کد دوره نام دوره مدت دوره هزینه مشاهده جزییات
پدافند غیر عامل

۵۰ ساعت ۳۲۴,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
استاندارد هیدرولیک پایه و پیشرفته

۳۵ ساعت ۶۰۴,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
فست فود حرفه ای

۱۰۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
حکومت مهدوی و وظایف منتظران

۲۰ ساعت ۳۲۴,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
طراحی طلا و جواهرات مقدماتی

۸۰ ساعت ۴۶۰,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
سبک زندگی بر مبنای آموزه های دینی

۸۰ ساعت ۲۹۵,۲۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
استاندارد ایمنی محصولات لیزری – INSO – IEC 60825 – 2

۶۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آیین دادرسی در هیات های تشخیص و حل اختلاف قانون کار و دیوان عدالت اداری

۶۵ ساعت ۶۹۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
طراحی طلا و جواهرات پیشرفته

۱۰۰ ساعت ۶۰۴,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مهارت های سازمانی فناوری اطلاعات

۱۰۰ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مهارت های سازمانی فناوری اطلاعات

۱۰ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
معماری فناوری اطلاعات سازمانی

۲۰ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
معماری فناوری اطلاعات سازمانی

۲۰ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
استاندارد سیستم پنوماتیک پایه

۵۰ ساعت ۶۳۳,۶۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دولت الکترونیکی

۸۰ ساعت ۳۲۴,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دولت الکترونیکی

۸ ساعت ۳۲۴,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
*آشنایی با قانون اساسی

۷۰ ساعت ۶۴۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت امنیت اطلاعات

۲۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت امنیت اطلاعات

۲۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مقررات بهداشتی چلو کبابیها ، رستوران ها ، تریاها – 2083

۶۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات

۱۲ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات

۱۲ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
رایانش ابری

۸۰ ساعت ۳۲۴,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
رایانش ابری

۸ ساعت ۳۲۴,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مهارت های حرفه ای و اداری کار با رایانه

۲۲ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
واسط برنامه کاربردی در سامانه مدیریت انرژی – ISIRI – IEC 61970-1

۶۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت ابزار و اطلاعات سازمانی

۱۵۰ ساعت ۲۸۸,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت ابزار و اطلاعات سازمانی

۱۴ ساعت ۲۸۸,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
شبکه و امنیت اطلاعات در سازمان ها

۸۰ ساعت ۲۸۸,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
شبکه و امنیت اطلاعات در سازمان ها

۸ ساعت ۲۸۸,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
حاکمیت فاوا ( اصول، چارچوب و استقرار )

۱۲۰ ساعت ۲۸۸,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
حاکمیت فاوا ( اصول، چارچوب و استقرار )

۱۲ ساعت ۲۸۸,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت خدمات فاوا و ITIL

۱۲۰ ساعت ۲۸۸,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت خدمات فاوا و ITIL

۱۲ ساعت ۲۸۸,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت فرآیندهای سازمانی

۱۲ ساعت ۲۸۸,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
استاندارد کابل کشی محوطه مشتری برای فناوری اطلاعات – INSO – IEC 60870-5-103

۶۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
تحلیل و طراحی سیستم

۱۶۰ ساعت ۳۲۴,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
تحلیل و طراحی سیستم

۱۶ ساعت ۳۲۴,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مهاجرت به نرم افزارهای آزاد ( متن باز )

۱۶۰ ساعت ۳۲۴,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مهاجرت به نرم افزارهای آزاد ( متن باز )

۱۶ ساعت ۳۲۴,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت فرایندها در سازمان

۱۲۰ ساعت ۳۲۴,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آسیب شناسی ورزشی

۲۰۰ ساعت ۷۸۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
سیستم مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPMS)

۱۲۰ ساعت ۲۹۵,۲۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
سیستم مدیریت فرایندهای کسب و کار (BPMS)

۱۲ ساعت ۲۹۵,۲۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
حقوق تجارت

۱۵۰ ساعت ۶۴۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
اصول و مبانی شبکه

۱۲۰ ساعت ۳۲۴,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
اصول و مبانی شبکه

۱۲ ساعت ۳۲۴,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت، نگهداری و عیب یابی شبکه

۱۲۰ ساعت ۳۲۴,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت، نگهداری و عیب یابی شبکه

۱۲۰ ساعت ۳۲۴,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
تشریح الزامات مستندسازی و پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS)

۲۰ ساعت ۳۴۵,۶۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت ریسک امنیت اطلاعات

۱۲۰ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت ریسک امنیت اطلاعات

۱۲ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مشاور حقوقی

۹۰ ساعت ۶۶۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
اصول و مبانی ارتباطات

۱۲۰ ساعت ۳۲۴,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
اصول و مبانی ارتباطات

۱۲ ساعت ۳۲۴,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
حقوق عمومی

۱۰۰ ساعت ۶۴۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
شایستگی کارشناس حقوقی سرمایه گذاری

۹۰ ساعت ۶۴۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
احکام زندگی در اسلام

۱۲۰ ساعت ۳۲۴,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
تفسیر آیات برگزیده قرآن کریم

۲۰ ساعت ۳۲۴,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت ایده های کسب و کارآفرینی

۵۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
پرورش شترمرغ

۹۵ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با اندیشه و سیره امام خمینی (ره)

۲۰ ساعت ۳۲۴,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
فراورده های غذایی و کشاورزی

۱۰۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
اخلاق فردی اداری و اجتماعی

۲۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با ده برنامه تحول اداری و شاخصهای آن

۸۰ ساعت ۲۹۵,۲۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری

۸۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت MBA کسب و کار (عمومی)

۱۵۰ ساعت ۴۳۲,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با نظام هدفمند کردن یارانه ها

۸۰ ساعت ۲۹۵,۲۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
رضایتمندی مشتری

۱۰۰ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
حقوق خصوصی

۱۰۰ ساعت ۶۲۵,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با نظام و آیین نامه دورکاری

۸۰ ساعت ۲۹۵,۲۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مبانی حقوقی قراردادها و قوانین و مقررات حاکم بر آن

۷۵ ساعت ۶۴۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
نگهداری و حمل و نقل کالا در انبار

۱۰۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با مبانی اصلاح الگوی مصرف

۸۰ ساعت ۲۹۵,۲۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت ذهن

۱۱۰ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آیین نگارش و مکاتبات اداری

۲۴ ساعت ۳۷۴,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آیین کار بهداشتی و فنی مرغداریهای صنعتی 3484

۴۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
کنترل اقلام مازاد انبار

۱۰۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
امر به معروف و نهی از منکر

۶۰ ساعت ۲۹۵,۲۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
استاندارد ایمنی و پیشگیری از سوانح ریلی

۸۰ ساعت ۴۳۲,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت بهداشت و درمان

۱۰۰ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
شناخت راه ها و روش های نوین دستیابی به اطلاعات

۱۲۰ ساعت ۳۲۴,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آیین کار نگهداری و ترابری گیلاس و آلبالو در سردخانه 4973

۴۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت حمل و نقل بین المللی

۱۰۰ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
استاندارد ایمنی کار با ولتاژ بالا

۸۰ ساعت ۴۳۲,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
استاندارد ایمنی در برق

۴۰ ساعت ۴۶۸,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
تبیین سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری و راهکارهای اجرایی نمودن آن

۴۰ ساعت ۳۲۴,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
غلات و فرآورده های آن – مالت وعصاره مالت – آئین کارتولید 6960

۴۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت سرمایه های اجتماعی

۱۶۰ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت جهادی

۸۰ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
سبک زندگی در عصر رسانه

۲۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
استاندارد سوانح صنعتی و کارگاهی

۶۰ ساعت ۴۴۶,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آداب و اسرار نماز

۲۸ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
*ایمنی و بهداشت محیط کار

۸۵ ساعت ۲۹۵,۲۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
*آشنایی با حقوق ارباب رجوع

۲۴ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
اصول و شرایط مهر کردن لاشه‌های گوسفند یا بز و گاو یا گاومیش 4612

۴۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
*ارتقاء سلامت اداری

۶۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
استاندارد ایمنی عمومی

۸۰ ساعت ۴۳۲,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
برچسب گذاری غذاهای رژیمی بسته‌بندی شده 4468

۴۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
استاندارد نقشه خوانی صنعتی

۳۵ ساعت ۶۰۴,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.
کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت مرکز آموزش مجازی پارس محفوظ است.
طراحی و توسعه با توسط تیم IT در پارس