتمال وجود تحريف    
 • بررسي ارتباط تحريف شناسايي شده با تقلب    
 • ارزيابي تحريف و اثر آن بر گزارش حسابرس    
 • مستندسازي    
 • تأييديه مديريت    
 • اطلاع رساني    
 • مطلع نمودن مديران اجرايي از تحريف هاي ناشي از اشتباه    
 • مطلع کردن مديران اجرايي، هيئت مديره و مجمع عمومي از تحريف هاي ناشي از تقلب    
 • مطلع کردن هيئت مديره از نقاط ضعف با اهميت در کنترل داخلي    
 • اطلاع به مقامات ذي صلاح قانوني و اجرايي    
 • عدم امکان تکميل کار توسط حسابرس    
 • اطلاع رساني به حسابرس جانشين    
 • خطرات ذاتي و کنترل آن ها    
 • خطر ذاتي Inherent Risk    
 • خطر کنترل Control Risk    
 • خطر عدم کشف Detection Risk    

فصل سوم    

 • کنترل فرم هاي حسابرسي و کيفيت حسابرسي ها    
 • مسئوليت حسابرس در کاربرگ ها    
 • مالکيت کاربرگ هاي حسابرسي    
 • نقش کاربرگ ها در کار حسابرسان    
 • انواع کاربرگ ها    
 • عوامل مؤثر بر قضاوت حسابرس    
 • مفهوم استقلال در استانداردهاي حسابرسي    
 • استقلال به عنوان يک مفهوم انتزاعي    
 • ماهيت استقلال حسابرسي    
 • ابعاد گوناگون استقلال حسابرس    
 • انگيزه هايي براي شايستگي و استقلال حسابرسي    
 • انگيزه کلي تضاد منافع در حسابرسي و تأثير آن بر استقلال    
 • نگاهي به مفهوم استقلال در مراجع بين المللي    
 • سيستم کنترل کيفيت در مؤسسه هاي حسابرسي    

فصل چهارم    

 • نمونه گيري در حسابرسي    
 • تعاريف    
 • انواع بررسي هاي نمونه اي    
 • مزاياي نمونه گيري    
 • انواع نمونه گيري تصادفي    
 • انواع نمونه گيري    
 • نمونه گيري تصادفي طبقه بندي شده    
 • نمونه گيري در حسابرسي    
 • اندازه نمونه    
 • خطر نمونه گيري در آزمون و کنترل ها    
 • خطر نمونه گيري در آزمون هاي محتوا    
 • ارزيابي نتايج نمونه    
 • مقايسه نمونه گيري آماري و غير آماري    
 • انتخاب تصادفي    

فصل پنجم    

 • تحليل شواهد حسابرسي    
 • شواهد حسابرسي    
 • احتمال خطر حسابرسي    
 • ارتباط بين احتمال خطر و نبود اطمينان (ابهام )    
 • پيچيدگي، نبود اطمينان (ابهام ) و زندگي واقعي    
 • انواع نبود اطمينان    
 • ابهام ناشي از ناسازگاري    
 • ابهام ناشي از عدم تشخيص    
 • کاربست منطق فازي براي نبود اطمينان (ابهام )    
 • منطق فازي و آموزش حسابرسي داخلي    
 • تعريف رويدادهاي پس از تاريخ ترازنامه    
 • انواع رويدادهاي پس از تاريخ ترازنامه    
 • روش هاي رسيدگي به رويدادهاي بعد از تاريخ ترازنامه    
 • کشف بعدي حقايق موجود در تاريخ گزارش حسابرسان    
 • کشف بعدي روش هاي رسيدگي اجرا نشده    
 • شواهد مربوط به معاملات اشخاص وابسته    
 • شواهد حاصل از رويدادهاي بعد از تاريخ ترازنامه    
 • صورت هاي مالي فرضي    
 • اهداف حسابرسي رويدادهاي پس از تاريخ ترازنامه    
 • تاريخ گذاري دوگانه گزارش حسابرسي    
 • مسئوليت هاي حسابرسان    
 • دورنماي دعاوي حقوقي    
 • مسئوليت حسابرسان در برابر صاحب کاران    
 • دادخواهي صاحب کاران    
 • مسئوليت انتظامي حسابرسان    
 • مسئوليت مدني    
 • مسئوليت مدني و قانون بازار اوراق بهادار    
 • مسئوليت جزايي    
 • پيشگيري از بروز مسئوليت هاي قانوني    

فصل ششم    

 • تحليل اهداف و برنامه ريزي حسابرسي    
 • راه هاي کسب شناخت از فعاليت صاحب کار    
 • کسب شناخت    
 • کاربرد شناخت    
 • حسابرسي و ارزيابي عملکرد    
 • فوايد و مزاياي نظام ارزشيابي عملکرد    
 • اهداف و مقاصد ارزيابي عملکرد   
 • ايجاد سيستم ارزيابي عملکرد   
 • تقويت ارتباطات درون و برون سازماني    
 • انتخاب معيار    
 • کميت و کيفيت    
 • ويژگي هاي يک معيار خوب    
 • نحوه محاسبه ارزيابي عملکرد    
 • جمع آوري اطلاعات    
 • منابع اطلاعات    
 • الگوبرداري    
 • تدوين اهداف اجرايي    
 • تجزيه و تحليل اطلاعات و ارزيابي عملکرد    
 • استانداردهاي حسابرسي    
 • نکات عمده استانداردهاي حسابرسي    

فصل هفتم    

 • استفاده از سيستم کنترل داخلي در حسابرسي ها    
 • کنترل ها در سيستم هاي کامپيوتري    
 • مراکز خدمات کامپيوتري    
 • کنترل هاي عمومي و کاربردي    
 • انواع سيستم هاي کاربردي    
 • اصول تشريح ماهيت کنترل ها در سيستم هاي کامپيوتري    
 • کنترل هاي مرحله ايجاد سيستم هاي کاربردي    
 • کنترل هاي مرحله اجرا و کنترل هاي حفاظت و ايمني    
 • کنترل هاي پيشگيرانه ، يابنده و اصلاحي    
 • پيوست ١    
 • پيوست ٢    
 • پيوست ٣    
   

مجوزات

دوره حسابرسی

۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.
کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت مرکز آموزش مجازی پارس محفوظ است.
طراحی و توسعه با توسط تیم IT در پارس