آموزش مجازی پارس
۰۳۱-۹۵۰۲۲۴۴۴-۸
مشاوره رایگان
خانه نرم افزارهای کاربردی نرم افزار مدیریت پروژه پریماورا P6)Primavera)
نرم افزار مدیریت پروژه پریماورا P6)Primavera)
Primavera software

نحوه برگزاری دوره: مجازی

مدت دوره: ۳۰ ساعت

مدرس دوره: تیم مدرسین

گواهینامه پایان دوره: ملی/بین المللی

شهریه دوره: ۱۸۰,۰۰۰ تومان ثبت نام و افزودن گواهینامه ها
Primavera software

نرم افزار مدیریت پروژه پریماورا P6)Primavera)


بسته آموزشی مالتی مدیا

لوح ویژه گواهینامه
 

گواهینامه پایان دوره معتبر
 
   

فصل اول (مقدماتی)

 •  آشنایی با پروژه
 • مقدمه - مفهوم و خصوصیات پروژه - چرخه حیات پروژه - ارکان پروژه و سایر مفاهیم ابتدایی
 • ٢ - کنترل پروژه
 • روش های برنامه ریزی - مفهوم کنترل پروژه
 • ٣ - معرفی نرم افزار
 • تاریخچه نرم افزار - آشنایی با محیط نرم افزار
 • ۴ - معرفی EPS
 • آشنایی با EPS - ایجاد EPS
 • ۵ - آشنایی با OBS
 • آشنایی با OBS
 • ۶ - تعیین Responsible Manager
 • تعیین Responsible Manager
 • ٧ - ایجاد تقویم کاری
 • ایجاد تقویم کاری (١) - ایجاد تقویم کاری (٢)
 • ٨ - ایجاد پروژه
 • ایجاد یک پروژه جدید - سایر جزئیات عمومی پروژه
 • ٩ - تعیین زمان بندی و ثبت اسناد پروژه
 • تعیین زمان بندی پروژه - ثبت یادداشت های پروژه
 • ١٠ - ایجاد پروژه با استفاده از Wizard
 • ایجاد پروژه با استفاده از Wizard
 • ١١ - آشنایی با WBS
 • آشنایی با WBS
 • ١٢ - آشنایی با Milestoneها
 • آشنایی با Milestoneها
 • ١٣ - معرفی Project Codeها
 • تعریف Project Code - تخصیص پروژه ها با Project Codeها
 • ١۴ - آشنایی با فعالیت ها (١)
 • وارد کردن Activityها - انواع Activityها
 • ١۵ - آشنایی با فعالیت ها (٢)
 • سایر جزئیات Activityها - تغییرات نمایش Activityها
 • ١۶ - روابط فعالیت ها
 • تعیین روابط فعالیت ها - مفهوم Lag و تکمیل روابط
 • ١٧ - کار با فیلد ها
 • افزودن فیلد های جدید - ایجاد فیلد های سفارشی
 • ١٨ - آشنایی با Activity Codeها
 • کار با Activity Codeها - نمایش فعالیت ها
 • ١٩ - معرفی Stepها
 • آشنایی با Stepها - افزودن مشخصه های جدید به Stepها - ایجاد الگو از Stepها
 • ٢٠ - نمودار گانت
 • میله های نمودار گانت - ایجاد میله های سفارشی - سایر تنظیمات نمودار گانت
 • ٢١ - مقیاس زمانی
 • مقیاس زمانی
 • ٢٢ - مسیر بحرانی و شناوری
 • مسیر بحرانی و شناوری
 • ٢٣ - کار با WPs & Docs
 • کار با WPs & Docs (١) - کار با WPs & Docs (٢)
 • ٢۴ - آزمون های عملی
 • شامل ۶ دوره آزمون
 • ٢۵ - آزمون های تستی
 • شامل ۶٠ عدد تست

فصل دوم (متوسط)

 • ١ - ابزار Global Change
 • ابزار Global Change (١) - ابزار Global Change (٢) - ابزار Global Change (٣) - تخصیص تقویم به فعالیت ها
 • ٢ - زمان بندی فعالیت ها
 • زمان بندی فعالیت ها
 • ٣ - تنظیمات زمان بندی
 • تنظیمات زمان بندی (١) - تنظیمات زمان بندی (٢)
 • ۴ - قیدهای زمانی
 • قیدهای زمانی
 • ۵ - فیلترها
 • آشنایی با فیلترها - ایجاد یک فیلتر جدید
 • ۶ - گروه بندی داده ها (١)
 • روش گروه بندی داده ها - افزودن معیارهای گروه بندی
 • ٧ - گروه بندی داده ها (٢)
 • سایر تنظیمات گروه بندی - مرتب سازی گروه بندی ها
 • ٨ - کار با منابع
 • ایجاد منابع - جزئیات منابع
 • ٩ - تعیین نرخ منابع
 • تعیین نرخ منابع
 • ١٠ - تخصیص و تعیین منابع
 • تخصیص منابع - تعیین زمان کاری منابع
 • ١١ - منحنی توزیع منابع
 • منحنی توزیع منابع
 • ١٢ - آشنایی با Roleها
 • ایجاد Roleها - سایر خصوصیات Roleها
 • ١٣ - آشنایی با Cost Account
 • آشنایی با Cost Account
 • ١۴ - آشنایی با Expenseها
 • ایجاد Expense - سایر جزئیات Expenseها
 • ١۵ - کار با Currencyها
 • کار با Currencyها
 • ١۶ - پیشرفت برنامه ای پروژه
 • پیشرفت برنامه ای پروژه
 • ١٧ - درصد پیشرفت برنامه ای
 • درصد پیشرفت برنامه ای (١) - درصد پیشرفت برنامه ای (٢)
 • ١٨ - محاسبه درصد پیشرفت پروژه ای
 • محاسبه درصد پیشرفت پروژه ای (١) - محاسبه درصد پیشرفت پروژه ای (٢)
 • ١٩ - درصد پیشرفت هزینه ای
 • درصد پیشرفت هزینه ای
 • ٢٠ - محاسبه درصد پیشرفت هزینه
 • محاسبه درصد پیشرفت هزینه
 • ٢١ - پیشرفت منابع و پیشرفت فیزیکی
 • محاسبه درصد پیشرفت منابع - محاسبه درصد پیشرفت فیزیکی
 • ٢٢ - محاسبه ارزش وزنی فعالیت ها
 • محاسبه ارزش وزنی فعالیت ها
 • ٢٣ - انواع Duration در فعالیت ها
 • انواع Duration در فعالیت ها
 • ٢۴ - آزمون های عملی
 • شامل ۶ دوره ازمون عملی
 • ٢۵ - آزمون های تستی
 • شامل ۶٠ عدد تست

فصل سوم (پیشرفته)

 • ١ - تحلیل اطلاعات در Activity Usage Spreadsheet
 • نمای Activity Usage Spreadsheet - نمایش چند فیلد در Activity Usage Spreadsheet
 • ٢ - تحلیل اطلاعات در یک بازه زمانی
 • تحلیل اطلاعات در یک بازه زمانی
 • ٣ - تحلیل اطلاعات در Activity Usage Profile
 • نمای Activity Usage Profile (١) - نمای Activity Usage Profile (٢)
 • ۴ - نمای Resource Usage Spreadsheet
 • نمای Resource Usage Spreadsheet
 • ۵ - نمای Resource Usage Profile
 • نمای Resource Usage Profile
 • ۶ - مفهوم تسطیح منابع
 • مفهوم تسطیح منابع
 • ٧ - نحوه تسطیح منابع
 • نحوه تسطیح منابع (١) - نحوه تسطیح منابع (٢)
 • ٨ - آشنایی با Baselineها
 • آشنایی با Baselineها
 • ٩ - کار با Baselineها
 • ذخیره یک Baseline - به روزرسانی Baseline
 • ١٠ - به کارگیری Baselineها
 • استفاده از یک پروژه به عنوان Baseline - اضافه کردن خطوط طرح مبنا در نمای گانت
 • ١١ - اطلاعات واقعی پیشرفت فعالیت ها
 • اطلاعات واقعی پیشرفت فعالیت ها
 • ١٢ - درصد پیشرفت زمانی
 • درصد پیشرفت زمانی
 • ١٣ - محاسبه درصد پیشرفت زمانی
 • محاسبه درصد پیشرفت زمانی (١) - محاسبه درصد پیشرفت زمانی (٢)
 • ١۴ - درصد پیشرفت واقعی منبعی و هزینه ای
 • درصد پیشرفت واقعی منبعی و هزینه ای
 • ١۵ - درصد پیشرفت فیزیکی واقعی
 • درصد پیشرفت فیزیکی واقعی
 • ١۶ - ارزش کسب شده پروژه
 • ارزش کسب شده پروژه (١) - ارزش کسب شده پروژه (٢)
 • ١٧ - شاخص های ارزش کسب شده
 • شاخص های ارزش کسب شده (١) - شاخص های ارزش کسب شده (٢)
 • ١٨ - کار با Layoutها
 • کار با Layoutها
 • ١٩ - آشنایی با محیط Tracking
 • آشنایی با محیط Tracking
 • ٢٠ - آشنایی با محیط Issues
 • آشنایی با محیط Issues
 • ٢١ - تهیه پرینت
 • تهیه پرینت
 • ٢٢ - تهیه گزارش
 • گزارش گیری - ایجاد گزارش جدید
 • ٢٣ - ساخت وب سایت پروژه
 • ساخت وب سایت پروژه
 • ٢۴ - آزمون های عملی
 • شامل ۶ دوره آزمون عملی
 • ٢۵ - آزمون های تستی
 • شامل ۶٠ عدد تست

نرم افزار software p6 primavera کاربران پرند پرند 51489
نظرات کاربران سوالی دارید؟ بپرسید یا دیدگاه خود را ثبت کنید.

گواهینامه ها

لطفا گواهینامه های درخواستی خود را انتخاب کنید:

کاربر عزیز ، برای سفارش استعلام مدارک ،‌ابتدا می بایست علاوه بر انتخاب مدرک مورد نظر ، گزینه استعلام مدارک را نیز تیک بزنید.

گواهینامه های ملی:
۶۵,۰۰۰ تومان
رایگان

گواهینامه های بین المللی:
لطفا توجه داشته باشید ،‌جهت اخذ این گواهینامه ، میبایست ابتدا فایل تعهد نامه را دانلود کرده و پس از پر کردن آن ، نسبت به کپی برابر اصل نمودن آن اقدام نموده و از طریق پست به آدرس موسسه ارسال فرمایید.

دانلود فرم تعهد نامه
۴۷۵,۰۰۰ تومان
۲۵۰,۰۰۰ تومان
۲۵۰,۰۰۰ تومان
۱۹۵,۰۰۰ تومان
۹۵۰,۰۰۰ تومان
۶۸۵,۰۰۰ تومان
۲۵۰,۰۰۰ تومان
۱۷۵,۰۰۰ تومان
۱۶۰,۰۰۰ تومان
۷۵,۰۰۰ تومان
۱۴۵,۰۰۰ تومان
۵۷۵,۰۰۰ تومان
۱۹۵,۰۰۰ تومان
۱۹۵,۰۰۰ تومان
۱۴۵,۰۰۰ تومان
۲۴۰,۰۰۰ تومان
۹۹۵,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۱۷۵,۰۰۰ تومان

موارد دیگر:
۲۵۰,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
۲۵۰,۰۰۰ تومان
۴۰۰,۰۰۰ تومان

توضیحات دوره

دوره نرم افزار P6)Primavera) چه دوره ای است؟

دوره نرم افزار P6)Primavera) یک دوره ی کاملا تئوری درقالب بسته های آموزشی فیزیکی و محتوای آنلاین. یک میانبر واقعی برای صرفه جویی در وقت، انرژی و هزینه.

درباره دوره:

نرم افزار P6  استانداردترین، جامع ترین و به روز ترین نرم افزار مدیریت پروژه است و کلیه ابزارها و ماژول های مدیریت پروژه را در خود جای داده است و برای مدیریت، کلیه پروژه به کمک مدیران می آید. با توجه به افزایش رویکرد مدیریت پروژه در پروژه های کشور به ویژه پروژه های عمرانی در سالهای اخیر، بازار کار بسیار ایده آلی برای فارغ التحصیلان دوره فراگیری این نرم افزار در مدیریت پروژه وجود دارد.هدف دوره فراگیری کلیه مفاهیم مبحث کنترل پروژه در قالب نرم افزار کاربردی پرایمورا نسخه ۶ است که تمامی مباحث موجود در موضوع کنترل پروژه اعم از تعریف خانواده پروژه ها، فعالیتهای پروژه، تعریف تقویم کاری، تعریف و تخصیص منابع و … را شامل می شود.

 امکانات آموزشی این دوره عبارتند از:

آموزش: مطالب این دوره در 30 ساعت به صورت  بسته آموزشی ارائه می گردد.

محتوای بروز، اصیل و اختصاصی:

محتوایی که در این دوره آموزشی ارائه می شود، محتوایی با استانداردهای روز جهانی است که اغلب سرفصل های این دوره ، چه به صورت جامع و چه بصورت تک درس بدون شک در هیچ کجای کشور عزیزمان ارائه نمی شود ؛ مجموعه آموزش مجازی پارس افتخار دارد که محتوای آموزشی این مجموعه را تماما بصورت مولتی مدیا(صدا ، تصویر و فیلم) در اختیار شما قرار داده است.

آموزش آنلاین دوره:

در این نوع آموزش شرکت کنندگان با دسترسی آنلاین به محتوای دوره ی آموزشی امکان استفاده از آن را در هر ساعت ازشبانه روز، دارند که این ویژگی را می توان برتری بارزی نسبت به آموزش های حضوری دانشت همچنین در پایان دوره دانشپذیران میتوانند به صورت آنلاین و بدون حضور در مجموعه در آزمون دوره شرکت کنند و ارزشیابی شوند.

تفاوت  این دوره با دوره های دیگر موسسات  چیست؟

مجموعه پارس همواره در تلاش است تا در جهت استانداردهای جهانی آموزشی گام بردارد در همین راستا برخی از امکاناتی که در هر دوره آموزشی قرارداده می شوند عبارتند از:

 • استفاده از فیلم های آموزشی روز دنیا و دوبله توسط مرکز آموزش مجازی پارس
 • به روز رسانی محتوای آموزشی هر دوره متناسب با بازارجهانی
 • محتوا یکتا و سرفصل های جامع
 • مشاوره تخصصی از ابتدا تا انتهای دوره
 • محتوای ساده و روش آموزشی شفاف

پیش نیاز این دوره چیست؟

 •  تنها با داشتن اطلاعات پایه کامپیوتر و دانش عمومی تقریبا هر کسی میتواند در دوره شرکت نماید.
 • همچنین نرم افزار MSP  از هم نیازهای این دوره آموزشی  است

در پایان این دوره چه اتفاقی رخ خواهد داد؟

طبیعتا در پایان دوره ارتقای سطح دانش شماست که بارزترین اتفاق می باشد.

 • برنامه ریزی زمان پروژه
 • برنامه ریزی منابع پروژه
 • برنامه ریزی هزینه پروژه

از دیگر مزایای شرکت در این دوره استفاده از انواع گواهینامه ملی  و گواهینامه بین المللی  قابل استعلام و مدرک معتبر می باشد .

اگر در این دوره شرکت کنم چه میشود؟

با پیشرفت روزافزون علم و فناوری و سرعت بالای گسترش علوم در زمینه های مختلف و در کنار آن افزایش مشغله های فردی، همواره بهره گیری از روشی نوین ، آسان و جامع به افراد کمک میکند تا در کمترین زمان و بهترین روش آموزش های لازم را ببینند  و در مسیر موفقیت و پیشرفت گام های لازم را بردارند.

اگر در این دوره شرکت نکنم چه می‌شود؟

هیچ اتفاقی رخ نمی‌دهد. پشت هر انسان موفقی می توانید صدها انسان را پیدا کنید که در مسیر موفقیت گام برداشتند ولی به مقصد نرسیدند، و پشت  آنها صدها انسانی که فقط به موفقیت فکر می کنند و هیچ قدمی در مسیر بر نمی دارند و پشت سر آن ها هم باز صدها نفر دیگر هستند که رویای موفق شدن را دارند .این شمایید که باید تصمیم بگیرید جزء کدام دسته باشیدده‌ها میلیون‌ انسان در کشور ما و میلیاردها نفر در سراسر جهان حتی کوچکترین اطلاعی از چنین برنامه‌ها و نشست‌های پرباری ندارند و به تکرار زندگی روزمره خود می‌پردازند.

اما معدود افرادی هستند که برای موفیقت‌های خود برنامه‌ای دارند و برای خودشان نیز سرمایه گذاری می‌کنند، این افراد همان ۲۰ درصد برتر جامعه هستند که برایان ترسی سخنران و مشاور بسیار مشهور از آنها به عنوان افراد موفق نام می‌برد .هر فردی در کشور ما با شرایط فعلی در کمترین حالت، ۲۴۰ هزارتومان در ماه هزینه خورد و خوراک خود می‌کند، حال سوال اینجاست که چقدر برای مهارت‌ها، دانش و توانمندی‌های خود هزینه می‌کند؟

آیا هنوز سوالی در مورد این دوره دارید؟

مشاوران مرکز ما پاسخگوی 24 ساعته آنلاین می باشند.

031-95022444-8

دوره های مرتبط با این دوره

۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.
۰۳۱-۹۵۰۲۲۴۴۴-۸
info@elearnpars.org