مقاله آبیاری قطره ای

از جمعیت 75 میلیونی كشور 20 میلیون دانش آموز و میلیونها دانشجو و متخصص كه هر ساله رقمشان در حال فزونی است ، به صف جویندگان كار می پیوندند .

24 میلیون نفر از جمعیت كشور در روستاها سكونت دارند كه شرایط بسیار دشوار گذران زندگی كرده و بسیاری از آنها در حال مهاجرت به شهر ها می باشند . آمار رشد جمعیت نشان می دهد كه سالیا نه 5/1میلیون فقر به جمعیت كشور اضافه شده ، بطوریكه در سال 2050 میلا دی به 140 میلیون نفر می رسد ، با توجه به مراتب بالا بسیار روشن است كه فوری ترین اقدام جهت بهبود اوضاع شناخت امكانات و ثروتهای بالقوه جامعه می باشد ، بنابراین تنها راه ممكن تقدم ، سرما یه گذاری در بخش كشاورزی می باشد .

میزان آبی كه در حال حاضر هر ساله ا ستحصال شده و در دسترس ما قرار می گیرد برابر حدود 90 میلیارد متر مكعب است كه بیش از 3 درصد كل آبی است كه در سطح جهان استحصال می گردد . مفهوم این ا رقام آن است كه ایران از نظر آب و خاك كشوری ثروتمند است . اما اراضی زیر كشت آبی كشور ایران حدود 5/7 میلیون هكتار یعنی كمتر از5 درصد كل مساحت كشور است در حالیكه ار اضی مستعد كشور برای كشاورزی بین 30 تا 50 میلیون هكتار بر آورد شده بعبارتی می توان بین 20 تا 30 درصد كل مساحت كشور را زیر كشت قرار داد . با استفاده از سیستمهای آ بیاری تحت فشار می توان از تلفات آب جلوگیری كرد

مقاله آبیاری قطره ای

از 88 میلیارد متر مكعب آب كه هر ساله استحصال می شود حدود 83 میلیارد متر مكعب آن در بخش كشاورزی مصرف می شود كه متاسفا نه 63 میلیارد متر مكعب آن به هدر می رود . حال مشخص شد چاره كار جلوگیری از به هدر رفتن آب است تلفات اصلی عمدتاً در داخل مزرعه است كه 70 تا 90 درصد تلفات آب را شامل می شود .

دستیابی به راندمان آبیاری بارانی تا راند مان70 درصد و راندمان آبیاری قطره ای تا 95 درصد است ، یعنی در سیستم آبیاری بارانی تا 20 درصد و در سیستم آبیاری قطره ای تا 5 درصد آب تلف می شود ، در حالیكه آبیاری مزارع به روش سطحی حتی با انجام هزینه های گزاف و تسطیح اراضی راندمان ابیاری از 50 درصد تجاوز نمی كند و در وضعیت سنتی كه اكثر اراضی كشور ما به همین ترتیب آبیاری می شود حتی كمتر از 35 درصد می باشد .این بدین معنی است كه اگر از روشهای آبیاری بارانی و قطره ای استفاده نكنیم 65 درصد آب مزارع از بین می رود و با احتساب آب تلف شده در كانالهای انتقال میزان تلفات از 75 درصد تجاوز نمی كند . لذا با استفاده از سیستمهای آبیاری تحت فشار می توان از تلفات آب جلوگیری كرد و به یك رشد اقتصادی كه بر اساس آن می توان به یك توسعه پایدار اقتصادی ، اجتماعی دست یافت .

آبیاری قطره ای عبارتست از پخش آهسته آب بر سطح یا زیر خاك به صورت قطرات مجزا ، پیوسته ، جریان باریك یا اسپری ریز از طریق قطره چكا نها یی كه در طول خط انتقال آب قرار دارند . آبیاری قطره ای دارای روشها و مفا هیم متعددی مانند آبیاری دریپ ، آبیاری زیر بستری ، آبیاری فواره ای و آبیاری اسپری است .

انواع سیستم های قطره ای:

آبیاری قطره ای ثقلی:

آبیاری قطره ای ثقلی روش جدیدی است كه در آن آبیاری قطره ای با استفاده از فشار آب موجود در مزرعه انجام میپذیرد. و انرژی مورد نیاز سیستم از اختلاف ارتفاع سطح آب در ابتدا و انتهای مزرعه به دست می اید. در سیستم آبیاری قطره ای ثقلی ضمن آبگیری از شبكه كانالها و چاههای مزرعه، از انرژی موجود در سیستم مذكور به منظور تامین انرژی مورد نیاز استفاده به عمل آمده و از بكارگیری انرژی اضافی (ایستگاه پمپاژ) خودداری می گردد. مقدار كلی انرژی مورد نیاز این سیستم بین 1 تا 3متر ارتفاع آب برای مزارع تایكصد هكتار می باشد. می توان بخشی از این ارتفاع را از شیب در كانال انتقال و یا انهار آبرسان و شیب فاروها تامین كرد و بدین ترتیب از هرگونه پمپاژ اضافی اجتناب نمود.جانمایی این سیستم و طراحی آن مطابق مشخصات زمین بسیار مهم بوده و در قطعه بندی شبكه و آرایش لوله ها تاثیر اصلی دارد. لوله های مورد استفاده با توجه به فشار كار پائین با سیستمهای موجود متفاوت بوده و می توان از لوله های با ضخامت كم استفاده نمود. در این روش یكنواختی توزیع آب تا حدود 85درصد قابل تامین است. استفاده از سیستم فیلتر آب و كوددهی مخصوص نیز با توجه به شرایط كار قابل طراحی است. ضمنا بعلت فراخ بودن روزنه ها در

این سیستم حساسیت قطر چكانها در مقابل مواد معلق و رسوب كاهش می یابد. این سیستم از نظر اقتصادی بسیار مقرون به صرفه و از نظر بهره برداری زارع آسان و نزدیك به روشهای معمولی آبیاری می باشد. با حذف ایستگاه پمپاژ، ضمن حذف هزینه های مربوطه، هزینه های جاری تامین انرژی و بهره برداری و نگهداری ایستگاه پمپاژ حذف می گردد با طراحی مناسب لوله های انتقال و آبرسان و لوله های فرعی در هزینه های ثابت اولیه صرفه جویی قابل ملاحظه ای بعمل می آید. مبانی اصلی عملكرد این سیستم بر تقلیل فشار مورد نیاز قطره چكان قرار دارد و فشار كاركرد قطره چكان در حدود 0/5 متر می باشد و بدین لحاظ كل شبكه با فشار كم قابل طراحی است. در تحقق موارد فوق الذكر، با ساخت لوازم و تجهیزات مورد نیاز روش آبیاری مذكور در باغات پسته به صورت نمونه اجرا گردیده و نتایج مطلوبی به دست آمده است.

آبیاری دریپ :

پخش آهسته آب برسطح خاك به صورت قطرات مجزا یا پیوسته ، یا جریانهای باریك از حفره های ریز آبیاری دریپ نام دارد . در بیشتر موارد آبیاری دریپ و آبیاری تریكل ( قطره ای ) مترادف یكدیگر به كار می روند .

آبیاری زیر بستری :

پخش آهسته آب در زیر سطح خاك از قطره چكانهایی با دبی در حدود آبیاری دریپ ، آبیاری زیر بستر نام دارد . این روش با آبیاری زیر زمینی متداول كه در آن ناحیه ریشه گیاه با كنترل سطح ایستابی آبیاری می شود متفاوت است و نباید اشتباه گرفته شود .

آبیاری فواره ای ( بابلر ) :

پخش آب بر سطح خاك به صورت جریان با ریك یا فواره از سوراخی با دبی بیشتر از آبدهی آبیاری دریپ یا زیر بستری آما معمولاً كمتر از 1 گالن بر دقیقه ، آبیاری فواره ای نا میده می شود . دبی قطره چكان در این آبیاری از سرعت نفوذ نهایی خاك بیشتر است و ایجاد یك حوضچه برای نگهداری یا كنترل پخش آب ضروری می باشد .

آبیاری اسپری :

پخش آب بوسیله یك اسپری یا مه پاش كوچك بر سطح خاك به آبیاری اسپری معروف است . در این روش هوا در پخش آب نقش اساسی را بعهده دارد در حالیكه در روشهای دریپ ، فواره ای و زیر بستری ، خاك عامل اصلی محسوب می گردد .

طرز كار كلی سیستم قطره ای :

در آبیاری قطره ای آب از یك شبكه لوله كم فشار به صورت یك الگوی از قبل تعیین شده ، پخش می گردد . وسیله خروج آب به خاك « قطره چكان « نام دارد . قطره چكا نها از طریق یك نازل باریك یا مسیر جریان طویل ، فشار موجود در شبكه لوله را كاهش می دهند و موجب كاهش دبی تخلیه تا حدود لیتر بر ساعت می شوند .

آب بعد از خروج از قطره چكان توسط نیروها ی كاپیلارتی و ثقل در نیمرخ خاك جریان می یابد ، بنابراین سطحی كه به وسیله هر قطره چكان خیس می شود با عوامل محدود كننده جریان افقی آب محدود می گردد . در سیستم های قطره ای دور آبیاری یك روز و حتی در صورت نیاز كمتر امكان پذیر است .

برای درختان و تا كها كه گیاها نی دا ئمی با فاصله زیاد از یكد یگر می باشند ، قطره چكا نها به صورت واحد های ساخته شده مجزا بوده و توسط یك زایده به خط انتقال آب مرسوم به « لوله فرعی قطره جكان » ، « شیلنگ لوله فرعی » یا « لوله فرعی » متصل می گردند .

برخی قطره چكا نها به صورت لوله های اسپا گتی شكل بوده و چند خروجی دارند . این امر برای افزایش سطح خیس شده با حدا قل افزایش در هزینه است . برای گیاهان ردیفی كمتر دائمی ما نند گوجه فرنگی ، نیشكر و تو.ت فرنگی ، لوله فرعی و قطره چكا نها را با هم به صورت یك واحد قابل جدا ساختن می سازند كه یا سوراخهایی به فواصل 9 تا36 اینچ دارند مانند لوله دو محفظه ای ویا دیواره های متخلخلی دارند كه آب ار آنها به بیرون تراوش می نماید . در هر دونوع سیستم قطره ای ، لوله های فرعی به خط انتقال آب مرسوم به « مانفولد » متصل می شوند .

محاسن آبیاری قطره ای :

آبیاری قطره ای آسان ترین راه آب دادن به هر گیاه مانند درختان و تاكها ست و كمبود رطوبت خاك را قبل از پیداش مكش بالاتر اثر مصرف آب به وسیله گیاه از طریق تبخیر و تعرق ، بر طرف می سازد . یك سیستم آبیاری قطره ای به علت كا ربرد موثر آب و نیروی كارگردارای مزایای آگرونومیكی ، آگروتكنیكی و اقتصادی منحصر به فرد است .

صرفه جوئی در میزان آب و هزینه ها : آ بیاری قطره ای هزینه های بهره برداری را كاهش می دهد و این مسئله اساسی در این روش جدید است . سیستم های قطره ای به آب كمتری نسبت به سایر سیستم های متداول آبیاری نیاز دارد . مثلاً‌ در باغات درختان جوان ، آبیاری با سیستم قطره ای تنها نصف آب مورد نیاز آبیاری بارانی یا سطحی مصرف می كند .با مسن تر شدن درختان ، صرفه جوئی در آب با سیستم قطره ای كاهش می یابد ما هنوز برای بسیاری باغداران آبیاری موثر با سیستم قطره ای بعلت كمبود و قیمت بالای آب ، اهمیت دارد . هزینه كارگر برای آبیاری را می توان كاهش داد ، زیرا در سیستم قطره ای كافی است كه پخش آب تنظیم گردیده و سیستم به كار انداخته شود . این تنظیم ها توسط وسایل اتوماتیكی انجام می گیرد كه نیاز به كارگر چندانی ندارد .

عملیات زراعی آسانتر :

از آنجا كه بیشتر سطح خاك هرگز با آبیاری قطره ای خیس نمی شود ، رشد علف هرز كاهش می یابد . در نتیجه هزینه كارگر و مواد شیمیایی برای كنترل علف هرز پائین می آید . همچنین چون با آبیاری قطره ای خاك كمتری خیس می شود ، عملیات زراعی دیگر در باغات را می توان لاینقطع ادامه داد . مثلاً در گیاهان ردیفی ، فاروهائی كه كارگران روی آنها راه می روند نسبتاً خشك و محكم باقی می ماند . كودها را می توان در آب آبیاری تزریق نمود كه با این كار نیازی یه نیروی كارگر برای پخش آنها روی زمین نیست . برای این منظور كودهای بسیار محلولی در بازار موجود بوده و انواع خدید آنها كودپاشی از طریق سیستم قطره ای را گسترده ساخته است .بعلت كنترل بیشتر روی محل و زمان پخش كود با سیستم قطره ای ، كارایی كود پاشی افزایش یافته است .

به كارگیری آ‌ب شور :

آبیاریهای مكرر رطوبت خاك را در حدی نگهمیدارد كه بین دو حالت خیلی خشك و خیلی ترنوسان نمی كند و بیشتر قسمت های خاك از هوای كافی برخوردار است . خیس ماندن خاك بین آبیاریها ، نمكهای موجود در محلول را رقیق تر نگهمیدارد . بهمین جهت در سیستم قطره ای می توان از آب با شوری بیشتری نسبت به سایر روشها ی آبیاری استفاده كرد. مورد استفاده در خاكهای صخره ای و شیب های تند :سیستم های آبیاری قطره ای را می توان طوری طراحی كرد كه در هر نوع توپوگرافی به نحو موثر قا بل استفاده باشد . در اراضی صخره ای ، حتی اگر فاصله بین درختان نامنظم و اندازه آنها متفاوت باشد ، می توان آبیاری قطره ای را به نحوی موثر به كار گرفت زیرا آب بسیار نزدیك به هر درخت پخش می شود .

مزایای سیستم آبیاری قطره ای

1. بالا بردن راندمان آبیاری در حدود 90%

2. افزایش رشد و عملکرد محصول

3. استفاده بهینه و موثر تر از آب موجود

4. کاهش خسارتهای ناشی از شوری

5. کاهش هزینه های کارگری

6. سهولت در انجام عملیات زراعی

7. محدود شدن رشد و تکثیر علفهای هرز

8. تسهیل در تامین کود و مواد شیمیایی برای گیاهان

9. کاهش یا نبود رواناب سطحی

معایب آبیاری قطره ای :

هزینه نسبتاً بالا ، گرفتگی قطره چكانها ، ایجاد شوری موضعی و پخش نا منظم و لكه لكه ای رطویت خاك از معایب اصلی سیستم های آبیاری قطره ای بشمار می آیند .

گرفتگی :

چون خروجی فطره چكانها بسیار ریز هستند ، ذرات معدنی یا آلی موجب گرفتگی آنها می شوند . گرفتگی باعث كاهش دبی تخلیه ، غیر یكنواختی پخش آب و در نتیجه صدمه به گیاه می گردد . در برخی موارد ، ذراتی در آب آبیاری موجود است و قبل از ورود به شبكه لوله ها تصفیه نمی شود . در موارد دیگر ، ذرات در داخل خط لوله یا با تبخیر آب از روزنه قطره چكانها بین آبیاریها وارد آب می شوند .اكسید آهن ، كربنات كلسیم و بقایای جلبك و میكروبها در بعضی سیستم های آبیاری تشكیل شده اند

. تصفیه شیمیائی آب منجر به حذف یا كاهش مشكل گرفتگی قطره چكانها می گردد .

یكنواختی :

بیشتر قطره چكانها ی قطره ای دارای فشار سرویس پائینی هستند ( 3 تا 20 پی اس آی ) . اگر مزرعه دارای شیب تندی باشد ، دبی قطره چكان در خلال آبیاری تا حدود 50 درصد پیش بینی شده تغییر كرده و بعد از بستن آب ، قطره چكانهای پائین تر همچنان به تخلیه آب ادامه می دهند . برخی گیاهان بیشتر و گیاهان دیگر كمتر آب دریافت می كنند.

شرایط خاك :

بعضی خاكها دارای سرعت نفوذ نهایی كافی برای دریافت دبی تخلیه قطره چكانها نبوده و تولید روان آب یا شرایط ماندابی می نمایند . با دبی تخلیه 1گالن برساعت ، خاك بایستی دارای سرعت نفوذ نهایی 5/0 اینچ بر ساعت باشد تا قطر دایره تر شده در اطراف قطره چكاناز 2 فوت تجاوز نكند . معمولاً خاكهای شنی ، بویژه با لایه بندی افقی اندك ، برای آ بیاری قطره ای بسیار مناسب می باشند . اینگونه لایه بندی برای آبیاری قطره ای مفید است زیرا حركت جانبی آب را افزایش داده و حجم بیشتری از خاك را مرطوب می سازد . تجربه نشان داده است كه خاكهای دارای بافت متوسط مناسب آبیاری قطره ای بوده ، اما برخی خاكهای بافت ریز روان آب تولید كرده اند .

تجمع نمك :

نمكها در سطح خاك تجمع یافته و خطر بالقوه ای برای گیاه فراهم می سازد زیرا بارانهای سبك املاح را به ناحیه ریشه گیاه منتقل می سازد . بنابراین ، وقتی بعد از دوره تجمع نمك باران می آید ، آبیاری بایستی طبق برنامه ادامه یابد تا به اندازه 5سانتی متر باران وارد خاك شود و نمكها را از ناحیه ریشه گیاه خارج سازد . در خلال آبیاری قطره ای ، نمكها در زیر سطح خاك و پیرامون حجم خیس شده خاك با قطره جكان نیز تجمع می یابد . خشك شدن خاك بین آبیاریها موجب حركت معكوس آب خاك و اتنقال نمك از پیرامون ناحیه خیس شده به طرف قطره چكان می گردد حركت آب بایستی همیشه دور از قطره چكان باشد تا از صدمات ناشی از نمك جلوگیری شود .

خطرات :

اگر حوادث كنترل نشده ای موجب قطع آبیاری گردد ، به گیاه سریعاً صدمه وارد می شود . زیرا توان ریشه ها برای گرفتن آب و مواد غذائی به حجم نسبتاً كوچك خاك خیس شده محدود می گردد . جوندگان لوله های فرعی پلی اتیلن را می جوند برای رفع این مشكل و كنترل جوندگان ، بایستی از لوله های فرعی از جنس پی وی سی استفاده كرد . با شكستن خط لوله انتقال آب اصلی یا درست كار نكردن سیستم تصفیه ، مقداری مواد زاید وارد آب می شود . با بروز این گونه حوادث ، تعداد زیادی از قطره چگانها دچار گرفتگی می شوند كه بایستی تعمیر یا تعویض گردند .

۱ ) معرفی سیستم آبیاری قطره ای

در این روش آبیاری ، آب با فشار كم (حدود یك اتمسفر ) پس از گذشتن از دستگاه كنترل مركزی ( در صورت نیاز توام با كود محلول ) بوسیله لوله هائی كه در سطح زمین پخش شده ، پس از عبور از قطره چكانها یی كه در محل های مناسب در مجاورت گیاه قرار داده شده اند ، بصورت قطره قطره و بطور ممتد به اندازه نیاز گیاه به خاك داده میشود .

1 ـ 1 واحد كنترل مركزی

از دستگاههائی تشكیل شده كه آب پمپاژ شده را پس از تصفیه و افزایش كود ( در صورت لزوم ) و با كنترل دقیق میزان دبی جریان و تنظیم فشار وارد لوله اصلی شبكه آبیاری قطره ای می نماید .

1 ـ پمپ 
2 ـ پایه شیر تنظیم فشار 
3 ـ شیرتخلیه هوا 
4 ـ شیر كنترل 
5 ـ تانك كود یا دستگاه تزریق كود 
6 ـ شیر لوله اصلی 
7 ـ فشار سنج 
8 ـ صافی

9 ـ دبی سنج

10 ـ لوله اصلی

11 ـ شیرهای قطعات ( اتوماتیك یا دستی)  

12 ـ لوله نیمه اصلی

13ـ لوله های لترال

14 ـ بست ابتدائی

15 ـ شیرهای شستشو دهنده

16 ـ واحد كنترل

نکته مهم:

اگر هنوز ثبت نام نکرده اید برای درخواست مشاوره تلفنی رایگان این فرم را تکمیل کنید و یا عدد 2 را به 30006016 پیامک نمایید. مشاورین مرکز در اسرع وقت با شما تماس گرفته و اطلاعات کاملی پیرامون دوره آموزش مجازی روش های آبیاری قطره ای و مدرک معتبر پایان دوره آن در اختیارتان خواهند گذاشت. وسائل بكار رفته در دستگاه كنترل مركزی عبارتند از :

الف ـ انواع صافی های آب : صافی توری ، صافی سیكلونی ، صلفی شن

ب ـ انواع وسا یل ا ندازه گیری میزان جریان ، شیرهای خودكار كنترل حجمی ، كنتور آب ، شیرهای خودكار كنترل زما نی ، شیرهای یكطرفه و در سیستم های مدرن آبیاری وسا ئل بصورت كا مپیوتری جهت كنترل و قطع و وصل شیرهای آب قطعات آبیاری بصورت اتوما تیك و با برنامه ریزی كامپیوتر ی

ج ـ دستگاه تنظیم كننده فشار

د ـ شیر تخلیه هوا

ه ـ دستگاه تزریق كننده : تانك كود ، جهت مصرف كود

1 ـ 2 لوله های اصلی و لوله های نیمه اصلی

این لوله ها معمولاً از جنس پلی اتیلن یا P . V . C یا آزبست می باشند ، لوله اصلی آبرا از دستگاه كنترل مركزی به لوله های نیمه اصلی می رساند (این لوله ها در عمق مناسب در خاك قرار داده می شوند ) .

1 ـ 3 لوله های رابط

جنس این لوله ها معمولاً‌ از پلی اتیلن و بندرت از P . V . Cمیباشد كه در عمق مناسبی از خاك قرار گرفته و آب را از لوله های نیمه اصلی ( یا اصلی) گرفته و در لوله های فرعی كه در سطح خاك و در امتداد ردیفهای كشت قرار دارند پخش میكند .

1 ـ 4 لوله های فرعی یا لترالها

این لوله ها از جنس پلی اتیلن نرم بوده كه قطره چكا نها در محلهای مناسبی روی آن نصب می گردد .

1 ـ 5 قطره چكانها

روی لوله های فرعی نصب شده اند . نقش اصلی قطره چكا نها شكستن فشار آب داخل لوله فرعی و ریزش آن بصورت قطره قطره روی خاك می باشد .

1 ـ 6 لوله های فرعی قطره چكا نی

در بعضی مواقع نقش لوله های فرعی و قطره چكانها در هم ادغام شده و در حقیقت لوله های فرعی با سوراخها ئیكه در آن تعبیه می شود و یا از ماده متخلخلی كه ساخته می شود نقش قطره چكانها را نیز ایفاء میكند .

1 ـ 7 بست ابتدائی و انتهائی

بست ابتدا ئی نوعی اتصال پلی اتیلنی می باشد كه لوله فرعی را به لوله رابط وصل می كند و بست انتهائی انتهای لوله را می بندد .

1 ـ 8 اتصالات

لوله های پلی ا تیلن بوسیله جوش و یا اتصا لات مخصوص بهم متصل میگردد .

1ـ9 فشار شكن

وسیله ای است كه در صورت نیاز برای كاهش فشار آب در میسر جریان قرار داده میشود . فشار شكن دارای مكانیسم مخصوصی است كه افزایش فشار آب بیش از حد مجاز در ورودی خود را كاهش میدهد ، بطوریكه بعد از فشار شكن فشار آب همیشه ثابت می ماند .

ب ـ 2 انواع آرایش قطره چكانها و سطح خیس شده در روش آبیاری قطره ای تمام سطح زمین مرطوب نمیگردد بلكه درصدی از آن خیس می شود كه آنرا سطح خیس شده ( P W ) می نامند . مقدار PW به سطح خیس شده توسط هر نقطه ریزش آب ( A W ) ، تعداد نقاط ریزش و آرایش نقاط بستگی دارد . تعداد نقاط ریزش و انواع آرایش قطره چكانها در روی لوله های فرعی بطور كلی هر چه نقاط ریزش آب ( تعداد قطره چكانها ) بیشتر باشد و قطره چكانها با آرایش مطلوبتری استقرار داده شوند سطح خیس شده ( P W ) ) بیشتر بوده ولی سیستم گرانتر خواهد بود . برای اقتصادی بودن طرح می توان بجای استفاده از قطره چكانهای ساده ( دارای یك نقطه ریزش آب ) از قطره چكانهای چند شاخه ( دارای چندین نقطه خروج آب ) استفاده كرد .

*در اینجا پنج نوع استقرار قطره چكان كه تاكنون معمول بوده و بیشتر مورد استفاده قرار میگردد توصیه میگردد :

ـ آرایش مستقیم یك ردیفه

در این نوع استقرار برای هر ردیف كاشت یك ردیف لوله فرعی اختصاص یافته و قطره چكانها با فواصل ( معمولاً مساوی ) روی آن قرار میگیرند .حاصل كار ایجاد یك نوار مرطوب ( نسبتاً همگن ) در طول ردیف كشت خواهد بود . این روش آرایش یك آرایش ساده ای است كه كار گذاری آن براحتی انجام میگیرد .مخصوصاً اگر از قطره چكانهای داخل خط A و یا از لوله های فرعی قطره چكانی استفاده سود ، می توان آنرا براحتی نصب و بسهولت جمع آوری نمود . بطور كلی این آرایش در كشت های ردیفی گیاهان یكساله كه در آن نیاز به ایجاد نوار مرطوب در طول ردیف كشت است مناسب و قابل توصیه می باشد . در باغات با فاصله كشت زیاد درختان در روی ردیف ، امكان عدم استفاده ریشه از نوار مرطوب شده در فاصله بین درختان روی ردیف وجود دارد ، بنابراین در فاصله كاشت درختان ( در روی ردیف ) بیش از 6 متراین آرایش توصیه نمی شود . در این حالت استفاده از روشهای آرایشی لوپ ( حلقه ای ) با استفاده از قطره چكانهای چند شاخه ای در اطراف درخت مورد توصیه است .

ـ آرایش مستقیم دو ردیفی

این آرایش در باغات میوه مسن ، مخصوصاً موقعیكه نوع درختان كشت شده دارای زیشه های توسعه یافته و پراكنده ای است توصیه میگردد . در این روش آرایش قطره چكان چنانكه مشاهده میگردد از دو ردیف لوله فرعی و در دو طرف ردیف كاشت استفاده می شود . برای كسب حداكثر سطح خیس شده فاصله لوله طرفین ردیف كشت بایستی تا حدی زیاد باشد كه میزان P W برای فاصله قطره چكانهای مورد نظر كمتر از 100 % نشود .

ـ آرایش قطره چكانهای چند شاخه ای

در این آرایش برای هر ردیف از كاشت درختان فقط یك لوله فرعی بكار می رود ولی بجای استفاده از قطره چكان ساده ( با یك خروجی آب ) از قطره چكان با چندین خروجی آب استفاده میشود . ممكن است برای هر درخت یك عدد قطره چكان كه دارای 6 شاخه خروجی است بكار رود و یا دو عدد قطره چكان با 4 شاخه خروجی و یا سه عدد قطره چكان هر كدام با دو شاخه خروجی مورد استفاده قرار گیرد بهر حال تعداد قطره چكانها و همچنین تعداد شاخه ها قابل تغییراند در این آرایش بایستی سعی شود نقاط ریزش در بیشترین فاصله ممكن كه سطح خشكی در بینشان ایجاد نگردد قرار داده شود تا یدینوسیله حداكثر سطح خیس شده بدست آید . در مقایسه با استقرار لوله فرعی دو ردیفه این آرایش ارزانتر می باشد ولی اشكال عمده آن ثابت كردن نقاط ریزش و مشكلبودن نصب ، جمع آوری و نگهداری این نوعآرایش است .

- آرایش قطره چكانها بصورت زیگزاك

در این نوع آرایش برای هر ردیف یك عدد لوله فرعی قرار داده می شود ولی در كنار درخت ، لوله دور زده و به میسر خود ادامه میدهد . قطره چكانها معمولاً فقط در اطراف درخت استقرار می یابد . این نوع استقرار بدلیل مشكلاتی كه در نصب و همچنین جمع آوری و نگهداری لوله های فرعی ایجاد می نماید كمتر از سایر روشها كاربرد دارد .

ثبت نام در دوره آشنایی با روشهای آبیاری قطره ای

برچسب ها : انتشار دهنده: ایل بیگی

نظرات و دیدگاه ها

۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.
کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت مرکز آموزش مجازی پارس محفوظ است.
طراحی و توسعه با توسط تیم IT در پارس