کد دوره نام دوره مدت دوره هزینه مشاهده جزییات
روانشناسی کودک و نوجوان

۱۰۰ ساعت ۳۹۸,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
حسابداری در آژانس های خدمات مسافرتی

۸۵ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره آموزشی زبان انگلیسی پیشرفته

۵۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت عملکرد

۷۵ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
حسابداری سهام شرکتهای نیمه خصوصی

۶۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره آموزشی مترجمی زبان انگلیسی پیشرفته

۴۰ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
روانشناسی تربیتی

۱۰۰ ساعت ۳۹۸,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
حسابداری کارخانجات تولید و صنایع دستی

۵۰ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
تحقیقات بازاریابی

۷۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
حسابداری صنعتی پیشرفته

۴۰ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
نیازسنجی آموزشی

۶۵ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
روانشناسی خانواده

۱۰۰ ساعت ۴۰۵,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
حسابداری صنعتی مقدماتی

۴۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
حسابداری تکمیلی

۵۰ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
روانشناسی یادگیری

۱۰۰ ساعت ۴۳۴,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت اخلاق حرفه ای

۷۵ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره آموزشی مترجمی زبان انگلیسی مقدماتی

۱۰۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با نرم افزار حسابداری پارسیان

۴۰ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
روانشناسی ازدواج

۱۰۰ ساعت ۳۹۸,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیر حسابداری فروش

۸۰ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
روانشناسی رشد

۱۰۰ ساعت ۳۹۸,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره آموزشی تربیت دبیر (Teaching For Esl)

۴۰ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
حسابداری مقدماتی

۵۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
ماساژ درمانی

۲۰۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
حسابداری پیشرفته

۵۰ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
*کار راهه شغلی

۷۵ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره آموزشی سم شناسی کشاورزی

۶۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
حسابدار ارشد

۷۰ ساعت ۳۸۸,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آسیب شناسی اجتماعی

۷۰ ساعت ۳۹۸,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدل تعالی سازمان EFQM

۷۵ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مالیات بر ارزش افزوده

۷۵ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با روشهای آبیاری قطره ای

۶۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
روانشناسی مدیریت

۱۰۰ ساعت ۳۹۸,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیر حسابرسی

۵۰ ساعت ۳۶۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
فرآیند استخدام موفق در سازمانها

۷۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت مالی و مدیریت کاهش هزینه ها

۵۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
خلاقیت و نوآوری TRIZ

۷۵ ساعت ۳۶۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
روانشناسی جرم

۱۰۰ ساعت ۳۹۸,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
حسابرس ارشد

۹۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
سرپرست تبلیغات

۷۵ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره آموزشی آشنایی با روش های پرورش گاوهای شیرده

۱۰۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت تبلیغات

۹۰ ساعت ۳۶۰,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره آموزشی آشنایی با اصول ورمی کمپوست

۲۰ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
کاربر امور بانکی

۷۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
معاون حسابرس

۶۰ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
متصدی تنظیم اسناد مالی

۷۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
روانشناسی اعتیاد

۱۰۰ ساعت ۳۹۸,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
حسابدار دولتی

۷۰ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره آموزشی پرورش قارچ

۴۵ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
بازرگانی خارجی و مکاتبات

۱۰۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
حسابرسی

۸۰ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی

۴۰ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره آموزشی آشنایی با اصول GIS

۴۰ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
کارآفرینی KAB تکمیلی

۷۰ ساعت ۳۸۸,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت مالی

۱۰۰ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره آموزشی زنبورداری

۴۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت حوادث و ایمنی

۷۵ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آموزش فیلمنامه نویسی

۱۰۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
پرورش استعداد در کودکان

۸۰ ساعت ۳۹۸,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
گریمور سینما و تئاتر و تلویزیون

۹۵ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
جامعه شناسی اعتیاد

۱۰۰ ساعت ۳۹۸,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره آموزشی کشت و فراوری زعفران

۳۰ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
اصول کارگردانی سینما و تلویزیون

۱۰۰ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره آموزشی پرورش مرغ بومی

۴۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آموزش کارگردان تئاتر

۱۰۰ ساعت ۳۷۴,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
روانشناسی بالینی

۱۰۰ ساعت ۳۹۸,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
استاندارد مبانی، تشریح الزامات و مستندسازی ISO 14001 : 2004

۴۸ ساعت ۶۳۳,۶۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با نمایش نامه نویسی

۱۰۰ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره آموزشی پرورش مروارید

۵۰ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
روانشناسی رنگ

۶۰ ساعت ۳۹۸,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
روانشناسی استرس

۱۰۰ ساعت ۳۹۸,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره آموزشی پرورش بوقلمون

۳۵ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با صفحه آرایی

۱۰۰ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت واکنش در شرایط اضطراری

۷۵ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
استاندارد ایمنی و بهداشت شغلی(OHSAS 18001)

۲۰ ساعت ۴۳۲,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت اداره بخش ها

۱۰۰ ساعت ۳۸۸,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با رهبری ارکستر

۵۵ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره آموزشی واکسیناسیون دام

۶۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت تولید

۷۰ ساعت ۳۸۸,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
روانشناسی بازی

۶۰ ساعت ۴۱۲,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره آموزشی باغبانی و گیاهان آپارتمانی

۱۵۰ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با روش های به پوشی

۸۰ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با روش های تامین مالی پروژه ها

۷۵ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با نوازندگی پیانو

۱۰۰ ساعت ۵۶۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
پرستاری کودک و نوزاد

۸۰ ساعت ۴۱۲,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره آموزشی پرورش ماهی قزل آلا

۹۵ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با اصول تئوری موسیقی

۶۰ ساعت ۵۴۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مروری بر حسابداری بهای تمام شده در محیط های سنتی و پیشرفته تولید

۷۵ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آموزش روتوش عکاسی دیجیتال

۸۰ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
تحلیلگر تکنیکال بورس

۱۰۰ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آموزش نوازنده گیتار فلامنکو

۱۰۰ ساعت ۵۴۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
تجزیه و تحلیل صورت های مالی و آنالیز هزینه ها با استفاده از نرم افزار Excel

۷۵ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
استاندارد سیستم های مدیریت کیفیت -راهنمایی هایی برای مدیریت کیفیت در پروژه ها(IS...

۲۰ ساعت ۳۲۴,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
دوره آموزشی گلکاری

۹۵ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آموزش نوازنده گیتار کلاسیک

۱۰۰ ساعت ۵۴۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آموزش نوازندگی سه تار

۱۰۰ ساعت ۶۰۶,۰۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت فرهنگی و هنری

۶۰ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
آشنایی با مدیر دوبلاژ

۶۰ ساعت ۳۵۲,۸۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
اصول ناظر بر امور چاپ

۸۵ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
مدیریت موجودی

۷۵ ساعت ۳۳۸,۴۰۰ تومان مشاهده جزییات بیشتر
۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.
کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت مرکز آموزش مجازی پارس محفوظ است.
طراحی و توسعه با توسط تیم IT در پارس