مقاله مدیریت سازمان های ورزشی

مدیریت به معنی هماهنگی امكانات و منابع از طریق برنامه ریزی ، سازماندهی ، هدایت و نظارت ، به طوری كه هدف های مشخص تحقق پذیرید. مدیریت عبارت است از عمل تاثیر گذاری بر افراد به طوری كه از روی میل و علاقه برای هدف های گروهی تلاش كنند. رهبری موضوعی وسیعتراز از مدیریت است و مدیریت نوع خاصی از رهبری محسوب می شود كه در آن تحقق اهداف سازمانی مورد نظر است . رهبری نیز برای تحقق هدفهایش ملزم است كه با افراد و به وسیله افراد كار كند ، اما این هدفها لزوما اهداف سازمانی نیستند.

ابزارهای اصلی مدیریت عبارتند از :

  • برنامه ریزی
  • انگیزش
  • سازماندهی
  • كنترل

مسئولیت مدیرعبارت است از مجموعه ای از وظایف گوناگون و تعریف شده كه بخشی از آن در حیطه مدیریت و سازمان و بخش دیگر در ارتباط با بیرون سازمان است.

 مثل :تصمیم گیری ، برنامه ریزی ، تنظیم گزارش ، حضور در جلسات ، حضور در مراسم مختلف سازمان و ....

الف ) نقشهای متقابل فردی

1- تشریفاتی          2- رهبری      3- ارتباطی

ب) نقشهای اطلاع رسانی

1- گیرنده      2- نشر دهنده          3- سخنگو

ج) نقشهای تصمیم گیری

1- كارآفرینی      2- تشنج زدایی     3- تخصیص منابع      4- مذاكره كننده

1- هوشمندی

2- طراحی

3- گزینش

4- اجرا

مقاله مدیریت سازمان های ورزشی

 

مدیریت علمی از چه زمانی آغاز شد ؟

مدیریت علمی از ابتدای قرن بیستم همزمان با گسترش و نظریه اداری شروع و خیلی زود رشد و توسعه یافت. در رشد و توسعه این نظریه تیلور نسبت به سایر صاحبنظران سهم بیشتری داشته است.

دیدگاه های مدیریت علمی عبارتند از :

الف) به كارگیری و استفاده از روشهای علمی ، تجزیه و تحلیل و حل مساله درباره مشكلات و مسائل سازمانی

ب) مجموعه سازوكارها و روشهایی – همچون یك مشت حقه – برای تثبیت و بهبود كارآیی در سازمان

اصول مدیریت علمی از دیدگاه تیلور

تیلور در تحقیقات و آثار خود از مفاهیم زیر نام برده است :

سیستم دستمزد ، مدیریت كارگاه ، موارداستعمال سیستمها و روشها ، مدیریت كاركنان ، لزوم همكاری بین كارگر و مدیر ، دستمزد بالا به خاطر كار بیشتر ، تقسیم كار مساوی بین مدیر و كارگر ، كاربری اصل مدیریت به طور استثنا در كارگاه ، سیستم هزینه ، مطالعه روشها و متدها ، مطالعه زمان ، تاكید روی شغل مدیریت ، طرحریزی و نظارت و همكاری

تقسیم كار در سازمان

به عقیده تیلور تقسیم كاردر هر سازمانی امری ضروری است. بدین معنی كه وظایف تعیین شده باید بین واحدها و مشاغل برای تحقق هدف معیین و ایجاد هماهنگی لازم تقسیم گردد.

انواع سازمان

-         سازمان برحسب روابط حاكم بر آن

سازمان رسمی ، سازمان رسمی درواقع تشكیلات رسمی سازمان است كه با پیش بینی دقیق ساختار فعالیتها و بر اساس هدف خاصی شكل گرفته و حدود و ظایف، اختیارات و سلسه مراتب سازمانی تعیین شده است .

سازمان غیر رسمی ، سازمان غیر رسمی به سازمانی گفته می شود كه براساس طرح و برنامه از قبل تعیین شده به وجود نمی آید بلكه سلسه روابط و اشتراكات روحی و عاطفی بین افراد موجب شكل گیری آن است .

تفاوت سازمان رسمی و سازمان غیر رسمی

در سازمانهای رسمی:

  مدیریت است كه اعضا و كادر مورد نیاز خود را جذب می كند. ؛

 ولی در سازمان غیر رسمی :

 این افراد هستند كه بر اساس علایق و نیاز های خود جذب سازمان غیر رسمی می شوند.

-         سازمان برحسب نوع وظایف

 سازمان صف ، سازمان صف به سازمانی گفته می شود كه در ان هیچ واحد ستادی وجود نداردو بخشهای مختلف آن به اجرای برنامه های تدوینی و ابلاغ شده از طرف ستاد مشغولند.

•  سازمانها و نهادهای ورزشی ایران

1.     سازمان تربیت بدنی

2.     تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش

3.     تربیت بدنی ، تحقیقات  و فناوری

4.     كمیته ملی المپیك

5.     تربیت بدنی وزارت كار، نیروهای مسلح و سازمانها

•   وظایف قانونی سازمان تربیت بدنی...

برنامه ریزی در تربیت بدنی و ورزش

برنامه ریزی در تربیت بدنی و ورزش فرایند اتخاذ مجموعه ای از تصمیمات است برای انجام اقداماتی در خصوص تربیت بدنی و ورزش در آینده .

•  پیش فرضهایی برنامه ریزی در تربیت بدنی و ورزش

الف ) تعریف نظام تربیت بدنی وورزش

ب ) تعریف برنامه ریزی در تربیت بدنی وو رزش

‌ج )   ساختار برنامه ریزی در تربیت بدنی وورزش

د )   چگونگی گرد آوری اطلاعات برای برنامه ریزی تربیت بدنی و ورزش

ه ) سیاستهای تو سعه كشور

•   سازماندهی نظام برنامه ریزی

برای تدوین هر برنامه باید به بررسی عملكرد گذشته ،  تبیین وضع موجود ، مشكلات و تگناها ، چشم اندازهای آینده ، و همچنین سیاستهای راهبردی و راهبردی اجرایی توجه شود.

•  فعالیتهای مرتبط با تدوین برنامه های بخشی

1.     تعیین هدفهای كمی بخش

2.      پیش بینی منابع و مصارف بخش

3.      بررسی و سازماندهی طرحهای سرمایه گذاری ملی بخش

4.      توزیع استانی برنامه های ملی

ثبت نام در دوره مدیریت سازمان های ورزشی

 

نظرات و دیدگاه ها

۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.
کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت مرکز آموزش مجازی پارس محفوظ است.
طراحی و توسعه با توسط تیم IT در پارس