مدیریت حرفه ای کسب و کار ساخت و عمران

دوره مدیریت حرفه‌ای کسب و کار


دوره مدیریت حرفه ایی کسب و کار – ساخت و عمران  چه دوره ای است؟ دوره مدیریت حرفه ایی کسب و کار – ساخت و عمران دوره ای کاملا تئوری درقالب بسته های آموزشی فیزیکی و محتوای آنلاین. یک میانبر واقعی برای صرفه جویی در وقت، انرژی و هزینه. درباره دوره: مدیریت با توجه به ماهیت پویا و سیال خویش امروزه علاوه بر رشته های مدیریت در سایر علوم هم کاربرد فراوانی دارد مدیریت فرایند برنامه‌ریزی، تشکیلات، فرماندهی، هدایت و نظارت بر تلاش‌های اعضای سازمان و استفاده از دیگر منابع سا...

توضیحات بیشتر...

توضیحات

دوره مدیریت حرفه ایی کسب و کار – ساخت و عمران  چه دوره ای است؟

دوره مدیریت حرفه ایی کسب و کار – ساخت و عمران دوره ای کاملا تئوری درقالب بسته های آموزشی فیزیکی و محتوای آنلاین. یک میانبر واقعی برای صرفه جویی در وقت، انرژی و هزینه.

درباره دوره:

مدیریت با توجه به ماهیت پویا و سیال خویش امروزه علاوه بر رشته های مدیریت در سایر علوم هم کاربرد فراوانی دارد مدیریت فرایند برنامه‌ریزی، تشکیلات، فرماندهی، هدایت و نظارت بر تلاش‌های اعضای سازمان و استفاده از دیگر منابع سازمانی جهت دستیابی به اهداف سازمانی است. کاربرد مدیریت در رشته های عمران و ساخت مستلزم آن است که فرد علاوه بر تسلط کامل بر دانش رشته عمران و ساخت به مهارتها و فنون مدیریتی نیز آگاه باشد و توانایی بکار گیری آنها را داشته باشد.مدیریت در هر رشته ای در می آمیزد که هدفش افزایش بهره‌وری، کارائی و اثربخشی سازمانی است. مدیریت حرفه ایی کسب و کار – ساخت و عمران مجموعه ای از مهارتها و توانایی هایی را در بر می گیرد که شما را قادر می سازد علاوه بر بهره گیری از علوم مهندسی صرف( محاسبات و نرم افزارها)، نیروی های انسانی موجود را با توجه به عوامل موثر در کارایی و بهره وری بکارگرفته، در موقعیت بحران بهترین عملکرد را داشته باشید و هرآنچه را که از یک مدیر انتظار می رود به خوبی اجرا نمایید.

 امکانات آموزشی این دوره عبارتند از:

آموزش: مطالب این دوره در 200 ساعت به صورت  بسته آموزشی ارائه می گردد.

برگزارکننده: مرکز آموزش مجازی پارس
ثبت نام و افزودن گواهینامه ها

سرفصل بسته ی آموزشی

به دلیل تطابق با دانش به روز و مورد تایید استانداردهای جهانی، امکان بروز رسانی و تغییر سرفصل ها وجود دارد.

کتاب اول

فصل اول:نقشه برداری راه و ساختمان    

 • تعریف نقشه برداری و نقشه    
 • تقسيم بندی کلی نقشه برداری    
 • مختصات نقشه برداری    
 • فعاليت‌های نقشه برداری    
 • عمران و ساختمان:    
 • نقشه برداری در ايران    
 • نقشه برداری زمینی    
 • نقشه برداري مسطح    
 • مساحي ( Geodetic Surveying )    
 • عمليات زميني و کارهاي دفتري    
 • کليات به جزئيات    
 • خطاها و اشتباهات ، دقت عمليات:    
 • اصول کلي نقشه برداري    
 • نقشه برداري زميني ( بخش دوم )    
 • بيان موقعيت نقاط در سطح زمين    
 • مختصات نقطه در نقشه    
 • مقياس    
 • انواع مقياس ها    
 • سطح مبنا    
 • توجيه نقشه    
 • شمال جغرافيايي يا شمال حقيقي    
 • شبکه بندي نقشه    
 • اختلاف شمال شبکه و شمال جغرافيايي    
 • گرا يا   Azimut    
 • گراي مغناطيسي    
 • گراي شبکه    
 • زواياي بين سه شمال نسبت به هم    
 • ترازيابي    
 • سطح تراز مبنا    
 • نقشه برداري زميني ( بخش سوم )    
 • مسير تابش و بازتاب در گونياي آينه اي    
 • شيب سنج  (Clinometer)    
 • شاخص مدرج    
 • شرح انواع ترازيابها و تنظيم آنها    
 • وسيله اندازه گيري زاويه  (Theodolite)    
 • اندازه گيري مسافت    
 • نقشه برداري زميني ( بخش چهارم )    
 • نقشه برداري زميني ( بخش پنجم )    
 • بررسي خطاهاي اندازه گيري مسافت    
 • اندازه گيري مسافت با تاکئومتر در مناطق مسطح    
 • سيستم هاي پارالاکتيک    
 • اندازه گيري طولهاي بزرگ با استادياي انوار    
 • نقشه برداري زميني ( بخش ششم )    
 • تلورومتر(Telluremeter)    
 • ژئوديمتر( Geodimeter)    
 • ترازيابي    
 • روش تعيين اختلاف ارتفاع بين دو نقطه بوسيله ترازيابي    
 • طريقه هاي مختلف ترازيابي    
 • موارد استفاده ترازيابي    
 • رسم پروفيل    
 • نيمرخ عرضي    
 • نمايش فرم زمين به وسيله نقاط رقوم دار    
 • نقشه برداري زميني ( بخش هفتم )    
 • اصول نقشه برداري با زنجير    
 • برداشت عوارض نسبت به امتداد    
 • روش کار در نقشه برداري با زنجير    
 • اندازه گيري فواصل با استفاده از نوار فلزي مدرج    
 • طرز عمل با گونياي مساحي    
 • برداشت عوارض    
 • نقشه برداري زميني ( بخش هشتم )    
 • نقشه برداري با تئودوليت و تاکئومتري    
 • استقرار تئودوليت در ايستگاه (قائم نمودن محور اصلي)    
 • اندازه گيري زواياي بين دو امتداد (زواياي سمتي)    
 • اندازه گيري زاويه يک امتدا با شمال مغناطيسي    
 • اندازه گيري زواياي ارتفاعي (زاويايي که در صفحه قائم قرار دارند)    
 • دايره مدرج قائم در تئودوليت و طرز قرائت تقسيمات آن    

فصل دوم  : دینامیک سازه    

 • ابنیه مهم و بارگذاری دینامیکی وارد    
 • هدف: تطبیق و سازگاری تحلیل با رفتار واقعی (دینامیکی)    
 • نیرو و درصد میرایی در سیستم های مرتعش    
 • محاسبه سختی یک قاب خمشی    
 • ارتعاش آزاد SDOF    
 • شتاب نگاشت ارتعاش آزاد سازه    
 • انرژی ارتعاش آزاد    
 • واکنش سیستم های SDOF در بارگذاری هارمونیک    
 • برآورد درصد میرایی از روش تشدید هارمونیکی    
 • مدل Damper (کمک فنر)    
 • پاسخ سیستم SDOF به بارگذاری پریودیک Periodic Excitation    
 • تحلیل دینامیکی SDF در بارگذاری اختیاری و کلی (انتگرال دو هامل)    
 • طیف جواب برای بارگذاری فوق    
 • تهیه طیف پاسخ بارگذاری نصف سینوسی    
 • ارزیابی پاسخ دینامیکی سیستم SDF به روش عددی    
 • روش عددی گام به گام WILSON-    
 • پایداری و خطاهای محاسباتی در روش های عددی    
 • خطا در تحلیل غیرخطی دینامیکی سیستم ها    
 • معادلات سیستم های پیوسته با جرم و سختی گسترده    
 • تحلیل دینامیکی سیستم پیوسته به روش مودال    
 • سیستم هایی چند درجه آزادی    

فصل سوم: تئوری الاستیسیته    

 • تحليل تنش    
 • تانسور تنش    
 • انواع کميت ها:    
 • مؤلفه هاي تنش در يک صفحه با راستاي اختياري    
 • تنش هاي اصلي و صفحات اصلي (  Principal Planes &Principal Stresses )    
 • کرنش محوري (Axial Strain)    
 • کرنش زاويه اي يا برشي    
 • تانسور کرنش و خواص آن:    
 • تغییر شکل کشسان (الاستیک)    
 • رفتار الاستیک غیر خطی    
 • رفتار الاستیک-مقیاس اتمی    
 • مدول الاستیسیته    
 • غیر کشسانی    
 • ضریب پواسون    
 • مواد همسانگرد و غیر همسانگرد    
 • رفتار پلاستیک    
 • تغییر شکل پلاستیک در مقیاس اتمی    
 • تسلیم-Yielding    
 • استحکام تسلیم    
 • پديده نقطه تسليم    

فصل چهارم: آشنایی با مدیریت و نگهداری راه (PMS)    

 • تعریف (P.M.S)    
 • سیستم مدیریت رو سازی    
 • روشهای انتخاب گزینه‏ های ترمیم و نگهداری    
 • سیستم مدیریت رو سازی نمایش کیفی یک چرخه وضعیت رو سازی    
 • وضعیت عمومی روسازی در حال حاضر    
 • مدیریت در سطح شبکه    
 • مدیریت در سطح پروژه    
 • بخش تحلیلی    
 • روش ارزيابي و سنجش وضعيت روسازي ها    
 • انواع خرابی های روسازی های آسفالتی    
 • پرسشنامه بازرسی واحد نمونه روسازی آسفالتی    
 • محاسبه PCI    

فصل پنجم : مديريت نگهداري پل ها    

 • اصطلاحات  مرتبط با ساخت پل    
 • مديريت پل - اصل سه S    
 • برنامه ريزي بهينه -پرسش هاي ٦ چ    
 • عدم کفايت پل    
 • ١.عدم کارايي :    
 • ٢. افت و خراب شدن سازه اي:    
 • گردش کار مديريت پل ها    
 • تعويض پل    
 • فعاليت هاي اصلي مديريت نگهدار پل    
 • ويژگي هاي اساسي و لازم براي تصميم گيري و سامان دهي فعاليت ها    
 • سطوح و درجات نگهداري بر اساس پيچيدگي فعاليت هاي نگهداري    
 • سطوح و درجات نگهداري بر اساس تخصص مورد نياز    
 • اطلاعات در مورد عمر مفيد اعضاي مختلف پل    
 • بازرسي    
 • درجات مختلف دقت و وسعت بازرسي    
 • پيشرفت خرابي در پل ها    
 • گزينه هاي تعمير و بهسازي و نگهداري    

فصل ششم: مهندسی راه آهن    

 • خصوصيات ، ويژگيها و امتيازات راه آهن    
 •  نيمرخ عرضي راه آهن يک خطه    
 •  نيمرخ عرضي راه آهن دوخطه يا چندخطه    
 • خط آهن    
 • مشخصات هندسي خط    
 • طبقه بندي خطوط    
 • ريل    
 • طبقه بندي ريل ها    
 • طبقه بندي بر مبناي شکل هندسي    
 • طبقه بندي بر مبناي وزن واحد طول ريل    
 • طبقه بندي بر مبناي طول ريل    
 • خرابيهاي ريل    
 • لکه تخمه مرغي    
 • ترک افقي    
 • امواج گام - کوتاه    
 • امواج گام - بلند    
 • ترک خوردگي عمودي طولي    
 • سايش ريل    
 • ترکهاي ستاره اي در سوراخهاي ريل    
 • از هم پاشي سطح حرکتي    
 • پوسته شدن سطح حرکتي ريل    
 • پوسته شدن لبه عرض خط    
 • شکست عرضي ريل    
 • سوختگي موضعي سطح کلاهک    
 • سوختگي پيوسته روي کلاهک ريل    
 • ترکهاي قائم طولي در جان    
 • ترک قائم طولي کف ريل    
 • ترکهاي عرضي ريل    
 • ترک افقي جان    
 • ترک عرضي درمحل اتصالات الکتريکي    
 • طول عمر مفيد ريل    
 • ضوابط انتخاب مقطع ريل    
 • ضوابط انتخاب نوع فولاد در ريل    
 • درز ريل    
 • انواع درز ريل    
 • وصله هاي ريل    
 • ريل ها با جوشکاري پيوسته (CWR)    
 • جوشکاري ريل    
 • تماس ريل و چرخ    
 • ارتعاش جابي چرخ در طول ريل    
 • اضافه پهناي خط    

فصل هفتم: سازه های بتن آرمه    

 • بتن آرمه    
 • سازگاری بتن و فولاد    
 • مزایا و معایب بتن آرمه    
 • بتن مسلح    
 • کاربرد بتن مسلح    
 • تقویت با فولاد    
 • عملکرد بتن مسلح    
 • زوال بتن مسلح: خوردگی    
 • بتن تقویت شده بدون فولاد، بتن تقویت شده با الیاف    
 • بتن تقویت شده با الیاف شیشه‌ای    
 • بتن تقویت شده با الیاف فولادی    
 • بتن تقویت شده با الیاف طبیعی    
 • بتن تقویت شده با الیاف پلی‌پروپیلن    
 • الیاف آزبست    
 • الیاف کربن    
 • طراحی سازه‌های بتن آرمه    
 • روش تنش مجاز    
 • روش مقاومت نهایی    
 • ‌روش طراحی بر مبنای حالات حدی    
 • اجرای اسکلت بتنی    
 • مراحل اجرائی پی    
 • مراحل اجرای ستون    
 • مراحل اجرای تیر    
 • مراقبت های خاص اسکلت های بتنی در حین اجرا    
 • تقسیم بندی پی های بتنی    
 • پي هاي سطحي    
 • پي هاي نواري زير ديوار:    
 • فونداسيون هاي منفرد:    
 • پي هاي مرکب :    
 • پي هاي عميق    
 • شمع هاي منفرد:    
 • شناژهاي بتني    

فصل هشتم: سازه های فولادی    

 • طراحی ساختمانهای فولادی    
 • طراحی روش مهاربندی    
 • طراحی اجزای تشکیل دهنده فضاهای داخلی ساختمان    
 • سازه های سبک فولادی سرد نورد شده    
 • مزایای سازه های LSF    
 • مزایای مقاطع فولادی جدار نازک:    
 • مقایسه اسکلت فلزی جوشی و پیچ و مهره    
 • انواع بارهاي وارد بر سازه    
 • بار مرده     Dead Load ‐DL    
 • بار زنده     Live Load ‐DL    
 • بار برف     Snow Load ‐S    
 • بار باد     Wind Load ‐W    
 • بار زلزله     Earthquake Load ‐E    
 • انواع فولادها    
 • اجزاي تشکيل دهنده فولاد    
 • روش توليد فولاد در کارخانه ذوب آهن    
 • نقاط قوت و ضعف فولاد    
 • يادآوري تست – تنش – کرنش فولاد    
 • نمودار تنش – کرنش فولاد معمولي    
 • طبقه بندي فولادها براساس علامت اختصاري فولاد    
 • اجزاء تشکيل نمودار تنش – کرنش فولاد    
 • ضريب فنريت و طاقت فولاد    
 • انواع مقاطع فولادي و کاربرد آنها    
 • مقطع گرم نورد شده تکي    
 • مقطع ترکيبي از پروفيلهاي گرم نورد شده    
 • انواع سيستمهاي رايج ساختمان    
 • مزاياي قاب فولادي ساده    
 • قاب خمشي    
 • مزاياي قاب خمشي    
 • قاب دوگانه يا ترکيبي    
 • ضرورت استفاده از سيستم هاي چند گانه :    
 • انواع روشهاي طراحي سازه فولادي    
 • مزاياي روش ضرايب بار و مقاومت    
 • مهمترين تفاوتهاي روش تنش مجاز و روش ضرايب بار و مقاومت    
 • مروري بر تئوري هاي تسليم    
 • مقاطع رايج در اعضاي کششي    
 • سطح مقطع موثر    
 • برون محوري اتصال    
 • طول اتصال    
 • اثر سوراخ هاي نا منظم    
 • برش قالبي يا بلوک برشي    

فصل نهم : مدیریت قرارداد ساخت    

 • قراردادهاي ساخت، بهره برداري و انتقال :(B.O.T)    
 • قراردادهاي ساخت، تملك ، بهره برداري و انتقال ( B.O.O.T )    
 • قراردادهاي ساخت، تملك و بهره برداري ( B.O.O )    
 • قراردادهاي ساخت، تملک بهره برداري و فروش BOOS    
 • قراردادهاي ساخت، اجاره، انتقال : ( B.R.T ) يا ( B.L.T )    
 • قراردادهاي ساخت، انتقال و بهره برداري(B.T.O)    
 • قراردادهاي بازسازي ، بهره برداري و انتقال(R.O.T)    
 • قراردادهاي مدرنيزه كردن، بهره برداري و انتقال ( M.O.T )    
 • نمونه قرارداد پیمان مدیریت ساختمان    
 • نمونه قرارداد اجرای ساختمان پیمان مدیریت    

کتاب دوم

فصل اول :تحلیل روسازی آسفالتی    

 • مقدمه    
 • ارزیابی رفتار روسازی به روش الاستیک، ویسکو الاستیک    
 • رفتار الاستیک    
 • رفتار الاستیک پلاستیک یکنواخت    
 • رفتار الاستیک و پلاستیک غیریکنواخت    
 • رفتار الاستیک پلاستیک غیریکنواخت، پلاستیک یکنواخت (نوع چهار)    
 • رفتار الاستیک پلاستیک غیریکنواخت، پلاستیک یکنواخت (نوع پنج)    
 • رفتار مواد ویسکو الاستیک    
 • مدل ماکسول    
 • مدل کلوین    
 • مدل جامد استاندارد    
 • مدول مرکب آسفالت    
 • تست مدول دینامیکی    
 • توزیع تنش و کرنش    
 • دانه‌بندی شکل و درصد ذرات ریزدانه    
 • دانسیته خشک با درجه اشباع    
 • تنش    
 • آسفالت    
 • تحلیل روسازی و اهمیت تحلیل روسازی    
 • سیستم دو لایه    
 • چرخ منفرد    
 • چرخ‌های دوبل    
 • چرخ‌های دوبل با محور دوبل    

فصل دوم: تحلیل روسازی بتنی    

 • مقدمه    
 • انواع روش‌های تحلیل روسازی‌ها    
 • تنش در روسازی غیرمسلح    
 • تنش در روسازی مسلح    
 • آرماتور گذاری پیوسته    
 • روسازی‌های پیش‌تنیده    
 • تنش‌های ناشی از بارگذاری    

فصل سوم: روش‌های پیشرفته طرح روسازی آسفالتی راه    

 • مقدمه    
 • اثر عوامل محیطی در طراحی روسازی    
 • اثر ترافیک در طراحی روسازی    
 • اثر بار چرخ    
 • شکل سطح تماس چرخ فشار باد و فشار تماسی    
 • طراحی روسازی به روش نظری تجربی انستیتو آسفالت    
 • معیارهای طراحی    
 • مراحل طراحی    
 • مرور کلی بر روند طراحی    
 • مدل‌های پاسخ روسازی    

فصل چهارم: روش‌های پیشرفته طرح روسازی بتنی راه    

 • مقدمه    
 • ملاحظات طراحی روسازی صلب    
 • بارگذاری ترافیک    
 • تفکیک مسیر و طراحی خط برای بارگذاری ترافیک    
 • مشخص کردن تاثیرات بار اعمال‌شده از جریان ترافیکی مرکب    
 • مشخصات مصالح برای طراحی روسازی صلب    
 • خواص بتن    
 • طراحی روسازی‌های صلب    
 • طراحی روسازی بتنی ساده درزدار با روش آشتو    
 • طرح روسازی بتن غلتکی به روش PCA    
 • طرح با روش PCA دستی    
 • طراحی داول ها    
 • تنش تکیه‌گاهی مجاز    
 • عملکرد گروه داول ها    
 • بررسی درزها    
 • انواع درزها    
 • فاصله درزها    

فصل پنجم: طرح روسازی آسفالتی فرودگاه    

 • مقدمه    
 • بررسی و ارزیابی خاک    
 • مشخصات هواپیما    
 • تعیین هواپیمای طرح و محاسبه ضریب بار چرخ هم‌ارز ESWL    
 • سطوح پروازی و مقطع روسازی    
 • روش‌های طراحی روسازی آسفالتی فرودگاه    
 • روش CBR    
 • طراحی با استفاده از تئوری لایه الاستیک    

فصل ششم : طرح روسازی بتنی فرودگاه    

 • مقدمه    
 • طراحی روسازی بتنی فرودگاه    
 • روش تحلیل تنش برای لبه‌ها    
 • روش موسسه سیمان پرتلند PCA    
 • روش انجمن مهندسین ارتش CE    
 • روش لایه های ارتجاعی    
 • روش سازمان هوانوردی فدرال    
 • طراحی روسازی بلوک بتنی فرودگاه    
 • درزبندی در روسازی فرودگاه  

کتاب سوم

فصل اول : مصالح سنگی    

 • انواع و دسته‌‌‌‌‌بندی سنگدانه    
 • محاسبه انرژی آزاد سطحی سنگدانه‌‌‌ها    
 • منابع سنگدانه ها    
 • تولید سنگدانه‌‌‌ها    
 • مشخصات سنگدانه‌‌‌ها    
 • آزمایش‌های متعارف سنگدانه‌‌‌ها    
 • آزمايش دانه‌بندي    
 • جذب آب    
 • آزمايش تعيين درصد ساييدگي آزمایش لوس آنجلس    
 • وسایل آزمایش ارزش ماسه یا SE    
 • محاسبات و فرمول آزمایش ارزش ماسه یا SE    

فصل دوم: طرح اختلاط آسفالت    

 • طرح اختلاط آسفالت    
 • هدف طرح مخلوط‌های آسفالتی    
 • روش‌های طراحی آسفالت    
 • آماده‌‌سازی نمونه‌های مخلوط آسفالت    
 • متراکم‌‌سازی مخلوط‌های آسفالت    
 • آزمایش نمونه‌های متراکم شده مارشال    
 • آزمایش تاب فشاری    
 • معیارهای طرح اختلاط مارشال    
 • مزایای طرح اختلاط آسفالت به روش مارشال    
 • محاسبه خواص حجمی نمونه ها    
 • معیار طرح اختلاط مارشال    
 • تعیین میزان قیر بهینه    
 • روش طرح اختلاط ویم    
 • آماده‌‌سازی مخلوط‌های آسفالت    
 • متراکم‌‌سازی نمونه ها    
 • آزمایش مخلوط متراکم شده    
 • محاسبه تخلخل نمونه ها    
 • معیار طرح اختلاط ویم    
 • تعیین میزان قیر بهینه    
 • طبقه‌‌‌‌‌بندی ترافیک    
 • نقاط قوت و ضعف روش طرح اختلاط ویم    
 • روش طرح اختلاط سوپرپیو    
 • انتخاب قیر    
 • انتخاب مصالح    
 • آماده‌‌سازی مخلوط‌های آسفالت    
 • متراکم‌‌سازی مخلوط‌های آسفالت    
 • تعیین میزان قیر طرح    
 • الزامات طرح اختلاط روی‌ه‌ی آسفالتی    
 • نکات مثبت و محدودیت‌‌‌ها و ضعف‌های روش طرح اختلاط حجمی روی‌ه‌ی آسفالت    
 • روش طرح اختلاط ژیراتوری    
 • نکات مثبت و ضعف‌های طرح اختلاط GTM    

فصل سوم: مشخصات مخلوط‌های آسفالتی    

 • استحکام    
 • انعطاف پذیری    
 • نفوذ ناپذیری    
 • کارایی    
 • دانه‌بندی    
 • روش نمونه گیری از آسفالت جاده    
 • روش تعیین مقدار قیر استخراج شده از مخلوط آسفالتی گرم    
 • آزمایش تعیین مدول برجهندگی مخلوط آسفالتی    
 • آزمایش پذیریش خزش و مقاومت    
 • آزمایش حساسیت رطوبتی    
 • آزمایش خستگی خمشی    
 • آزمایش خمش نیم دایره    
 • آزمایش اثر چرخ آزمایشگاهی    

فصل چهارم: تولید ،ساخت و تجهیزات    

 • مصالح سنگي    
 • معادن و منابع شن و ماسه    
 • آزمايشهاي اوليه مصالح سنگي معدن    
 • توليد مصالح سنگي    
 • انواع سنگ شکن    
 • سنگ‌شکن فکی Jaw Crusher    
 • سنگ شکن چرخشی Gyratory Crusher    
 • سنگ شکن مخروطی Cone Crusher    
 • سنگ شکن غلطکیRoll Crusher    
 • دستگاه سنگ‌ شکن ضربه‌ایImpact Crusher    
 • سنگ شکن چکشیHammer Crusher    
 • ماسه ساز    
 • دپوی مصالح سنگی    
 • کارخانه آسفالت منقطع    
 • سیلوی مصالح سرد    
 • تسمه نقاله    
 • كوره خشكن دوار    
 • غبارگير    
 • روشهاي غبارگيري    
 • فيلتر    
 • فیلتر آبی    
 • سيكلون و مولتي سيكلون    
 • بالابرهای گرم    
 • سرند    
 • دریچه سیلوهای گرم    
 • سیستم توزین    
 • خطاي مجاز توزين مصالح    
 • دريچه تخليه ترازوي مصالح    
 • نقاله حلزوني فيلر به ميكسر    
 • مخلوط‌کن‌ها    
 • پمپ قير    
 • سيلوي ذخيره آسفالت    
 • تراکم    
 • تعداد غلتک‌های مورد نیاز    
 • روش غلتک‌زنی    
 • غلتکزنی درزهای عرضی    
 • غلتکزنی درزهای طولی    
 • غلتکزنی اولیه    
 •  غلتکزنی ثانویه    
 • سطوح غیر قابل دسترسی برای غلتکها    
 • تصحیح ناهمواریهای سطح    
 • کنترل ترافیک    
 • عوامل ‌مؤثر در تراکم    
 • ترک ناشی از تراکم    

فصل پنجم: انواع مخلوط‌های آسفالتی    

 • آسفالت گرم    
 • قشر آستر    
 • اساس قیری    
 • ماسه آسفالت    
 • آسفالت متخلخل    
 • آسفالت ماستیک درشت دانه    
 • تفکیک مصالح و دانه‌‌‌‌‌بندی آنها    
 • ماسه طبیعی    
 • قیر    
 • انتخاب قیر    
 • آزمایش قیر    
 • آسفالت سرد    
 • انواع آسفالت سرد    
 • آسفالت سرد کارخانه‌ای    
 • آسفالت سرد مخلوط در محل    
 • مصالح سنگی    
 • دانه‌‌‌‌‌بندی فیلر    
 • انتخاب قیر    
 • کند روانی قیر    
 • آسفالت سرد حفاظتی ریزدانه    
 • طرح اختلاط    
 • غبارنشانی و روغن پاشی    
 • غبارنشانی    
 • روغن پاشی    
 • اجرای آسفالت‌های حفاظتی    
 • پخش و کوبیدن سنگدانه‌‌‌ها برای آسفالتهای سطحی یک یا چند لایهای    
 • اجرای اسلاری سیل    
 • چیپ سیل    
 • آشنایی بیشتر با چیپ سیل    
 • مصالح سنگی در چیپ سیل    
 • اندود‌های قیری    
 • میزان پخش قیر    
 • پخش ماسه    
 • وسایل اجرای کار    
 • محدودیتهای فصلی    
 • آماده کردن سطح راه    
 • پخش قیر    
 • کنترل عبور وسایل نقلیه    
 • اندود سطحی    
 • مواد قیری    
 • انتخاب قیر مناسب    
 • میزان قیر    
 • محدودیتهای فصلی    
 • پخش قیر و کنترل وسایل نقلیه    
 • آسفالت‌های سطحی    
 • آسفالتهای سطحی یک یا چند لایه‌ای    
 • مواد قیری    
 • سنگدانهها    
 • دانه‌‌‌‌‌بندی    
 • تمیزی    
 • رابطه انتخاب نوع قیر و سنگدانه‌‌‌ها    
 • طرح آسفالت سطحی یک یا چند لایه‌ای    
 • اندودهای آببند    
 • انواع اندودهای آببند    
 • اندود آب بند سنگدانه ای    
 • اندود آب بند ماسه ای    
 • اندودهای آب بند قیری بدون سنگدانه    
 • اندود آببند اسلاری سیل یا دوغاب قیرآبه‌ای    

 

 

مجوزات

مدیریت حرفه ایی کسب و کار ساخت و عمران

۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.
کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت مرکز آموزش مجازی پارس محفوظ است.
طراحی و توسعه با توسط تیم IT در پارس