گواهینامه های قابل انتخاب

لطفا گواهینامه های درخواستی خود را انتخاب کنید:
گواهینامه های ملی:
۱۲۰,۰۰۰ تومان
۱۲۰,۰۰۰ تومان
۲۰۴,۰۰۰ تومان
۳۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸۰,۰۰۰ تومان
۷۸,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰۰,۰۰۰ تومان
۹۰۰,۰۰۰ تومان
۸۰۰,۰۰۰ تومان
۹۰۰,۰۰۰ تومان
۷۵۰,۰۰۰ تومان
۸۲۰,۰۰۰ تومان
۷۹۰,۰۰۰ تومان
۷۸۰,۰۰۰ تومان
۸۸۰,۰۰۰ تومان
۸۱۰,۰۰۰ تومان
۷۶۰,۰۰۰ تومان
۸۵۰,۰۰۰ تومان
۸۰۰,۰۰۰ تومان
۹۰۰,۰۰۰ تومان
۸۹۰,۰۰۰ تومان
۸۵۰,۰۰۰ تومان
۷۵۰,۰۰۰ تومان
۸۰۰,۰۰۰ تومان
۸۸۰,۰۰۰ تومان
۷۵۰,۰۰۰ تومان
۸۱۰,۰۰۰ تومان
۷۸۰,۰۰۰ تومان
۸۵۰,۰۰۰ تومان
۷۹۰,۰۰۰ تومان
۷۵۰,۰۰۰ تومان
۷۵۰,۰۰۰ تومان
۹۰۰,۰۰۰ تومان
۸۵۰,۰۰۰ تومان
۸۹۰,۰۰۰ تومان
۹۰۰,۰۰۰ تومان
۸۰۰,۰۰۰ تومان
۷۹۰,۰۰۰ تومان
۷۵۰,۰۰۰ تومان
۸۵۰,۰۰۰ تومان
۹۰۰,۰۰۰ تومان
۹۰۰,۰۰۰ تومان
۸۸۰,۰۰۰ تومان
۸۹۰,۰۰۰ تومان
۷۵۰,۰۰۰ تومان

گواهینامه های بین المللی:
۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۳۰۰,۰۰۰ تومان
۲۷۵,۰۰۰ تومان
۲۷۵,۰۰۰ تومان
۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
۳۵۰,۰۰۰ تومان
۲۵۰,۰۰۰ تومان
۲۰۰,۰۰۰ تومان
۲۷۵,۰۰۰ تومان
۶۵۰,۰۰۰ تومان
۲۷۵,۰۰۰ تومان
۲۷۵,۰۰۰ تومان
۲۷۵,۰۰۰ تومان
۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸۴,۰۰۰ تومان
۸۴,۰۰۰ تومان
۸۴,۰۰۰ تومان
۸۴,۰۰۰ تومان
۸۴,۰۰۰ تومان
۸۴,۰۰۰ تومان
۸۴,۰۰۰ تومان
۸۴,۰۰۰ تومان
۸۴,۰۰۰ تومان
۸۴,۰۰۰ تومان
۳۰۰,۰۰۰ تومان
۳۰۰,۰۰۰ تومان
۳۰۰,۰۰۰ تومان
۱۵۰,۰۰۰ تومان
۲۷۵,۰۰۰ تومان
۸۴,۰۰۰ تومان
۳,۲۴۰,۰۰۰ تومان
۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸۴,۰۰۰ تومان
۱,۱۷۶,۰۰۰ تومان
۱,۱۷۶,۰۰۰ تومان
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۳,۸۴۰,۰۰۰ تومان
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۴۲۰,۰۰۰ تومان
۲۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

موارد دیگر:
۴۸۰,۰۰۰ تومان
۴۲,۰۰۰ تومان
۳۰۰,۰۰۰ تومان
۴۸۰,۰۰۰ تومان
۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.
کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت مرکز آموزش مجازی پارس محفوظ است.
طراحی و توسعه با توسط تیم IT در پارس