گواهینامه های قابل انتخاب

لطفا گواهینامه های درخواستی خود را انتخاب کنید:
گواهینامه های ملی:
۱۲۰,۰۰۰ تومان
۱۲۰,۰۰۰ تومان
۲۰۴,۰۰۰ تومان
۲۰۴,۰۰۰ تومان
۳۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸۰,۰۰۰ تومان
۷۸,۰۰۰ تومان
۱۷۴,۰۰۰ تومان
رایگان
۱۰۲,۰۰۰ تومان
۲۰۰,۰۰۰ تومان
۹۰۰,۰۰۰ تومان
۸۰۰,۰۰۰ تومان
۹۰۰,۰۰۰ تومان
۷۵۰,۰۰۰ تومان
۸۲۰,۰۰۰ تومان
۷۹۰,۰۰۰ تومان
۷۸۰,۰۰۰ تومان
۸۸۰,۰۰۰ تومان
۸۱۰,۰۰۰ تومان
۷۶۰,۰۰۰ تومان
۸۵۰,۰۰۰ تومان
۸۰۰,۰۰۰ تومان
۹۰۰,۰۰۰ تومان
۸۹۰,۰۰۰ تومان
۸۵۰,۰۰۰ تومان
۷۵۰,۰۰۰ تومان
۸۰۰,۰۰۰ تومان
۸۸۰,۰۰۰ تومان
۷۵۰,۰۰۰ تومان
۸۱۰,۰۰۰ تومان
۷۸۰,۰۰۰ تومان
۸۵۰,۰۰۰ تومان
۷۹۰,۰۰۰ تومان
۷۵۰,۰۰۰ تومان
۷۵۰,۰۰۰ تومان
۹۰۰,۰۰۰ تومان
۸۵۰,۰۰۰ تومان
۸۹۰,۰۰۰ تومان
۹۰۰,۰۰۰ تومان
۸۰۰,۰۰۰ تومان
۷۹۰,۰۰۰ تومان
۷۵۰,۰۰۰ تومان
۸۵۰,۰۰۰ تومان
۹۰۰,۰۰۰ تومان
۹۰۰,۰۰۰ تومان
۸۸۰,۰۰۰ تومان
۸۹۰,۰۰۰ تومان
۷۵۰,۰۰۰ تومان

گواهینامه های بین المللی:
€165 معادل ۱,۴۰۳,۹۸۵ تومان
€45 معادل ۳۸۲,۹۰۵ تومان
€45 معادل ۳۸۲,۹۰۵ تومان
€35 معادل ۲۹۷,۸۱۵ تومان
€490 معادل ۴,۱۶۹,۴۱۰ تومان
€165 معادل ۱,۴۰۳,۹۸۵ تومان
€45 معادل ۳۸۲,۹۰۵ تومان
€30 معادل ۲۵۵,۲۷۰ تومان
€15 معادل ۱۲۷,۶۳۵ تومان
€25 معادل ۲۱۲,۷۲۵ تومان
€85 معادل ۷۲۳,۲۶۵ تومان
€35 معادل ۲۹۷,۸۱۵ تومان
€25 معادل ۲۱۲,۷۲۵ تومان
رایگان
€490 معادل ۴,۱۶۹,۴۱۰ تومان
€15 معادل ۱۲۷,۶۳۵ تومان
€15 معادل ۱۲۷,۶۳۵ تومان
€15 معادل ۱۲۷,۶۳۵ تومان
€15 معادل ۱۲۷,۶۳۵ تومان
€15 معادل ۱۲۷,۶۳۵ تومان
€15 معادل ۱۲۷,۶۳۵ تومان
€15 معادل ۱۲۷,۶۳۵ تومان
€15 معادل ۱۲۷,۶۳۵ تومان
€15 معادل ۱۲۷,۶۳۵ تومان
€15 معادل ۱۲۷,۶۳۵ تومان
رایگان
رایگان
€45 معادل ۳۸۲,۹۰۵ تومان
€45 معادل ۳۸۲,۹۰۵ تومان
€45 معادل ۳۸۲,۹۰۵ تومان
€45 معادل ۳۸۲,۹۰۵ تومان
€40 معادل ۳۴۰,۳۶۰ تومان
€15 معادل ۱۲۷,۶۳۵ تومان
€440 معادل ۳,۷۴۳,۹۶۰ تومان
€490 معادل ۴,۱۶۹,۴۱۰ تومان
€410 معادل ۳,۴۸۸,۶۹۰ تومان
€15 معادل ۱۲۷,۶۳۵ تومان
€160 معادل ۱,۳۶۱,۴۴۰ تومان
€160 معادل ۱,۳۶۱,۴۴۰ تومان
€85 معادل ۷۲۳,۲۶۵ تومان
€520 معادل ۴,۴۲۴,۶۸۰ تومان
€185 معادل ۱,۵۷۴,۱۶۵ تومان
€60 معادل ۵۱۰,۵۴۰ تومان
€30 معادل ۲۵۵,۲۷۰ تومان
€30 معادل ۲۵۵,۲۷۰ تومان
€15 معادل ۱۲۷,۶۳۵ تومان

موارد دیگر:
۳۰۰,۰۰۰ تومان
۴۲,۰۰۰ تومان
۳۰۰,۰۰۰ تومان
۴۸۰,۰۰۰ تومان
۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.
کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت مرکز آموزش مجازی پارس محفوظ است.
طراحی و توسعه با توسط تیم IT در پارس