هواشناسی

دوره هواشناسی


دوره هواشناسی چه دوره ای است؟ دوره هواشناسی یک دوره ی کاملا تئوری درقالب بسته های آموزشی فیزیکی و محتوای آنلاین. یک میانبر واقعی برای صرفه جویی در وقت، انرژی و هزینه.

توضیحات بیشتر...

توضیحات

دوره هواشناسی چه دوره ای است؟

دوره هواشناسی یک دوره ی کاملا تئوری درقالب بسته های آموزشی فیزیکی و محتوای آنلاین. یک میانبر واقعی برای صرفه جویی در وقت، انرژی و هزینه.

برگزارکننده: مرکز آموزش مجازی پارس
ثبت نام و افزودن گواهینامه ها

سرفصل بسته ی آموزشی

به دلیل تطابق با دانش به روز و مورد تایید استانداردهای جهانی، امکان بروز رسانی و تغییر سرفصل ها وجود دارد.

فصل اول    

 • مبانی هوا و اقلیم    
 • علت ماندن گاز در اطراف سياره زمين    
 • ترکيبات هواي خشک    
 • ازن در جو (O3)    
 • بخارآب در جو    
 • دي اکسيد کربن در جو    
 • ناخالصي هوا (هواويزها و آئروسل ها)    
 • مزيت هاي هوا    
 • تقسيمات عمودي جو    
 • تروپوسفر    
 • مزوسفر    
 • ترموسفر    
 • جو همگن (هوموسفر Homosphere )    
 • جو ناهمگن (هتروسفر Hetrosphere)    
 • هوا شناسي يا متوئورولوژي (Meteorology)    
 • اقليم شناسي  (Climatology)    
 • نحوه تشکيل ازن    
 • هواشناسي کشاورزي    
 • تشعشع و بيلان انرژي Energy  Balance & Radiation    
 • خصوصيات فيزيکي تشعشع    
 • جريان تشعشعي    
 • قدرت پس دادن e)Emissivity )   
 • قدرت جذب a)Absorptivity )   
 • قدرت انتقال t)Transmissivity)    
 • قدرت انعکاس r)Reflectivity)    
 • قوانين تشعشع    
 • قانون پلانک    
 • مفهوم ذره اي    
 • قانون جابجايي وين wien    
 • قانون استفان بولتزمن  Stefan boltzman    
 • قانون کرشف  Kirchhoff Low    
 • قانون کسينوس لامبرت    
 • تشعشع خورشيدي Solar Radiation    
 •  ثابت خورشيدي  Solar Constant    
 • اثر فاکتورهاي نجومي    
 • طول جغرافيايي (Longitut)    
 • قانون توازي parallelism    
 • اوج Aphelion    
 • حضيض Perihelion    
 • ميل خورشيدي  Declination of the sun    
 • اثر اجزاي تشکيل دهنده جو بر تشعشع    
 • پخش Scatterine    
 • تاثیر اتمسفر زمين در تابش خورشيدي    
 • انعکاس تشعشع خورشيدي (آلبيدو Albedo)    
 • بيلان تشعشعي سياره زمين    
 • تشعشع خالص  Net  Radiation    
 • اندازه گيري تشعشع خورشيدي    

فصل دوم    

 • دماي هوا و مكانيزم هاي انتقال گرما در هوا    
 • مکانيزم هاي انتقال گرما    
 • سرد شدن شبانه    
 • قانون بويل    
 • قانون چارلز    
 • تغييرات دماي هوا نسبت به ارتفاع    
 • يخبندان تشعشعي    
 • يخبندان جبهه اي    
 • قانون اول ترموديناميک    
 • معادله پويسون (poisson)    
 • شرايط آدياباتيک    
 • آدياباتيک خشک    
 • آدياباتيک مرطوب    
 • شبه آدياباتيک    
 • توده هوا و جبهه    
 • توده هاي هوا    
 • جبهه سرد    
 • جبهه گرم    
 • ارتباط رودبادها و جبهه ها    
 • وضعيت هاي توده هاي هوا    
 • وضعيت ناپايدار(Unstable)    
 • وضعيت پايدار(Stable)    

فصل سوم    

 • دماي خاك و مکانیزم های انتقال حرارت    
 • ظرفيت گرمايي (Heat Capacity)    
 • جرم مخصوص ظاهري خاک (Bulk density)    
 • هدايت گرمايي (Thermal Conductivity)    
 • رابطه بين ظرفيت گرمايي و گرماي ويژه    
 • تغييرات دماي خاک در عمق    
 • محاسبه دامنه تغييرات دما در عمق Z    
 • تاخير در زمان وقوع حداکثر دما    
 • تغييرات روزانه و فصلي دماي خاک    
 • در اول پاييز    
 • اول فصل بهار    
 • اثر بافت خاک در درجه حرارت خاک    
 • قوانين حاکم بر فشار هوا    
 • نقشه هم فشار(ايزوبار)    
 • تغييرات فشار هوا با ارتفاع    
 • شتاب عمودي    
 • هواي پرفشار    
 • هواي کم فشار    
 • حرکت هوا Air Movement    
 • نيروهاي موثر بر حرکت هوا    
 • تبخير Evaporation    
 • اهميت تبخير    
 • تلفات تبخير در آب و هواي خشک    
 • عوامل موثر بر تبخير- تعرق    
 • تبخير – تعرق پتانسيل (Potential evaportranspiration)    
 • روش بلاني - کريدل (BlonoyCriddle)    
 • روش ترنت وايت (Thornth wite)    
 • روش فائو پنمن - مانتيس FAO Penman-Manteith    

فصل چهارم    

 • ابر ، مه و بارش    
 • شرایط ابر و مه Fogs &Clouds    
 • رطوبت نسبي (Relative Humidity)    
 • تقسيم بندي ابرها بر اساس درجه حرارت    
 • ابر کومولوس    
 • ابرهاي استراتوس    
 • ابرهاي سيروس    
 • سيرو کومولوس    
 • بر اساس نحوه پيدايش    
 • تقسيم بندي ابرها بر اساس ارتفاع    
 • تقسيم بندي ابرها از نظر فيزيکي    
 • اندازه گيري ارتفاع ابر(سقف ابر)    
 • نحوه تشکيل مه و انواع آن    
 • مه تشعشعي    
 • مه فرارفتي    
 • مه فرا شيبي    
 • پديده هاي آبدار    
 • ١ – باران (Rain)    
 • نحوه تشکيل باران    
 • -باران ريزه (Drizzle)    
 • ٣– برف (Snow)    
 • ٤– گلوله هاي برفي (Snow Pellets)    
 • ٥ – برف دانه اي (Snow Grains)    
 • ٦ – گلوله هاي يخي    
 • ٧ – تگرگ (Hail)    
 • ٨ – سوزنک هاي يخي ( Ice Prisms)    
 • ٩ – مه (Fog)    
 • ١٠ – دمه (Mist)    
 • ١١ – کولاک برف    
 • ١٢ - پاشيدن ذرات آب به هوا در اثر باد (Spray)    
 • ١٣ – شبنم (Dew)    
 • ١٤ – برفک (Hoar Frost)    
 • ١٥ – يخ کدر (Rime)    
 • ١٦ – يخ شفاف (Glaze)    
 • ١٧ - ابر خرطومي (Spout)    
 • ابرهاي گرم    
 • ابرهاي سرد    
 • باروري ابرها    
 • انواع بارش    
 • منطقه حاره    
 • منطقه جغرافیایی حاره    
 • بادهاي تجارتي    
 • مانسون    
 • خط استواي هواشناسي در تابستان و زمستان    
 • مناطق مانسون    
 • مناطق مانسون خيز مهم    

فصل پنجم    

 • ایستگاه های هواشناسی    
 • ایستگاه هواشناسی    
 • زمان دیده بانی    
 • ایستگاه های هواشناسی سینوپتیک    
 • ایستگاه هاي سینوپتیک ساحلی    
 • ایستگاه هاي دریایی    
 • بویه هاي خودکار دریایی    
 • ایستگاه های کاوش جو(جو بالا)    
 • ایستگاه های هواشناسی دریایی سینوپتیک محلی    
 • ایستگاه های اقلیم شناسی    
 • ایستگاه هاي خشکی    
 • ایستگاه هاي خودکار    
 • ایستگاه هاي راداري    
 • هواپیماهاي هواشناسی    
 • ماهواره اي هواشناسی    
 • ایستگاه هاي فرودگاهی    
 • ایستگاه هاي تحقیقات کشاورزي    
 • ایستگاه هاي هواشناسی جاده اي    

122

۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.
کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت مرکز آموزش مجازی پارس محفوظ است.
طراحی و توسعه با توسط تیم IT در پارس
-->