نحوه نگارش مقالات isi

امروزه آموزش با شیوه های نوینی ارائه میشود و یکی از این شیوه ها آموزش مجازی میباشد که از جهات مختلفی همچون صرفه جویی در زمان و مکان به صرفه میباشد. نخستین گام در راستای آموزش مجازی را میتوان فرهنگ سازی ،ایجاد اعتماد و باور مردم نسبت به کیفیت بالای آموزش و مدرک آن عنوان کرد. این مرکز با بیش از ۱۰۰ مدرس و اعضای هیئت علمی دانشگاه قرارداد همکاری در جهت تدوین محتوا اعم از جزوات درسی ، امکانات مولتی مدیا و همچنین ضبط فیلم های آموزشی نموده است .
در حال حاضر مرکز پارس با اخذ مجوزهای لازم اقدام به آماده سازی بیش از 4۰۰ دوره ی آموزشی در شاخه های مختلف علمی نموده است. یکی از این دوره ها ، دوره آموزشی نحوه نگارش مقالات isi یک دوره آموزشی بسیار کاربردی و علمی زیر گروه شاخه ویژه استخدام در مرکز آموزش مجازی پارس می باشد.

مقاله علمی معمولاً در نتیجه پژوهش منطقی، ژرف و متمركز نظری، عملی  یا مختلط ، به كوشش  یك  یا چند نفر در یك موضوع تازه و با رویكردی جدید با جهت دست یابی به نتا یجی تازه، تهیه و منتشر می‏گردد چنین مقاله‏ا ی در واقع گزارشی است كه محقق از یافته‏ ها ی علمی و نتا یج اقدامات پژوهشی خود برای استفاده سایر پژوهشگران، متخصصان و علاقه‏ مندان به دست م ی‏دهد. تهیه گزارش از نتا یج مطالعات و پژوهش‏ها ی انجام شده،  یكی از مهم‏تر ین مراحل پژوهشگری به شمار می‏رود؛ ز یرا اگر پژوهشگر نتواند دستاوردهای علمی خود را در اختیار سایر محققان قرار دهد، پژوهش او هر اندازه هم كه مهم باشد، به پیشرفت علم كمكی نخواهد كرد؛ چون رشد و گسترش هر عملی از طریق ارائه و به هم پیوستن دانشِ فراهم آمده از سوی فرد اندیشمندان آن علم تحقق می‏ یابد.

همان طور كه پژوهشگر پیش از اقدام به پژوهش، نیازمند توجه و بررسی  یافته‏ ها ی علمی پژوهشگران قبل از خود است تا بتواند  یافته‏ ها ی علمی خود را گسترش بخشد، د یگران نیز با ید بتوانند به  یافته‏ ها ی پژوهشی او دسترسی پیدا كنند و با استفاده از آنها فعالیت‏ها ی علمی خود را سازمان داده، در ترمیم و تكمیل آن بكوشند.

نحوه نگارش مقالات isi

از امتیازهای مهم  یك مقاله می‏توان به مختصر ومفید بودن، بِروز بودن و جامع بودن آن اشاره كرد؛ ز یرا محقق م ی‏تواند حاصل چند ین ساله پژوهش خود در  یك رساله، پا یان‏نامه، پژوهش،  یا حتی  یك كتاب را به اختصار در یك مقاله علمی بیان كند تا پژوهشگران دیگر بتوانند با مطالعه آن مقاله از كلیات آن آگاهی  یابند و در صورت نیاز بیشتر، به اصل آن تحقیقات مراجعه كنند. بدین منظور، امروزه نشریات گوناگون ی در زمینه‏ ها ی مختلف علمی- پژوهشی نشر می‏ یابد و مقاله‏ های به چاپ رسیده در آنها، اطلاعات فراوانی را در اختیار دانش پژوهان قرار می‏دهند. لازم است محققان با شیوه تدوین مقالات علمی آشنا باشند تا بتوانند با استفاده از شیوه‏ ها ی صحیح، با سهولت، نتا یج تحقیقات و مطالعات خود را به صورت مقاله در اختیار علاقه‏ مندان قرار دهند. نوشتن مقاله مستلزم رعایت اصولی در ابعاد مختلف محتوایی، ساختاری و نگارشی است.

ملاك‏های محتوای مقاله

 یكی از مهم‏تر ین ابعاد مقاله علم ی، محتوای علمی و ارزشمنديِ كیفی آن است. مقاله باید  یافته‏ ها ی مهمی را در دانش بشر گزارش نماید و دارای پیامی آشكار باشد؛ بنابراین پیش از تهیه مقاله، محقق باید از خود بپرسد كه آیا مطالب او آن‏قدر مهم است كه انتشار آن قابل توجیه باشد. آیا دیگران از آن بهره خواهند برد؟ و آیا نتا یج پژوهش او، كار آنها را تحت تأثیر قرار خواهد داد؟ در اینجا به چندین اصل مهم از اصول و معیارهای محتوایی پژوهش علمی اشاره می‏گردد كه توجه به آنها قبل از تهیه مقاله به ارتقا ی كیفیت آن كمك می‏نما ید.
فرایند «تفكر»: تفكر، تلاش برا ی معلوم كردن مجهول با استفاده از علوم موجود است. بنابراین اساسی‏ ترین محور محتوایی  یك پژوهش علمی، آن است كه مجهولی را روشن نماید. بر این اساس، هر پژوهش علمی در پی پاسخ دادن به پرسش‏ها یی است كه تا كنون برا ی مخاطبان كشف نشده است. از این رو پژوهش علمی همیشه با طرح  یك  یا چند سئوال آغاز می‏شود كه محقق در صدد پاسخگویی به آنهاست.
منطقی بودن: منطق كه راه درست اندیشیدن (تصور) و صحیح استدلال آوردن (تصدیق) را می ‏آموزاند، ابزار ضروری  یك مقاله علمی است و محقق باید شایستگی لازم را در استدلال آوردن، تحلیل محتوا و نتیجه‏ گیری داشته باشد. قواعد تعریف، طبقه ‏بند ی، استنباط‏های قیاسی و استقرایی، روش‏های مختلف نمونه ‏برداری و غیره همه از و یژگی‏ها ی منطقی  یك مقاله علمی است كه محقق با ید به آنها توجه داشته باشد. (هومن، 1374، ص 19).
انسجام و نظام‏دار بودن: مرتبط بودن اجزا ی مختلف مقاله با همد یگر، همچنین متناسب بودن آنها با عنوان مقاله و ارتباط عناوین فرعی با همدیگر، از جمله مواردی است كه به تحقیق،  یكپارچگی و انسجام می‏بخشد. بر این اساس، محقق با ید عناو ین فرعی مقاله خود را با نظم ی منطق ی از  یكد یگر مجزا كرده، ارتباط بخش‏ها را مشخص نمایید.
تراكمی بودن: از آنجا كه هدف پژوهش پاسخ به سئوال ها یی است كه تا آن زمان دست كم از نظر محقق، پاسخی منطقی برا ی آن وجود نداشته است، هر پژوهش علمی با ید از  یك سو به منظور كشف دانش جدید، و از سوی د یگر، برا ی تكمیل دانش، صورت پذ یرد. بنابراین هدف اصل ی  یك مقاله، كشف یا تكمیل دانش بشری است، نه تكرار دوباره آن با عبارات مختلف. (هومن، 1374، ص 20).
تناسب موضوع با ن یازها ی فعل ی جامعه علم ی: هر پژوهش علمی با ید نیازها ی اساسی جامعه علمی خود را در نظر گرفته، در صدد حل آن مسا یل برآ ید؛ بنابرا ین از طرح موضوعاتی كه از اولو یت تحقیقی برخوردار نیستند و جامعه علمی، بدانها نیاز ندارد، با ید احتراز نمود.
خلاقیت و نوآور ی: هر تحقیق علمی زمانی می‏تواند در ارتقای سطح دانش، موفق و موثر باشد كه از فكری بد یع و خلّاق برخوردار باشد. مقالاتی كه به جمع آوری صِرف بسنده می‏كنند، نمی‏توانند سهم عمده‏ ای در پیشرفت دانش بشری داشته باشند.

توضیح مطلب در حدّ ضرورت: از جمله موارد ی كه محقق در گزارش نویسی پژوهش خود (مقاله) با ید بدان توجه كند، پرهیز از حاشیه ‏رو ی و ز یاده ‏گو یيِ افراطی است؛ همچنان كه خلاصه‏ گویی نباید به حدّی باشد كه به ابهام و ایهام منجر شود؛ بر این اساس محقق باید به حدّی مطالب را تبیین كند كه مقصود وی برای خواننده، روشن شود. متناسب بودن با نظریه‏ ها: هر رشته علمی، متشكل از نظر یه ‏ها و قوانینی است كه مورد اتفاق صاحب‏نظران آن فن است.  یافته‏ ها ی به دست آمده در تحقیقات میدانی  یا توصیفی نباید با قوانین كلی آن رشته تخصص ی منافات داشته باشد. اجتناب از كلی گویی: هدف نها ی ی علم، صورتبندی  یك «نظریه» و «تبیین كردن»  یكی از اصول مهم نظر یه است. (دلاور، 1371، ص 33) از ا ین رو محقق با ید بتواند مباحث علمی خود را به روشنی توض یح دهد و با زبان گو یا آن را تب ی ین و از كل ی گو ی ی اجتناب نما ید.
گزارش روش‏شناسی تحقیق: «تحقیق» فرایندی است كه از طریق آن می‏توان درباره ناشناخته‏ ها به جست و جو پرداخت و از آن، شناخت لازم را كسب كرد. در ا ین فرایند چگونگی گردآوری شواهد و تبدیل آنها به  یافته‏ ها «روش‏شناسی»(6) نامیده می‏شود. این سئوال كه چگونه داده‏ ها باید گردآوری شود و مورد تفس یر قرار گیرد، به طوری كه ابهام حاصل از آنها به حداقل ممكن كاهش  یابد؟» از موارد مهم تحقیق علمی است.  یك تحقیق علمی زمانی می‏تواند مطالب خود را به اثبات برساند كه از روش گردآوری مناسبی برخوردار، و آن روش‏ها در مقاله به خوبی بیان شده باشد.

چهارچوب مقاله و قواعد مقاله نو یسی

تحقیق و پژوهش از اهمیت و یژه ای برخوردار است و به جرات میتوان گفت كه همه پبشرفت های علمی صنعتی پژوهشی تكنولوژی و جامعه شناسی بر پایه تحقیق و پژوهش استوار است. اصلی تر ین و مهمترینش یوه ارائه نتا یج  یك مطالعه و تحقیق، ته یه مقاله پژوهشی است و محققی در صحنه تولید وانتشار علمی موفق است كه بتواند نتا یج پژوهش خود را در مجلات معتبر پژوهشی به چاپ برساند. از آنجا كه نوشتن صحیح و مناسب  یك مقاله  یك ركن اساسی برای چاپ مقالات علمی میباشد، در اینجا سعی شده است كه به بررسی روش ها ی صحیح نگارش مقالات پژوهشی پرداخته شود. به طور كلی هر مقاله پژوهشی شامل اجزای اصلی ز یر است:
• عنوان
• نام نو یسنده  یا نو یسندگان
• اطلاعات تماس
• چك یده
• واژگان کلیدی

• مقدمه
• مبانی نظری تحقیق
• روش تحقیق
•  یافته های تحقیق
• بحث و نتیجه گیری
• فهرست منابع

مقاله ای که مطالعه کردید در مورد دوره آموزشی نحوه نگارش مقالات isi بود که توسط مرکز آموزش مجازی پارس گردآوری شده است .

ثبت نام دوره روش تحقیق و نحوه نگارش مقالات isi

نظرات و دیدگاه ها

۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.
کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت مرکز آموزش مجازی پارس محفوظ است.
طراحی و توسعه با توسط تیم IT در پارس