قیمت تمام شده و بودجه ریزی عملیاتی

دوره بودجه ریزی عملیاتی


دوره قیمت تمام شده و بودجه ریزی عملیاتی چه دوره ای است؟ دوره قیمت تمام شده و بودجه ریزی عملیاتی یک دوره ی کاملا تئوری درقالب بسته های آموزشی فیزیکی و محتوای آنلاین. یک میانبر واقعی برای صرفه جویی در وقت، انرژی و هزینه. درباره دوره: بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه دنیا در تلاشند نظام بودجه ریزی خود را در یک فرایند بهبود یا تغییر به یک نظام عملکرد محور یا عملیاتی که در آن ارتباط بین اعتبارات بودجه ای و عملکرد دستگاههای اجرائی شفاف و قابل درکارست، نزدیکتر سازند و از این طریق...

توضیحات بیشتر...

توضیحات

دوره قیمت تمام شده و بودجه ریزی عملیاتی چه دوره ای است؟

دوره قیمت تمام شده و بودجه ریزی عملیاتی یک دوره ی کاملا تئوری درقالب بسته های آموزشی فیزیکی و محتوای آنلاین. یک میانبر واقعی برای صرفه جویی در وقت، انرژی و هزینه.

درباره دوره:

بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه دنیا در تلاشند نظام بودجه ریزی خود را در یک فرایند بهبود یا تغییر به یک نظام عملکرد محور یا عملیاتی که در آن ارتباط بین اعتبارات بودجه ای و عملکرد دستگاههای اجرائی شفاف و قابل درکارست، نزدیکتر سازند و از این طریق پشتوانه اطلاعاتی معتبر و قابل اطمینانی برای تصمیمات بودجه ای دولت و مجلس فراهم آورند .مهم ترین اهداف دولت ها رسیدن به رشد اقتصادی و فراهم کردن خدمات عمومی و تحقق عدالت اجتماعی است. برای تحقق این اهداف باید وظایف دولت ها در کنار وظایف مردم و نهادهای غیردولتی مشخص گردد، ساختار دولت تعیین شود و برای تحقق اهداف برنامه ریزی شود. برای تحقق برنامه ها، بودجه ریزی انجام می شود و با تخصیص منابع، وظایف دولت اجرا می گردد. بودجه ریزی عملیاتی از جمله مقوله هایی است که در بیش تر کشورهای توسعه یافته مورد استفاده قرار می گیرد و کشور ما ایران نیز چند سالی است در جهت تغییر نظام بودج هریزی خود از حالت سنتی به بودج هریزی عملیاتی است. برای ایجاد این تغییر ابتدا بایستی برخی مشکلات موجود از سر راه برداشته شود که این امر خود مستلزم طی زمان می باشد.

آموزش: مطالب این دوره در 80 ساعت به صورت  بسته آموزشی ارائه می گردد.

برگزارکننده: مرکز آموزش مجازی پارس
ثبت نام و افزودن گواهینامه ها

سرفصل بسته ی آموزشی

به دلیل تطابق با دانش به روز و مورد تایید استانداردهای جهانی، امکان بروز رسانی و تغییر سرفصل ها وجود دارد.

فصل اول

 • آشنایی با بودجه ریزی و برنامه ریزی   
 • تعریف بودجه
 • سیر تکوین بودجه   
 • روند اصلاحات بودجه بندی    
 • اصول بودجه
 • روشهاي بودجه ريزي  
 • بودجه ريزي متداول ( سنتي )    
 • نقاط ضعف سيستم بودجه ريزي سنتي در دستگاههاي اجرائي  
 • بودجه ريزي افزايشي    
 • بودجه برنامه اي  
 • بودجه بندي بر مبناي صفر    
 • نظام طرح ريزي – برنامه ريزي – بودجه بندي ( نظام بودجه بندي طرح و برنامه )   
 • بودجه ريزي عملياتي    
 • تفاوت بودجه ريزي عملياتي با بودجه ريزي سنتي ( متداول ) و برنامه اي 
 • پيشينه بودجه ريزي عملياتي  
 • اصل 53 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
 • اهداف بودجه ريزي عملياتي   
 • مزاياي بودجه ريزي عملياتي 
 • مراحل انجام  بودجه عملياتي    
 • هزينه يابي بر مبناي فعاليت 

فصل دوم

 • نظام بودجه ريزي عملياتي؛از تئوري تا عمل   
 • موارد استفاده از بودجه 
 • بودجه به عنوان ابزار کنترل    
 • بودجه به عنوان ابزار مدیریت مالی   
 • بودجه به عنوان ابزار برنامه ریزی   
 • بودجه به عنوان ابزار راهبردی (استراتژیک)   
 • ویژگیهای بودجه عملیاتی   
 • روشهای اجرای بودجه ریزی عملیاتی   
 • ج) روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت(ABC)    
 • مکانیزم عملکرد  سیستم
 • مزایای بودجه ریزی عملیاتی    
 • معایب بودجه عملیاتی 
 • مراحل بودجه ریزی عملیاتی    
 • الزامات بودجه عملیاتی   
 • ضرورت بودجه ريزی در سازمان ها    
 • سير تكوين بودجه    
 • بودجه به عنوان ابزار كنترل    
 • بودجه به عنوان ابزار مديريت مالي   
 • بودجه به عنوان ابزار برنامه ريزي   
 • بودجه به عنوان ابزار راهبردي (استراتژيك)    
 • عناصر کلیدی در بودجه عملیاتی   

فصل سوم

 • سیر مراحل بودجه ریزی عملیاتی در ایران    
 • الگوی پیشنهادی برای بودجه ریزی عملیاتی دستگاه های اجرایی در ایران 
 • مرور پژوهش های پیشین    
 • مشکلات پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی در سازمانهای دولت
 • اهمیت و نقش حسابداری بهای تمام شده در بودجه ریزی عملیاتی    
 • پیش نیاز بودجه ریزی عملیاتی، حسابداری تعهدی است   
 • جایگاه بودجه‌ریزی عملیاتی در لایحه برنامه پنجم توسعه    
 • بودجه ریزی عملیاتی نیاز توسعه    
 • بودجه ریزی عملیاتی نیاز توسعه    
 • تعيين شاخصهاي عملكرد و اهداف كمي مربوط به هريك    
 • ارتقاي ابزار مديريت براي تجهيز اطلاعات به هنگام ، مناسب و كافي   
 • مباني حسابداري دولتي   
 • مزاياي حسابداري تعهدي    
 • استفاده از استانداردها    
 • فرآيند روش هزينه يابي بر مبناي فعاليت    
 • نظام آمارهاي مالي دولت (GFS)   
 • اصلاحات كوتاه مدت   
 • اصلاحات بلند مدت   
 • نظام بودجه ريزي در ايران  
 • الزامات قانوني اجراي نظام بودجه ريزي برمبناي عملكرد    
 • شرح وظايف كلي دولت در اجراي نظام بودجه ريزي برمبناي عملكرد   
 • چالشهاي موجود در اجراي نظام بودجه ريزي بر مبناي عملكرد  

فصل چهارم

 • آشنایی با برنامه ریزی   
 • برنامه ريزي    
 • استراتژيك، تاكتيكي و عملياتي   
 • برنامه ريزي استراتژيك 
 • نمونه اي از بيانيه رسالت
 • نمونه اي از بيانيه دورنما
 • مراحل تعيين هدف
 • اهداف ويژه (اختصاصي)  
 • مشكلات استراتژيك  
 • برنامه عملياتي
 • گام هاي طراحي برنامه عملياتي   
 • تدوين اهداف عملياتي:  
 • انواع شاخص هاي سنجش و پايش عملكرد
 • لزوم طراحي يك برنامه عملياتي   

فصل پنجم

 • بررسی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بودجه بندی عملیاتی  
 • تاریخچه هزینه یابی بر مبنای فعالیت
 • ضرورت بهکار گیری هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بخش دولتی   
 • مزایای هزینه یابی بر مبنای فعالیت  
 • ماهیت هزینه یابی بر مبنای فعالیت  
 • مراحل پیاده سازی هزینه یابی بر مبنای فعالیت   
 • عوامل موثر بر اجرای هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بودجه بندی عملیاتی  
 • توانمندی اجرای هزینه یابی بر مبنای فعالیت   
 •  توانمندی در ارزیابی عملکرد    
 • توانمندی کارکنان   
 • توانمندی فنی    

فصل ششم

 • هزینه یابی بر مبنای هدف    
 • منشأ و تاریخچه هزینه یابی هدف
 • تعریف هزینه های هدف
 • اهداف هزینه یابی هدف
 • مزیت های هزینه یابی هدف
 • هزینه یابی هدف در مقایسه با مدیریت سنتی هزینه
 • نحوه پیاده سازی نظام هزینه یابی هدفمند   
 • هزینه یابی هدف در ایران

فصل هفتم

 • محاسبه ی ارزش افزوده   
 • ارزش افزوده   
 • روشهای محاسبه ارزش افزوده 
 • محاسبه ی ارزش افزوده به روش توزیع (تجمعی) 
 • تفاوت میان ارزش افزوده و سود   
 • سطوح محاسبه ارزش افزوده   
 • تعریف ستانده (OUTPUT)    
 • ستانده بازاري (OUTPUT MARKET) 
 • اجزاي تشکیل دهنده ارزش ستانده
 • اجزاي تشکیل دهنده ارزش مصارف واسطه

مجوزات

قیمت تمام شده و بودجه ریزی عملیاتی

۷ روز هفته ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.
کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت مرکز آموزش مجازی پارس محفوظ است.
طراحی و توسعه با توسط تیم IT در پارس