مقاله مهارت های هفتگانه رایانه

وﯾﻨﺪوز 7 ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ

از بخشهای مهم ویندوز 7 کار با رجیستری و اعمال مختلف روی آن می باشد که رﺟﯿﺴﺘﺮي را ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﻗﻠﺐ وﯾﻨﺪوز ﺧﻮاﻧﺪ ، بدین خاطر که اﮔﺮ ﻣﺸﮑﻠﯽ در آن ﺑﻮﺟﻮد آﯾﺪﮐﻞ وﯾﻨﺪوز ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از آن ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯽرﯾﺰد . از نکات قابل توجه رجیستری این است که کاری را که می خواهیم انجام دهیم ابتدا ویندوز طرز کار را از رجیستری می پرسد و ﯾﮑﯽ از ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي رﺟﯿﺴﺘﺮي اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ در ﻇﺎﻫﺮ و ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت وﯾﻨﺪوز اﻧﺠﺎم داد ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻣﺤﯿﻂ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮي ﺑﺮاي آن در وﯾﻨﺪوز ﻗﺮار داده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .

* قسمتهای تشکیل دهنده رجیستری :

ﮐﻠﯿﺪﻫﺎ ، زﯾﺮﮐﻠﯿﺪﻫﺎ و ﻣﻘﺎدﯾﺮ

* مسیر اجرای محیط رجیستری در یک سیستم کامپیوتری بدین شکل می باشد : startàcmdàregedit

*از کاربردهای مهم رجیستری می توان اضافه کردن یک کلید به منوی راست کلیک ماوس اشاره نمود.

مقاله مهارت های هفتگانه رایانه

:Group Policy

اﺑﺰاري اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت و اﺟﺰاء ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ (کلاینت ها ) را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺮﮐﺰي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ و دو دﺳﺘﻪ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در درﺧﺖ ﮐﻨﺴﻮل GPOEبه ﺧﻮﺑﯽ ﺗﻔﮑﯿﮏ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ :

User Configuration وComputer Configuration

از کاربردهای رجیستری می توان به موارد زیر اشاره نمود :

* از کار انداختن قسمتهای ویندوز *افزایش سرعت خاموش شدن سیستم

* افزایش سرعت پیش نمایش پنجره ها * از کار انداختن راست کلیک

* حذف فایل های که پاک نمی شوند.

*افزایش سرعت نمایش نوار ابزار و سرعت باز شدن منوها

* از تغییرات عمده مشاهده شده در ویندوز 7 نسبت به ویندوزهای پیش ، تغییرات اساسی در نوار وظیفه است.

* از نکات قابل توجه و جالب ویندوز 7 می توان به تایپ نمودن با استفاده از ماوس اشاره کرد.

ﺟﺰوه آﻣﻮزﺷﯽ مایکروسافت آفیس Word

* مسیر باز کردن :

All programs à Microsoft office à Microsoft office word 2007

* بخشی از کلیدهای میانبر :

Ctrl + Yà Redo Ctrl + Zà Undo

Ctrl + NàNew Ctrl + SàSave

Ctrl + OàOpen Ctrl + CàCopy

Ctrl + XàCut Ctrl + VàPaste

* دکمه میانبر برای حرکت از محیط تایپ به ریبون ها ، کلید F6 است.

* اصول تایپ : اولین و اساسی ترین کار تنظیم نوع نوشتن تایپ است.

* در نـرم افـزار word اسم پیش فرض فایـل ها doc خواهد بود و پسـونـد آنهـا docs است که در قسمـت save as type می توان نوع فایل را تغییر داد.

* برای ایجاد فاصله بین کلمات از کلید Space استفاده میکنیم که همان کلید بزرگ و عریض صفحه کلید است.

* برای رفتن به سطر بعد از کلید Enter استفاده می کنیم .

* برای تغییر زبان از کلید میانبر Alt + Shift استفاده می کنیم.

* ترازبندی ، نحوه چیدمان پاراگراف نسبت به حاشیه سمت چپ و راست است.

* تنظیم تو رفتگی پاراگراف ها :

منظور از تورفتگی پاراگراف ، فاصله خالی بین پاراگراف و حاشیه کاغذ است. حاشیه به کل صفحه اعمال می شود. « به این ترتیب می توان برای هر پاراگراف تورفتگی جداگانه ای تعیین کرد. »

* فضاهای خالی بین متن و لبه های کاغذ را حاشیه یا Margin می نامند.

ﺟﺰوه آﻣﻮزﺷﯽ مایکروسافت اکسل Excel

* برنامه Microsoft Excel یک برنامه صفحه گسترده است . صفحه گسترده به برنامه هایی گفته می شود که اطلاعات متنی و عددی را در قالب جدول نگهداری می کنند.

* در برنامه Excel بسیاری از محاسبات پیچیده از طریق توابع از پیش تعریف شده قابل انجام است که از نمونه های متداول آن می توان تابع جمع ، میانگین ، تعیین حداکثر ، تعیین حداقل ، شمارش داده های عددی ، شمارش شرطی و ... را نام برد.

* نحوه اجرای برنامه :

پس از نصب نرم افزار Office2007 گزینه های با همین نام به لیست برنامه های کامپیوتر اضافه میشود. برای اجرای Microsoft Excel از منوی استارت ، ابتدا گزینه All Programs و سپس گزینه Micrisoft Excel 2007 را انتخاب کنید.

* در Excel 2007 هر کار برگ دارای 1048576 سطـر (Row) و 3384 ستون (Column) اسـت که سطرها با عدد و ستونها با حروف انگلیسی (از AتاZ و سپس ترکیب دو حرفی و سه حرفی حروف انگلیسی) مشخص میشوند.

* از محل برخورد هر سطر با یک ستون ، یک سلول (Cell) ایجاد می شود.

* اطلاعات موجو در سلول یا مقدار است و یا فرمول.

* برای فارسی کردن صفحه کلید ، از دو کلید Alt + Shift استفاده می شود.

* اکسل اطلاعات را در قالب Work Book ( کار پوشه) نگهدای می کند و هر کار پوشه حاوی 1 تا 255 برگه یا Sheet است . از آنجا که داده ها در این برگه ها نگهدای می شود ، مدیریت و سازماندهی آنها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

* می توان برای یک Work Book یا کاربرگ از رمز عبور استفاده کرد.

ﺟﺰوه آﻣﻮزﺷﯽ مایکروسافت پاور پوینت power point 2007

* مسیر اجرای برنامه :

پس از نصب مجموعه مایکروسافت آفیس2007 گزینه هایی با همین نام به لیست برنامه های کامپیوتر اضافه میشود. برای اجرای مایکروسافت آفیس2007 از منوی استارت گزینه All Programs و سپس گزینهMicrosoft Office را انتخاب کنید. از بین مجموعه آفیس گزینه Microsoft Office Power Point 2007 را انتخاب کنید.

* پنجره یادداشت دقیقاً در زیر پنجره اسلاید قرار گرفته است که مجری اشخاص ارائه دهنده برنامه نمایشی میتواند در این ناحیه برای خود یادداشتی را بعنوان توضیح یا تذکر بنویسد.

* فرمتهای ذخیره سازی در نرم افزار پاور پوینت متفاوت هستند ، ولی بطور پیش فرض فایل ها با فرمت PPTX ذخیره می شوند.

* علت باز کردن یک برنامه نمایشی می تواند ویرایش و یا نمایش آن فایل باشد.

* چیدمانی که برای اسلاید انتخاب می شود محل قرار گیری عنوان متن و عناصر گرافیکی را مشخص می کند.

* چیدمان نگارشی شامل اسلاید عنوان (Title Slide ) ، اسلاید سرفصل ها ( Section Header) و قالب فقط عنوان ( Title Only ) می باشد.

* عنصر تشکیل دهنده یک فایل ارائه ، اسلاید است که همه اسلایدها دارای پس زمینه هستند.

* منظور از خصوصیات فونت ، خصوصیاتی است که شکل ظاهری متن را تغییر می دهد. مانند نوع ، رنگ ، اندازه و غیره. برای تغییر خصوصیات فونت از ابزارهای گروه Font از زبانه Home استفاده کنید.

* در هنگام تایپ متن ، پس از زدن کلید Enter یک پاراگراف جدید بوجود می آید که میتوان با تنظیم پاراگرافهای موجود در متن ظاهر متن را کارآمدتر کرد.

* همچنین برنامه پاورپوینت امکان مشاهده برنامه نمایشی را در نماهای مختلف فراهم می کند.

* در یک ارائه طولانی با پاورپوینت ایجاد جذابیت برای شنوندگان مهم است. به همین دلیل می توان در ایجاد اسلایدها از جلوه های ویژه در پاورپوینت استفاده کرد.

ﺟﺰوه آﻣﻮزﺷﯽ اینترنت Internet

* اینترنت از صد ها یا هزاران شبکه متصل به هم تشکیل شده است.

* اینترنت امـروزی از تعـداد زیـادی شبکه هـای گسترده WAN و محلی LAN ساخته شده که توسط وسایل متصل کننده به یکدیگر متصل شده اند.

* اینترنت دائماً درحال تغییر است . شبکه های جدیدی به آن اضافه می شوند و یا شبکه هایی حذف می شوند.

* اکثر کاربرانی که می خواهند به اینترنت متصل شوند از ISP ها استفاده می کنند.

* هر شبکه کامپیوتری از دو قسمت سخت افزار و نرم افزار تشکیل شده است.

* سخت افزار یک شبکه کامپیوتری از سه قسمت میزبان (host ) ، واسط میانی و کانال (Link) تشکیل شده است.

* به مجموعه واسـط میانی و کانال که عمل انتقال داده ها بین ایستگاه ها را فراهم می کنند زیرشبکه یا Subnet می گویند.

* یک سیستم انتقال داده دارای پنج جزء ( پیغام ، فرستنده ، گیرنده ، رسانه انتقال ، پروتکل ) است.

* کاربران اینترنت با استفاده از نرم افزار هـای موسوم به مرورگرهای وب از منابع موجود بر روی اینترنت استفاده می نمایند. پارامترهای انتخاب یک مرورگر :

1- سازگاری 2- امنیت 3- استفاده آسان 4- کارائی 5- جذابیت و گیرایی

* موتور جستجوگر :

موتور جستجوگر یا پیمایشگر به طور عمومی به برنامه ای گفته می شود که کلمات کلیدی را دریک سند یا بانک اطلاعاتی جستجو می کنند.

* در حین مرور صفحات وب قطعاً با صفحاتی مواجه می شویم که به زبان فارسی نوشته شده اند ، ولی صفحه را به هم ریخته می بینیم که به دلیل ناسازگاری با Encoding است.

ایمیل Mail – E :

Mail – E مخفف Electronic Mail (نامه الکترونیکی) است که یک سیستم پست الکترونیکی می باشد که از طریق اینترنت روزانه پیام های زیادی بین کاربران آن مبادله می شود که در فارسی به آن پست الکترونیکی ، ایمیل یا رایانامه هم می گویند که در اصل همان نامه الکترونیکی است که با رایانه فرستاده می شود.

ثبت نام در دوره مهارتهای هفتگانه رایانه

برچسب ها : انتشار دهنده: صادقیان|

نظرات و دیدگاه ها

۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.
کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت مرکز آموزش مجازی پارس محفوظ است.
طراحی و توسعه با توسط تیم IT در پارس