مدل تعالی سازمان

آموزش مدل تعالی سازمان


دوره مدل تعالی سازمان EFQM چه دوره ای است؟ دوره مدل تعالی سازمان EFQM یک دوره ی کاملا تئوری درقالب بسته های آموزشی فیزیکی و محتوای آنلاین. یک میانبر واقعی برای صرفه جویی در وقت، انرژی و هزینه. درباره دوره: مدل جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمان در اوایل سال 1992 به عنوان چارچوبی برای ارزیابی در جایزه کیفیت اروپا مطرح و معرفی شد. این مدل به عنوان یک چارچوب سازمانی گسترده در اروپا به کار گرفته شد و به پایه و اساسی برای مجموعه ای از جوایز کیفی محلی و ملی تبدیل شد.با وجود مهم بودن جوایز کیف...

توضیحات بیشتر...

توضیحات

دوره مدل تعالی سازمان EFQM چه دوره ای است؟

دوره مدل تعالی سازمان EFQM یک دوره ی کاملا تئوری درقالب بسته های آموزشی فیزیکی و محتوای آنلاین. یک میانبر واقعی برای صرفه جویی در وقت، انرژی و هزینه.

درباره دوره:

مدل جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمان در اوایل سال 1992 به عنوان چارچوبی برای ارزیابی در جایزه کیفیت اروپا مطرح و معرفی شد. این مدل به عنوان یک چارچوب سازمانی گسترده در اروپا به کار گرفته شد و به پایه و اساسی برای مجموعه ای از جوایز کیفی محلی و ملی تبدیل شد.با وجود مهم بودن جوایز کیفیت از دیدگاه برخی مشتریان، ارزش تاثیرات واقعی مدل تعالی EFQM در استفاده از آن به عنوان یک سیستم مدیریتی و یک عامل مهم در رشد خود ارزیابی سازمانها می باشد.

 امکانات آموزشی این دوره عبارتند از:

آموزش: مطالب این دوره در 75 ساعت به صورت  بسته آموزشی ارائه می گردد.

 • شناختت انواع سازمان ها
 • آشنایی با نقش های سازمانی
 • شناخت بهره وری سازمانی
 • شناخت مدل  EFQM
برگزارکننده: مرکز آموزش مجازی پارس
ثبت نام و افزودن گواهینامه ها

سرفصل بسته ی آموزشی

به دلیل تطابق با دانش به روز و مورد تایید استانداردهای جهانی، امکان بروز رسانی و تغییر سرفصل ها وجود دارد.

    فصل اول  پیش درآمدی بر رفتار سازمانی         

 •     رفتار سازمانی      
 •     روان شناسی   
 •     جامعه شناسی
 •     مردم شناسی    
 •     علوم سیاسی        
 •     هدف های رفتار سازمانی    
 •     بهبود کیفیت و بازدهی       
 •     نیروی کار گوناگون
 •     تفویض اختیار     
 •     نو آوری و ایجاد تغییر      
 •     کم شدن وفاداری کارکنان  
 •     نیروی کار دو گانه
 •     بهبود رفتار، از نظر اخلاقی   

    فصل دوم مدیریت رفتار سازمانی       

 •     رفتار سازماني چيست      
 •     هدف رفتار سازماني           
 •     مباني علمي رفتار سازماني  
 •     تفكر اقتضايي       
 •     سازمانها به عنوان محيط کار            
 •     هدف ، رسالت و استراتژيها  
 •     هم افزايي           
 •     انسانها و سيستمهاي کاري  
 •     رفتار سازماني ومديريت      
 •     چالشهاي مديريت و رفتار سازماني در دنياي امروز        
 •     عناصر رفتار سازماني          

    فصل سوم  آشنایی با مدیریت تعالی سازمان       

 •     تعريف تعالي سازماني         
 •     اصول و مفاهيم اساسي و بنيادين     
 •     توسعه و مشارکت کارکنان   
 •     مزاياي مدل تعالي سازماني
 •     تاريخچه مدلهاي تعالي سازماني       
 •     معيارهاي نه گانه مدل تعالي سازماني            
 •     مدل تعالي سازماني EFQM           
 •     معيار هفت : نتايج کارکنان  People Results       
 •     روشهاي خودارزيابي          
 •     منطق رادار RADAR در چرخه خودارزيابي     
 •     سطوح تعالي در کسب جايزه            
 •     مزایاي استقرار مدلهاي تعالی سازمانی         
 •     جایزه ملی تعالی سازمانی   

    فصل چهارم :خودارزیابی تعالی آموزش            

 •     کارکنان درسازمانها            
 •     تعاریف و مفاهیم  
 •     خودارزیابی        
 •     آموزش کارکنان    
 •     خودارزیابی آموزش کارکنان           
 •     فلسفه مدلهای خود ارزیابی            
 •     مدل پیشنهادی    
 •     معیارهای توانمندساز        
 •     معیار رهبری آموزش وبهسازی منابع انسانی    
 •     معیاراستراتژی آموزش و بهسازی منابع انسانی
 •     معیارمدیریت سرمایه فکری و دانش   
 •     رازهای تعالی سازمانی        
 •     اثر تمركز بر نتایج روی تعالی سازمان
 •     یافته های مهم در تعالی سازمان       

    فصل پنجم: نیروی انسانی و تعالی سازمانی      

 •     ارتباط نیروی انسانی با تعالی سازمانی            
 •     معیارهای نه گانه مدل تعالی سازمانی            
 •     نقش کارکنان در تعالی سازمان         
 •     نتایج کارکنان درسازمان‌های متعالی:  
 •     برداشت‌ها کارکنان درسازمان‌های متعالی:       
 •     شاخص‌های عملکردی کارکنان درسازمان‌های متعالی:    
 •     دلایل انتخاب مدل تعالی سازمانی     
 •     فرایندها و زیرفرایندها        

    فصل ششم تعالی سازمانی، رهبری و استراتژی

 •     مدیریت گوناگونی و تنوع منابع انسانی و تاثیرات آن بر تعالی سازمانی       
 •     مدل ADKAR (آدکار)، مدلی برای مدیریت تحول در سازمان های تعالی جو           
 •     خلاقیت و نوآوری یکی از ارکان مهم سازمان متعالی      
 •     روش توسعه خلاقیت در سازمان       
 •     مفهوم مدیریت خوشنامی و شهرت سازمانی در مدل تعالی سازمانی          
 •     توصیه هایی برای داشتن تیم هایی اثر بخش   
 •     ارزش افزایی برای مشتری، یکی از مفاهیم بنیادین مدل تعالی سازمانی EFQM      

    فصل هفتم

 •     مديريت بحران و تعالی سازمانی     
 •     آشنایی با مديريت بحران    
 •     ضرورت مدیریت بحران       
 •     مدلهای مدیریت بحران       
 •     اهداف کلی مدیریت بحران  
 •     برنامه مديريت بحران (Crisis Management Plan)            
 •     اجزاي برنامه مديريت بحران         
 •     تهية برنامة‌ مديريت بحران
 •     گروه مديريت بحران        
 •     اولويت بندي بحران ها
 •     وظايف مديريت بحران       
 •     مديريت بحران در هفت نكتة‌ كليدي
 •     مدير بحران (Crisis Manager) و رسانه ها  
 •     ویژگیهاي مدیریت بحران   
 •     مديريت بحران و راهبردهاي ارتباطات            
 •     موارد مربوط به مديريت بحران        
 •     چگونگي رويارويي و مقابله با بحران
 •     خصوصيات اعضاي ستاد مبارزه با بحران     
 •     مدیریت سازمان در دوران رکود یا بحران         

    فصل هشتم

 •  تکنولوژي اطلاعات و نقش           
 • آن در تعالي سازمان           
 •  اهمیت اطلاعات و دانش در ارزشهای مدل تعالی EFQM          
 •  اهمیت اطلاعات و دانش در معیارهای مدل تعالی EFQM         
 •   ادغام یا جدا سازی فعالیتهای اطلاعاتی و دانشی در سازمان        
 •   تفاوت مدیریت اطلاعات و دانش      
 •  عدم پیوند مناسب بین فعالیتهای دانشی و اطلاعاتی در سازمانها  
 •   فناوري اطلاعات و ارتباطات
 •   مدل سرآمدي و كسب و كار EFQM
 •   ارزشها ومفاهيم بنيادين سرآمدي     
 •   معيارهاي ارزيابي مدل سرآمدي EFQM        
 •  ماموريت EFQM  
 •  جايگاه EFQM در فرآيند مديريت      
 •  EFQM درفرآيند مديريت     
 •     استراتژي استفاده از فناوري اطلاعات
 •     پارادايم تکنولوژي اطلاعات  

    فصل نهم   مدیریت انگیزش در تعالی سازمان ها            

 • انگیزش چیست ؟  
 •  نخستین نظریه های انگیزش            
 •  نظریه ی سلسله مراتب نیازها           
 • تئوری X و تئوری Y           
 •   تئوری بهداشت – انگیزش   
 • تئوری های نوین انگیزش    
 •  تئوری مبتنی بر نیازهای سه گانه      
 •  نظریه ی تعیین هدف         
 •  تئوری تقویت رفتار            
 • نظریه ی برابری    
 •   نظریه ی انتظار     
 • تعدیل رفتار در رفتار سازمانی           
 •  مشارکت کارکنان  

    فصل دهم  رفتار سازمانی در سـطح جهانی      

 •     کشورهای چند ملیتی         
 •     قرار دادهای همکاری منطقه ای        
 •     اتحادیه ی اروپا    
 •     نفتا        
 •     اروپای شرقی       
 •     رویارویی با مسائل بین المللی          
 •     کوته نظری          
 •     فرهنگ های ملی  
 •     تجزیه و تحلیل اختلافات فرهنگی     
 •     رابطه با محیط      
 •     توجه به زمان       
 •     ماهیت فرد          
 •     توجه به فعالیت   

مجوزات

مدل تعالی سازمان

۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.
کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت مرکز آموزش مجازی پارس محفوظ است.
طراحی و توسعه با توسط تیم IT در پارس