نرم افزار مدیریت پروژه P6)Primavera)

دوره آموزش نرم افزار مدیریت پروژه P6)Primavera)


دوره نرم افزار P6)Primavera) چه دوره ای است؟ دوره نرم افزار P6)Primavera) یک دوره ی کاملا تئوری درقالب بسته های آموزشی فیزیکی و محتوای آنلاین. یک میانبر واقعی برای صرفه جویی در وقت، انرژی و هزینه. درباره دوره: نرم افزار P6  استانداردترین، جامع ترین و به روز ترین نرم افزار مدیریت پروژه است و کلیه ابزارها و ماژول های مدیریت پروژه را در خود جای داده است و برای مدیریت، کلیه پروژه به کمک مدیران می آید. با توجه به افزایش رویکرد مدیریت پروژه در پروژه های کشور به ویژه پروژه های عمران...

توضیحات بیشتر...

توضیحات

دوره نرم افزار P6)Primavera) چه دوره ای است؟

دوره نرم افزار P6)Primavera) یک دوره ی کاملا تئوری درقالب بسته های آموزشی فیزیکی و محتوای آنلاین. یک میانبر واقعی برای صرفه جویی در وقت، انرژی و هزینه.

درباره دوره:

نرم افزار P6  استانداردترین، جامع ترین و به روز ترین نرم افزار مدیریت پروژه است و کلیه ابزارها و ماژول های مدیریت پروژه را در خود جای داده است و برای مدیریت، کلیه پروژه به کمک مدیران می آید. با توجه به افزایش رویکرد مدیریت پروژه در پروژه های کشور به ویژه پروژه های عمرانی در سالهای اخیر، بازار کار بسیار ایده آلی برای فارغ التحصیلان دوره فراگیری این نرم افزار در مدیریت پروژه وجود دارد.هدف دوره فراگیری کلیه مفاهیم مبحث کنترل پروژه در قالب نرم افزار کاربردی پرایمورا نسخه ۶ است که تمامی مباحث موجود در موضوع کنترل پروژه اعم از تعریف خانواده پروژه ها، فعالیتهای پروژه، تعریف تقویم کاری، تعریف و تخصیص منابع و … را شامل می شود.

 • برنامه ریزی زمان پروژه
 • برنامه ریزی منابع پروژه
 • برنامه ریزی هزینه پروژه

 

برگزارکننده: مرکز آموزش مجازی پارس
ثبت نام و افزودن گواهینامه ها

سرفصل بسته ی آموزشی

به دلیل تطابق با دانش به روز و مورد تایید استانداردهای جهانی، امکان بروز رسانی و تغییر سرفصل ها وجود دارد.

فصل اول (مقدماتی)

 •  آشنایی با پروژه
 • مقدمه - مفهوم و خصوصیات پروژه - چرخه حیات پروژه - ارکان پروژه و سایر مفاهیم ابتدایی
 • ٢ - کنترل پروژه
 • روش های برنامه ریزی - مفهوم کنترل پروژه
 • ٣ - معرفی نرم افزار
 • تاریخچه نرم افزار - آشنایی با محیط نرم افزار
 • ۴ - معرفی EPS
 • آشنایی با EPS - ایجاد EPS
 • ۵ - آشنایی با OBS
 • ۶ - تعیین Responsible Manager
 • تعیین Responsible Manager
 • ٧ - ایجاد تقویم کاری
 • ایجاد تقویم کاری (١) - ایجاد تقویم کاری (٢)
 • ٨ - ایجاد پروژه
 • ایجاد یک پروژه جدید - سایر جزئیات عمومی پروژه
 • ٩ - تعیین زمان بندی و ثبت اسناد پروژه
 • تعیین زمان بندی پروژه - ثبت یادداشت های پروژه
 • ١٠ - ایجاد پروژه با استفاده از Wizard
 • ایجاد پروژه با استفاده از Wizard
 • ١١ - آشنایی با WBS
 • آشنایی با WBS
 • ١٢ - آشنایی با Milestoneها
 • آشنایی با Milestoneها
 • ١٣ - معرفی Project Codeها
 • تعریف Project Code - تخصیص پروژه ها با Project Codeها
 • ١۴ - آشنایی با فعالیت ها (١)
 • وارد کردن Activityها - انواع Activityها
 • ١۵ - آشنایی با فعالیت ها (٢)
 • سایر جزئیات Activityها - تغییرات نمایش Activityها
 • ١۶ - روابط فعالیت ها
 • تعیین روابط فعالیت ها - مفهوم Lag و تکمیل روابط
 • ١٧ - کار با فیلد ها
 • افزودن فیلد های جدید - ایجاد فیلد های سفارشی
 • ١٨ - آشنایی با Activity Codeها
 • کار با Activity Codeها - نمایش فعالیت ها
 • ١٩ - معرفی Stepها
 • آشنایی با Stepها - افزودن مشخصه های جدید به Stepها - ایجاد الگو از Stepها
 • ٢٠ - نمودار گانت
 • میله های نمودار گانت - ایجاد میله های سفارشی - سایر تنظیمات نمودار گانت
 • ٢١ - مقیاس زمانی
 • ٢٢ - مسیر بحرانی و شناوری
 • ٢٣ - کار با WPs & Docs
 • کار با WPs & Docs (١) - کار با WPs & Docs (٢)
 • ٢۴ - آزمون های عملی
 • شامل ۶ دوره آزمون
 • ٢۵ - آزمون های تستی
 • شامل ۶٠ عدد تست

فصل دوم (متوسط)

 • ١ - ابزار Global Change
 • ابزار Global Change (١) - ابزار Global Change (٢) - ابزار Global Change (٣) - تخصیص تقویم به فعالیت ها
 • ٢ - زمان بندی فعالیت ها
 • ٣ - تنظیمات زمان بندی
 • تنظیمات زمان بندی (١) - تنظیمات زمان بندی (٢)
 • ۴ - قیدهای زمانی
 • ۵ - فیلترها
 • آشنایی با فیلترها - ایجاد یک فیلتر جدید
 • ۶ - گروه بندی داده ها (١)
 • روش گروه بندی داده ها - افزودن معیارهای گروه بندی
 • ٧ - گروه بندی داده ها (٢)
 • سایر تنظیمات گروه بندی - مرتب سازی گروه بندی ها
 • ٨ - کار با منابع
 • ایجاد منابع - جزئیات منابع
 • ٩ - تعیین نرخ منابع
 • ١٠ - تخصیص و تعیین منابع
 • تخصیص منابع - تعیین زمان کاری منابع
 • ١١ - منحنی توزیع منابع
 • ١٢ - آشنایی با Roleها
 • ایجاد Roleها - سایر خصوصیات Roleها
 • ١٣ - آشنایی با Cost Account
 • ١۴ - آشنایی با Expenseها
 • ایجاد Expense - سایر جزئیات Expenseها
 • ١۵ - کار با Currencyها
 • ١۶ - پیشرفت برنامه ای پروژه
 • ١٧ - درصد پیشرفت برنامه ای
 • درصد پیشرفت برنامه ای (١) - درصد پیشرفت برنامه ای (٢)
 • ١٨ - محاسبه درصد پیشرفت پروژه ای
 • محاسبه درصد پیشرفت پروژه ای (١) - محاسبه درصد پیشرفت پروژه ای (٢)
 • ١٩ - درصد پیشرفت هزینه ای
 • ٢٠ - محاسبه درصد پیشرفت هزینه
 • محاسبه درصد پیشرفت هزینه
 • ٢١ - پیشرفت منابع و پیشرفت فیزیکی
 • محاسبه درصد پیشرفت منابع - محاسبه درصد پیشرفت فیزیکی
 • ٢٢ - محاسبه ارزش وزنی فعالیت ها
 • ٢٣ - انواع Duration در فعالیت ها
 • ٢۴ - آزمون های عملی
 • شامل ۶ دوره ازمون عملی
 • ٢۵ - آزمون های تستی
 • شامل ۶٠ عدد تست

فصل سوم (پیشرفته)

 • ١ - تحلیل اطلاعات در Activity Usage Spreadsheet
 • نمای Activity Usage Spreadsheet - نمایش چند فیلد در Activity Usage Spreadsheet
 • ٢ - تحلیل اطلاعات در یک بازه زمانی
 • ٣ - تحلیل اطلاعات در Activity Usage Profile
 • نمای Activity Usage Profile (١) - نمای Activity Usage Profile (٢)
 • ۴ - نمای Resource Usage Spreadsheet
 • ۵ - نمای Resource Usage Profile
 • نمای Resource Usage Profile
 • ۶ - مفهوم تسطیح منابع
 • ٧ - نحوه تسطیح منابع
 • نحوه تسطیح منابع (١) - نحوه تسطیح منابع (٢)
 • ٨ - آشنایی با Baselineها
 • ٩ - کار با Baselineها
 • ذخیره یک Baseline - به روزرسانی Baseline
 • ١٠ - به کارگیری Baselineها
 • استفاده از یک پروژه به عنوان Baseline - اضافه کردن خطوط طرح مبنا در نمای گانت
 • ١١ - اطلاعات واقعی پیشرفت فعالیت ها
 • ١٢ - درصد پیشرفت زمانی
 • ١٣ - محاسبه درصد پیشرفت زمانی
 • محاسبه درصد پیشرفت زمانی (١) - محاسبه درصد پیشرفت زمانی (٢)
 • ١۴ - درصد پیشرفت واقعی منبعی و هزینه ای
 • ١۵ - درصد پیشرفت فیزیکی واقعی
 • ١۶ - ارزش کسب شده پروژه
 • ارزش کسب شده پروژه (١) - ارزش کسب شده پروژه (٢)
 • ١٧ - شاخص های ارزش کسب شده
 • ١٨ - کار با Layoutها
 • ١٩ - آشنایی با محیط Tracking
 • ٢٠ - آشنایی با محیط Issues
 • ٢١ - تهیه پرینت
 • ٢٢ - تهیه گزارش
 • گزارش گیری - ایجاد گزارش جدید
 • ٢٣ - ساخت وب سایت پروژه
 • ٢۴ - آزمون های عملی
 • شامل ۶ دوره آزمون عملی
 • ٢۵ - آزمون های تستی
 • شامل ۶٠ عدد تست
۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.
کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت مرکز آموزش مجازی پارس محفوظ است.
طراحی و توسعه با توسط تیم IT در پارس