مقاله مباني هنرهاي تجسمي در دکوراسيون داخلي

نام مقاله:مبانی هنرهای تجسمی

هنرهای تجسمیبه آن دسته از هنرها گفته می شود که قابلیت تجسم و شکل پذیری دارند و مستقیماً با حس بینایی درک می شوند.میزان تجربه و مهارت هنرمند در استفاده از عناصر (نقطه، خط، سطح، رنگ، شکل، بافت، اندازه، تیرگی و روشنی) تأثیرگذاری اثر را افزایش می دهد.

کیفیت نیروهای بصری : روابطی که در روند سازمان دادن و نظم بخشیدن به عناصر بصری مطرح می شوند.

ترکیب (کمپوزیسیون) : روند سامان بخشیدن به یک اثر هنری است.
انواع ترکیب : 1- قرینه 2- نامتقارن (هنرهای تجسمی)

دیدن : صرفنظر از تعریف فیزیولوژیکی هنرمند نگاه موشکافانه به جهان دارد.

کادر در هنرهای بصری : محدوده فضایی است که اثر تجسمی و تصویری در آن ساخته می شود.
انواع نقطه (هنرهای تجسمی)

1. از لحاظ شکل (الف) هندسی ب) غیرهندسی

2. از لحاظ ماهیت الف) مثبت ب) منفی

3. از لحاظ تعادل: الف) سنگینی ب) سبک

4. از لحاظ تعادل: الف) متعادل ب) نامتعادل

وضعیت نقاط مختلف نسبت به هم

الف) نقاط همشکل ب) نقاط هم اندازه پ) نقاط هم رنگ ت) نقاط هموزن

کاربرد نقطه

الف) تمرکز (تجمع) ب) پراکندگی (انبساط) پ) سایه روشن (تاریکی و روشنی) ت) جاذبه و دافعه

خط

جهت خط ها

1- عمودی 2- افقی 3-مایل 4- منحنی
جهت های گوناگون خط

چهار دسته اصلی خطوط می توانند در مسیر حرکت خود دارای شرایط زیر باشند:

ضخیم یا نازک، قوی یا ضعیف، تیره یا روشن
ضخامت یکسان
بریده بریده یا ممتد
زیگزاگ، شکسته یا موجی
کنگره دار، منظم یا نامنظم در مسیر خود حرکت کنند.
سطح : عنصری دو بعدی که شکل آن اصلی ترین ویژگی آن را بیان می کند.
ویژگی های سطح (هنرهای تجسمی)

مقاله مباني هنرهاي تجسمي در دكوراسيون داخلي

1- شکل 2- کیفیت

دایره، مربع، مستطیل، مثلث
حجم

انواع حجم از لحاظ شکل

الف) هندسی ب) غیرهندسی

انواع حجم از لحاظ ماهیت

الف) حجم واقعی ب) حجم مجازی پ) حجم مثبت ت) حجم منفی

شکل :
انواع شکل

1) هندسی و ساده

2) شکل هایی که از تلفیق و تغییر ترکیب اشکال ساده هندسی پدید می آید.

بافت

سطح و رویه هر شیء و شکلی دارای ظاهر خاصی است که به آن بافت گفته می شود.

نمونه بارز استفاده از بافت در هنرهای بصری استفاده از مصالح ساختمانی در معماری است.
کیفیات بصری

به طور کلی به طبقه بندی های زیر تقسیم بندی می شوند.

1- تناسب 2- تعادل 3- تقارن 4- توازن 5- وحدت

6-تأکید 7-کنتراست 8- حرکت 9- ریتم 10- هماهنگی

یکی از مهمترین کیفیات بصری یعنی تناسب اشاره می کنیم ،تناسب طلایی که بر پایه آن می توان یک پاره خط را به گونه ای به دو بخش تقسیم کرد که نسبت بخش کوچکتر به بزرگتر برابر با نسبت بخش بزرگتر به کل پاره خط باشد.

و در پایان یاد آور می شویم که موزون ترین و پیچیده ترین وزیباترین نمونه تناسب در طبیعت اشرف مخلوقات، انسان است.
مبانی هنرهای تجسمی در دكوراسیون داخلی توسط مرکز پارس منتشر شده است .

ثبت نام در دوره سبک شناسی در دکوراسیون

نظرات و دیدگاه ها

۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.
کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت مرکز آموزش مجازی پارس محفوظ است.
طراحی و توسعه با توسط تیم IT در پارس